TOM XXV, 2019 г.

 TOM XXV

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

ДИСКУСИИ

 

 1. La fonction juridictionnelle et le mandat d’arrêt européen : la contribution des juges à la construction d’une Union de droit ?

Maria Fartunova-Michel, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine

 

 1. The Limits to the European Commission’s Powers of Inspection in Competition Law Cases under Article 8 of the ECHR

Ben Holles de Peyer, Référendaire, Court of Justice of the European Union

 

 1. Защитата на правата на потребителите съгласно Директива 93/13 и съдебната практика на Съда на ЕС в светлината на измененията на ГПК от 2019 г.

Деян Драгиев, адвокат

 

 

 АНАЛИЗИ

 

 1. Ограниченията на паралелната търговия с лекарства в практиката на Съда на ЕС, Европейската Комисия и Комисията за защита на конкуренцията

Елеонора Матеина, адвокат в адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“

 

 1. Решението на Съда на ЕС по делото Otis – може ли непряко засегнат публичноправен субект да предяви иск за вреди, причинени от нарушение на правилата на конкуренцията?

Олег Темников, адвокат в Адвокатско Дружество Волф Тайс, София

 

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

Висящи производства

 

 1. Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.10.2019 – 31.12.2019

 

Решените дела

 

 1. Директива 2016/343 не урежда въпроса дали за одобряването от съда на споразумение, с което подсъдим се признава за виновен за участие в организирана престъпна група, трябва съгласието на останалите подсъдими

Определение от 24 септември 2019 г., QR (Презумпция за невиновност), C‑467/19 PPU, EU:C:2019:776

 

 1. Регламент № 1889/2005 не допуска отнемане на цялата недекларирана сума в полза на държавата като санкция за недеклариран внос/износ на пари в брой в ЕС, независимо дали заедно с това се налага и административно наказание глоба

Определение от 3 октомври 2019 г., Mитница Бургас, C‑652/18, EU:C:2019:818

 

 1. Критерии за разграничаването между преносна и разпределителна мрежа съгласно правото на ЕС

Решение от 17 октомври 2019 г., Електроразпределение Юг, C‑31/18, EU:C:2019:868

 

 1. Директива 2014/41 не налага задължението да бъдат описвани правните средства за защита срещу европейка заповед за разследване при попълване на формуляр за издаването на такава заповед

Решение от 24 октомври 2019 г., Гаванозов, C‑324/17, EU:C:2019:892

 

 1. За да послужи като основание за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки, заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК трябва да е влязла в сила

Решение от 7 ноември 2019 г., K.H.K. (Запор на банкови сметки), C‑555/18, EU:C:2019:937

 

 1. Различното данъчно третиране на дивидентите на регистрираните в Гибралтар дружества спрямо регистрираните в (друга) държава членка дружества, представлява ограничение на свободата на установяване

Заключение на генералния адвокат Hogan по дело Джи Ви Си Сървисиз (България), C‑458/18, EU:C:2019:897

 

 1. Рамково решение 2005/212/ПВР не обвързва гражданското производство за конфискация с наличието на влязла в сила осъдителна присъда

Заключение на генералния адвокат Sharpston по дело BP и др., C‑234/18, EU:C:2019:920

 

 1. Директива 2016/343 не урежда разпределението на тежестта на доказване в рамките на производство относно преразглеждането на мярка за неотклонение „задържане под стража“

Решение от 28 ноември 2019 г., Специализирана прокуратура, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024 и заключение на генералния адвокат Pitruzzella по дело Специализирана прокуратура, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:983

 

 1. Правото на Европейския Съюз допуска национална правна уредба, която предвижда, че собствениците на апартамент в сграда – етажна собственост са длъжни да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата

Решение от 5 декември 2019, EVN България Топлофикация и Топлофикация София, C-708/17 и C-725/17, EU:C:2019:1049

 

 1. Общият съд потвърди решение на Европейската комисия за изключване от финансиране на някои разходи в България, направени в рамките на фондовете за гарантиране на земеделието и за развитие на селските райони

Решение от 19 декември 2019 г., България/Комисия, T‑22/18, непубликувано, EU:T:2019:878

 

 

Накратко

 

Европейска комисия

 

 1. Финансиране на зеления преход: Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт

 

 1. Новите правила на ЕС за презграничните плащания: по-изгодни условия за потребителите и предприятията

 

 1. Проект за конференцията за бъдещето на Европа

 

 

Съд на ЕС

 

 1. Съдът на ЕС осъди Ирландия да заплати имуществени санкции за пропуска й да отстрани последствията от установено в предходно решение на Съда нарушение на изискването за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от изграждането на вятърни генератори

Решение от 12 ноември 2019 г., Комисия/Ирландия (Ветропарк в Дерибрин), C‑261/18, EU:C:2019:955

 

 1. Съдебният орган, изпълняващ европейска заповед за арест, е длъжен да провери дали условията на лишаване от свобода не нарушават забраната на нечовешкото или унизително отношение по чл. 4 от Хартата на основните права на ЕС

Решение от 15 октомври 2019 г., Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857

 

 1. Представлява независим и безпристрастен съд по смисъла на член 47 от Хартата на основните права на ЕС новосъздадената дисциплинарна колегия на Върховния съд в Полша, на която е предоставена изключителна компетентност по споровете за пенсионирането на върховните съдии?

Решение от 19 ноември 2019 г., A. K. и др. (Независимост на дисциплинарната колегия на Върховния съд), C‑585/18, C‑624/18 и C‑625/18, EU:C:2019:982

 

 1. Общият съд потвърди отказ за регистрация на знака „CANNABIS STORE AMSTERDAM“ като марка на Съюза на основание противоречие с обществения ред

Решение от 12 декември 2019 г., Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T‑683/18, EU:T:2019:855

 

 1. Предоставяната посредническа услуга от ирландското дружество Airbnb на територията на Франция е „услуга на информационното общество“ по смисъла на Директива 2000/31, за ограниченията на които държавите членки следва да се уведомяват предварително Европейската комисия

Решение от 19 декември 2019 г., Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112

 

Европейски съд за правата на човека

 

 1. Първо решение на Европейският съд за правата на човека по процедурата за установяване на неизпълнение на предходно решение по чл. 46 от ЕКПЧ

Решение на ЕСПЧ от 29 май 2019, ILGAR MAMMADOV v. AZERBAIJAN, ECLI:CE:ECHR:2019:0529JUD001517213

 

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

 1. Съдът на ЕС и Европейската заповед за арест: какъв е приносът на съда при изграждането на един правов Съюз?

Мария Фъртунова-Мишел, доцент по Европейско право, в Университета в Нанси, Франция.

 

 1. Границата на разследващите правомощия на Европейската комисия в областта на конкурентното право в светлината на чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека

Бен Холес де Пейер, реферандер в Съда на Европейския съюз

 

 1. Protection of Consumer Rights Under Directive 93/13 and the Case Law of the Court of Justice of the EU in the Light of the Amendments of Bulgarian Civil Procedure Code from 2019

Deyan Draguiev, Attorney-at-law

 

 1. Limitations of Parallel Trade with Pharmaceuticals in the Practice of the European Commission, CJEU and the Bulgarian Commission for Protection of Competition

Eleonora Mateina, Senior associate at Tsvetkova Bebov Komarevski

 

 1. CJEU Judgement in Otis – A Public Entity Can Claim Damages for an Infringement of Competition Law Without the Need to Demonstrate that It is Active on a Product or Geographic Market Directly Affected by the Infringement

Judgment of 12 December 2019, Otis Gesellschaft and Others, C‑435/18, EU:C:2019:1069

Oleg Temnikov Senior associate, Wolf Theiss Law Firm, Sofia, Bulgaria