ТОМ XIV, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържанието на печатното издание вижте тук

 

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

 

Предизвикателства в практиката на Върховния административен съд при прилагане на правото на ЕС

Редакционна колегия

***

 Качество или количество? Преосмисляне на ролята на върховните юрисдикции в Централна Европа

Michal Bobek, генерален адвокат в Съда на Европейския съюз

***

Предоговарянето на членството на Обединеното кралство в ЕС: към нов баланс на разпределението на компетентност между Съюза и държавите членки?

проф. д-р Жасмин Попова

***

Обзор на процесуалните проблеми в българската съдебна практика относно производството по реализиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на Европейския съюз

Андреан Славчев, адвокат

 

***

АНАЛИЗИ

***

Гражданство на ЕС и свобода на движение

Законност на пребиваването като предпоставка за равно третиране на гражданите на Съюза, търсещи работа в приемащата ги държава членка

(Решение на Съда на ЕС по дело С-67/14, Alimanovic)

Силвия Петрова, член на Правната служба на Европейската комисия

***

Институции на ЕС

Институционалният баланс и принципа на лоялно сътрудничество между институциите на Европейския съюз

(Решение по дело C-425/13, Европейска комисия/Съвет)

д-р Вихър Георгиев, гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“

 ***

Наказателно право

Нов тласък в борбата срещу измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-105/14, Taricco)

Радостина Стефанова–Камишева, програмен координатор в Национален институт на правосъдието

***

Основни права на ЕС

Safe Harbour or Pearl Harbour?

(Решение на Съда на ЕС по дело С-362/14, Schrems)

Катина Бончева, адвокат

 

*** 

 

БЪЛГАРСКИ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***

Акцизи

Използваният за дезинфекция етилов алкохол в процеса на производство на лекарства трябва да бъде освободен от акциз

(Решение на Съда на ЕС по дело Биовет, С-306/14)

***

ДДС

Понятието „доставка на услуги“ обхваща абонаментните договори за извършване на консултантски услуги за предприятия от юридически, търговски и финансов порядък, при което доставчикът се е поставил на разположение на възложителя за срока на договора

(Решение на Съда на ЕС по дело Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани, С-463/14)

***

Околна среда

България е нарушила своите задължения по силата на екологичното законодателство на ЕС относно класифицирането на специалната защитена зона и изграждането на инвестиционни проекти в района на Калиакра

(Решение на Съда на ЕС по дело С-141/14, Комисия/България)

***

Съдебно сътрудничество по граждански дела

Искът на единия родител съдът да замести липсващото съгласие на другия родител за пътуването на детето им извън държавата членка по неговото пребиваване и за издаването на паспорт на името на това дете попада в материалното приложно поле на Регламент (ЕО) № 2201/2003

(Решение на Съда на ЕС по дело Гогова, С-215/15)

***

Висящи производства

Европейската комисия сезира Съда на ЕС с иск за установяване на неспазване от България на нормите за качество на атмосферния въздух

(Дело С-488/15, Комисия/България)

 

 

***

НАКРАТКО

***

Български съдилища

 

Ямболският окръжен съд осъди Народното събрание, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Върховния касационен съд солидарно да платят обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушение на правото на ЕС

(Решение от 26 ноември 2015 г. на Ямболски окръжен съд, VII граждански състав по гр. д. № 407/2014 г.)

***

Съд на ЕС

 

Ако не е налице явно нарушение – предвид най-добрия интерес на детето – на правна норма, считана за съществена в правния ред на държава членка или на право, призната като основно в нейния правен ред, регламент (ЕО) № 2201/2003 не позволява на съда в тази държава членка да откаже да признае решението на съд на друга държава членка

(Решение на Съда на ЕС по дело Р., С-455/15 PPU)

 ***

Възлагането на обществени поръчки може да се подчинява на национален закон, който предвижда изискване за минимална заплата

(Решение на Съда на ЕС по дело C-115/14, RegioPost GmbH & Co. KG)

 ***

Изтичането на сроковете за произнасяне по изпълнението на европейска заповед за арест не освобождава националния съд да вземе решение в тази връзка и само по себе си не изключва продължаването на задържането на издирваното лице

(Решение на Съда от 16 юли 2015 г. по дело С-237/15 PPU, Lanigan)

 ***

Правото на ЕС се противопоставя на силата на пресъдено нещо на решение на национален съд, което възпрепятства ефективния контрол върху държавните помощи

(Решение на Съда на ЕС в дело С-505/15, Klausner Holz Niedersachsen)

 ***

Правото на глас на лишените от свобода в светлината на правото на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-650/13, Delvigne)

***

Прилагане на правото на конкуренцията на ЕС по отношение на някои договори за наем на стопански обект в търговски център

(Решение на Съда на ЕС в дело С-345/14, Maxima Latvija)

***

Условия за удостоверяване на съдебно решение като европейско изпълнително основание при безспорни вземания

(Решение на Съда на ЕС в дело С-300/14, Imtech Marine Belgium)

***

 

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

The Challenges of Applying European Union Law in the Case-law of the Bulgarian Supreme Administrative Court

The Editorial Board

***

Quantity or Quality? Re-Assessing the Role of Supreme Jurisdictions in Central Europe

Michal Bobek , Advocate General at the Court of Justice of the EU

***

La renégociation de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne – vers une nouvelle balance de la répartition des compétences entre l’Union et les Etats membres?

Prof. Dr. Jasmine Popova

***

Overview of the Procedural Problems in the Case-law of the Bulgarian Courts in the Context of State Liability for Breaches of European Union Law

Andrean Slavchev, attorney at law

***

La légalité du séjour en tant que condition pour l’égalité de traitement des citoyens de l’Union à la recherche d’un emploi dans l’État membre d’accueil

(Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire С-67/14, Alimanovic)

Silvia Petrova, membre du Service juridique de la Commission européenne

***

The Institutional Balance and The Principle of Sincere Cooperation among the Institutions of the European Union

(Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-425/13, Commission v Council)

Dr. Vihar Georgiev, Assistant Professor, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

***

Un nouvel élan pour la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne

(Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire С-105/14, Taricco)

Radostina Stefanova-Kamisheva, coordinateur de programme à l’Institut nationale de la justice

***

Safe Harbour or Pearl Harbour?

(Judgement of the Court of Justice of the EU in case С-362/14, Schrems)

Katina Boncheva, attorney at law