ТОМ XIII, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържанието на печатното издание вижте тук

 

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

What Do We Have the Right to Know? The Case Law of the EU Court on Fundamental Rights in the Age of the Internet

Dr. Niilo Jääskinen, генерален адвокат в Съда на ЕС

***

 Държавни помощи в българския енергиен сектор: нови възможности, стари предизвикателства

Александър Галендинов, експерт в КЗК

***

 Понятието за господстващо положение в светлината на правото на ЕС

д-р Емилия Димитрова, гл. ас. в НБУ

 ***

АНАЛИЗИ

Конкуренция

Кой съд е компетентен да разгледа иск за вреди, причинени от нарушение на правилата на конкуренцията?

(Решение на Съда на ЕС по дело C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide)

Олег Темников, адвокат

***

 Международна компетентност при искове за обезщетение за вреди от трансгранични антиконкурентни практики

(Решение на Съда на ЕС по дело C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide)

Габриела Едрева, адвокат

***

Съдебно сътрудничество и арбитраж

Anti-suit injunctions и правото на ЕС след делото Газпром – дебатът продължава

(Решение на Съда на ЕС по дело C-536/13, Газпром)

Елеонора Матеина, адвокат

***

Свобода на установяване

Съотношението между директивата Болкестейн и първичното право на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-593/13, Rina Services и др.)

Кристина Сиракова, Max Planck Institut

*** 

 

БЪЛГАРСКИ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***

Защита от дискриминация

Законосъобразно ли е ограничаването на достъпа на потребителите до техните електромери според Съда на ЕС?

Или защо пряката дискриминация никога не е отговор

(Решение на Съда на ЕС по дело С-83/14, ЧЕЗ Разпределение България)

Аглика Адамова, съдия във ВАС

***

Околна среда

България е нарушила редица свои задължения относно класифицирането и одобрението на инвестиционни проекти в района на Калиакра

(Заключение на генерален адвокат Kokott по дело С-141/14, Комисия/България)

***

Съдът на ЕС установи нарушение на Република България относно експлоатацията на депата за неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията на правото на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-145/14, Комисия/България)

***

Съдебно сътрудничество по граждански дела

Явното противоречие с обществения ред като мотив за отказ от признаване и изпълнение на съдебни решения, постановени в друга държава членка

(Решение на Съда на ЕС по дело C–681/13, Diageo Brands)

***

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до Съда на ЕС в периода 01.06.201530.09.2015

***

НАКРАТКО

***

Европейска комисия

 

Доклад на Комисията за нарушенията на правото на ЕС през 2014 г.

***

Предложение на Комисията за нов Инвестиционен съд за ТПТИ (TTIP) и други търговски и инвестиционни преговори на ЕС

***

Предложение на Комисията за проектобюджет на ЕС за 2016 г.

 

***

Съд на ЕС

Висящо производство за инцидентен контрол за конституционосъобразност не засяга възможността, съответно задължението на националните юрисдикции да отправят преюдициално запитване до Съда на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH)

***

Действията на ЕЦБ в контекста на дълговата криза в еврозоната не противоречат на правото на Съюза

(Решение на Съда на ЕС в дело C-62/14, Gauweiler и др.)

***

Гражданин на трета страна, който е съпруг на гражданин на Съюза, пребиваващ в държава членка, различна от тази на която е гражданин, няма право на пребиваване в тази държава, когато гражданинът на Съюза я е напуснал преди започването на процедурата по развод

(Решение на Съда на ЕС от 16 юли 2015 година по дело C 218/14, Singh е.а.)

***

Държавите членки могат да изискват от гражданите на трети страни да положат успешно изпит за проверка на интегрирането в обществото преди събирането на семейството

(Решение на Съда на ЕС в дело C-153/14, К. и А.)

***

Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа

(Решение на Съда на ЕС  от 15 септември 2015 г. по дело C 67/14, Jobcenter Berlin Neukölln c. Alimanovic)

***

Изтичането на абсолютната давност по наказателни дела може да се окаже несъвместимо с правото на ЕС, ако възпрепятства налагането на ефективни и възпиращи санкции при тежка измама, засягаща финансовите интереси на Съюза

(Решение от 8 септември 2015 г. по дело Taricco e.a., C-105/14)

***

По-широк достъп до документите на институциите на ЕС в областта на околната среда

(Решения на Съда на ЕС по дела С-612/13 Р, ClientEarth/Комисия и С-615/13 Р, ClientEarth и PAN Europe/EОБХ)

***

Разграничаване на компетентността на Съюза от тази на държавите членки за сключване на международни споразумения със смесен характер

(Решение на Съда на ЕС по дело С-28/12, Комисия/Съвет)

***

 

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

Какво имаме право да знаем? Практиката на Съда на ЕС в областта на основните права в ерата на интернет

Dr. Niilo Jääskinen

 ***

State Aid in the Bulgarian Energy Sector: New Opportunities, Old Challenges

Alexander Galendinov

 ***

The Concept of Dominance in the Light of EU Competition Law

Emilia Dimitrova

 ***

Which Court Has Jurisdiction to Hear Claims for Damages Caused by a Cartel?

(Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide)

Oleg Temnikov

 ***

Rules on Jurisdiction in Actions for Damages Caused by Transnational Anticompetitive Practices

(Case C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide)

Gabriela Edreva

***

Anti-suit Injunctions and EU Law After Gazprom: the Debate Goes On

(Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-536/13, Gazprom)

Eleonora Mateina

***

Das Verhältnis zwischen der Bolkestein-Richtlinie und dem Primärrecht

(EuGH, Rs. С-593/13, Rina Services u. a.)

Kristina Sirakova

***

Les restrictions à l’accès des consommateurs à leurs compteurs électriques sont-elles compatibles avec le droit de l’Union? Ou bien, pourquoi la discrimination directe n’est jamais la bonne réponse

(Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire С-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria)

Aglika Adamova

***