ТОМ XI, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържанието на печатното издание вижте тук

 

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***

Принципът на върховенството на правото в практиката на Съда на Европейския съюз

Александър Арабаджиев

 ***

Присъединяването на ЕС към ЕКПЧ – между трезвия правен анализ и популизма

проф. д-р Жасмин Попова

доц. д-р Александър Корнезов

 

***

АНАЛИЗИ

*** 

 

Данъчно право и свобода на установяване

Наличие на непряка дискриминация и нарушаване на свободата на установяване при данъчен режим, поставящ в по-неблагоприятно положение дружества, свързани в група с дружества от друга държава членка

(Решение на Съда на ЕС по дело C 385/12, Hervis Sport-és Divatkereskedelmi)

Виктория Петрикова

***

Конкуренция

Понятието „ограничаване на конкуренцията с оглед на целта“

(Решение на Съда на ЕС по дело C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires)

Светлана Чобанова

***

Обществени поръчки

Кодификацията на in-house възлагането на обществени поръчки в Директива 2014/24/ЕС през призмата на установената практика на Съда на ЕС

(Преглед на основните решения на Съда на ЕС в областта)

Ивайло Димитров

***

Съдебно сътрудничество

Още веднъж за понятията „граждански и търговски дела“ и „обществен ред“ според Регламент №44/2001

(Решение на Съда на ЕС по дело С-302/13, flyLAL)

д-р Боряна Мусева

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***

Визи, убежище, имиграция

Правомощия на административните органи и на съда при задържане на граждани на трети страни

(Решение на Съда на ЕС по дело C 146/14 PPU, Mahdi)                                             

Пламена Славова

***

Осигурително право

Свободата на установяване като коректив на правото на държавите членки да определят условия за отпускане на пенсия на мигриралите лица

(Решение на Съда на ЕС в дело С-103/13, Сомова)

Силвия Петрова

***

ДДС

Директен ефект, пропорционалност, правна сигурност и закрила на оправданите правни очаквания при прилагането на директивата за ДДС

(Решение на Съда на ЕС от 9 октомври 2014 г. по дело  C-492/13, Траум)

***

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до Съда на ЕС в периода 01.10.2014 – 31.12.2014

***

 

НАКРАТКО

Европейска комисия

 

Работна програма на Комисията за 2015 г.

(COM(2014) 910 окончателен от 16.12.2014 г.)

 ***

Предложения на Европейската комисия в преговорите със САЩ по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (TTIP)

 ***

Европейски парламент и Съвет

 

Преработеният регламент „Брюксел I” се прилага от 10 януари 2015 г.

(Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст)

***

Съд на ЕС

 

Затлъстяването може при определени обстоятелства да представлява „увреждане“, забранено за дискриминация

(Решение на Съда на ЕС от 18 декември 2014 г. по дело C-354/13, FOA)

 ***

Обхват на проверката за достоверност на хомосексуалната ориентация на лице, търсещо убежище с мотив опасение от преследване поради въпросната ориентация

(Решение на Съда на ЕС от 2 декември 2014 г. по съединени дела C-148/13, А, C-149/13, B и  C-150/13, C)

***

Ограничението за участие в обществена поръчка за предприятие, нарушило конкуренцията, е в синхрон с правото на ЕС

(Решение на Съда на ЕС от 18 декември 2014 г. по дело C 470/13, Generali-Providencia)

 ***

Съдът на ЕС санкционира Италия за неизпълнение на задължения по директивите относно управлението на отпадъци

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑196/13, Комисия/Италия)

 ***

Съдът на ЕС санкционира Гърция за неизпълнение на задължения по директивите относно управлението на отпадъци

(Решение на Съда на ЕС по дело С-378/13, Комисия/Гърция)

 ***

Съдът на ЕС санкционира Швеция за непълното прилагане на директивата за предотвратяване и контрол на замърсяването

(Решение на Съда на ЕС по дело С-243/13, Комисия/Швеция)

***

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

 

Le principe de l’état de droit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Alexander Arabadjiev

 ***

L’adhésion de l’Union européenne à la CEDH – entre l’analyse juridique sérieuse et le populisme

Prof. Dr. Jasmine Popova

Prof.ass. Dr. Alexander Kornezov

 ***

Taxation, which Disadvantages Undertakings Linked, within a Group, to Companies Established in Another Member State, Constitutes Indirect Discrimination and Is Contrary to the Freedom of Establishment

(Judgment of the Court of Justice of the EU in Case C-385/12, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi)

Viktoriya Petrikova

 ***

The Notion of „Restriction of Competition by Object“

(Judgment of the Court of Justice in case C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires)

Svetlana Chobanova

 ***

The Codification of In-house Procurement in Directive 2014/24/EU in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the EU

(Overview of the Relevant Case law)

Ivaylo Dimitrov

 ***

Once Again on the Terms “Civil and Commercial Matters’ and ‘Public Policy’ under Regulation №44/2001

(Judgment of the Court of Justice of the EU in Case C-302/13, flyLAL)

Boriana Musseva

 ***

Detention of a Third-Country National – Powers of the Administrative Authorities and the Court

(Judgment of the Court of Justice of the EU in Case C 146/14 PPU, Mahdi)

Plamena Slavova

 ***

La liberté d’établissement en tant que limite à la compétence des États membres pour établir les conditions d’octroi d’une pension de retraite aux personnes ayant exercé leur liberté de circulation

(Arrêt du 5 novembre 2014, Somova, C-103/13)

Silvia Petrova