ТОМ VIII, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържанието на печатното издание вижте тук

 

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***
The Principle of Equal Treatment and the European Court of Justice 

Prof. Dr. Koen Lenaerts

***

Първото българско решение по иск за вреди, причинени от твърдяно
нарушение на правото на Европейския съюз 

Проф. Кино Лазаров

***
Has EU Citizenship Reached Bulgaria?
A Critical Overview of National Legislation and Case Law 
Part I

Dr. Alexander Kornezov

***
Българската съдебна практика в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси 

Емилия Василева

***

АНАЛИЗИ

***
Законодателна процедура

Новата правна уредба на правилата за водене на междуинституционални преговори в обикновената законодателна процедура 

Николай Доманов

***

Контрол на границите, убежище и имиграция

В търсене на баланс между принципа за взаимно доверие между
държавите членки на ЕС и защитата на основните права в общата
европейска система за убежище

(Решение на Съда на ЕС по дело C-4/11, Puid)

Ваня Илиева

***

Наказателно право

Европейска прокуратура – невъзможна необходимост в един „все по-
тесен съюз”? 

(Предложението на Европейската комисия за регламент за създаване на Европейска прокуратура)

Елисавета Войнова

***

Свободно движение на хора

La mobilité des étudiants européens: vers une nouvelle catégorie de citoyens
européens 

Arpiné Manuelyan

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***
Енергетика

Понятието виртуален пренос на газ в обратна посока и неговото
възможно влияние върху българския газов пазар 

(Заключение на генерален адвокат г-н N. JÄÄSKINEN по дело С-198/12, Комисия/България)

Александър Галендинов

***

Брюксел I

Неприложимост на Регламент Брюксел I в охранително производство с
предмет разрешаване на разпоредителни действия с недвижим имот от
страна на поставено под ограничено запрещение лице 

(Решение на Съда на ЕС по дело C-386/12, Schneider)

***

Допустимост на преюдициалното запитване

Съдът на ЕС оставя без отговор преюдициално запитване на АССГ
поради последващо отпадане на условията за допустимост вследствие на
отмяна от ВАС в друго производство на свързан административен акт 

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑180/12, Стоилов)

***

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до
Съда на ЕС в периода 01.10.2013 – 01.01.2014

***

 

НАКРАТКО

Европейска комисия

Изявление на Х. Алмуния, член на ЕК, относно хода на антитръстовото
разследването срещу „Газпром”

***

Многогодишната финансова рамка на ЕС за годините 2014—2020

***
30-ти годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на
правото на ЕС (2012 г.) 

***

Пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): резултати и
следващи стъпки

***
Съд на ЕС

Германският Федерален Конституционен съд отправи първото си
преюдициално запитване до Съда на ЕС 

***

Как следва, за целите на предоставяне на статут на бежанец, да се
преценява опасността от преследване във връзка с хомосексуална
ориентация? 

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C-199/12—C-201/12, X, Y и Z)

***
Общият съд потвърди разрешението на ЕК Microsoft да придобие Skype
като съвместимо с правилата за защита на конкуренцията в ЕС 

(Решение на Общия съд по дело Т-79/12, Cisco Systems Inc. и Messagenet SpA / Комисия)

***
Снемането и съхраняването на пръстови отпечатъци при издаването на
паспорти или документи за пътуване на гражданите на Европейския съюз представлява допустимо ограничение на правото на зачитане на личния живот и на правото на защита на личните данни 

(Решение на Съда на ЕС по дело C–291/12, Schwarz)

***
Хомосексуалните двойки, сключили граждански пакт за солидарност,
следва да се ползват с еднакви трудовоправни предимства като колегите
им, встъпили в брак

(Решение на Съда на ЕС по дело C-267/12, Hay)

***

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 
Принципът на равното третиране и Съдът на Европейския съюз 

Prof. Dr. Koen Lenaerts

***

The First Bulgarian Judgment on a Claim for Damages for an Alleged Breach
of EU law 

Prof. Kino Lazarov

***
Достигна ли европейското гражданство България? Критичен преглед на
националното законодателство и съдебна практика 
Част I

Д-р Александър Корнезов

***
Judicial Cooperation in Civil Matters and the Case Law of
Bulgarian Courts 

Emilia Vassileva

***

The New Rule Governing the Interinstitutional Negotiations in the Ordinary Legislative Procedure under the Treaty of Lisbon  

Nikolay Domanov

***
En quête du juste équilibre entre le principe de la confiance mutuelle et les droits fondamentaux dans le cadre du système européen commun d’asile 

(Arrêt de la Cour dans l’affaire C-4/11, Puid)

Vanya Ilieva

***

The European Public Prosecutor’s Office – an Impossible Necessity in an ‘Ever Closer Union’? 

(Proposal of the European Commission for a Regulation on the establishment of a European Public Prosecutor’s Office)

Elisaveta Voynova

***

Мобилността на европейските студенти: към нов статут на европейските
граждани 

Арпине Мануелян

***
The Notion of Virtual Reverse Flow of Gas and its Potential Implications for
the Bulgarian Gas Market 

(Opinion of the Advocate-general N. JÄÄSKINEN in Case C-198/12, Commission v. Bulgaria)

Alexander Galendinov