ТОМ VII, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдржание на печатното издание виж тук

 

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***
Le droit de l’Union et la coopération en matière pénale 

Maria Berger

***
Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в Европейския съюз 

д-р Павлина Панова

***

Засиленото сътрудничество като форма на диференцирана интеграция в рамките на ЕС 

Проф. д-р Жасмин Попова

***

Koментар на измененията в правната уредба на съдебната система на ЕС след Лисабонския договор

доц. д.ю.н. Атанас Семов

***

АНАЛИЗИ

***
Енергетика

Enforcement of EU Competition Law in the Energy Sector
in Central and Eastern Europe

Alexander Galendinov

***

Закрила на инвестициите

Двустранните договори за закрила на инвестициите,
сключени между държава членка преди присъединяването й
към ЕС и трета държава в светлината на правото на ЕС и
практиката на Съда на ЕС 

Олег Темников

***

Интелектуална собственост и обща търговска политика

Споразумението ТРИПС и изключителната компетентност
на Съюза в областта на общата търговска политика 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-414/11, Daiichi Sankyo)

Светлана Чобанова

***

Процесуално прав

Активната легитимация на физически и юридически
лица по чл. 263(4) ДФЕС 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-583/11 Р, Inuit Taipiriit Kanatami e.a.)

Христо Михайлов

***

Транспорт

La protection des voyageurs aériens dans la récente jurisprudence
de la Cour de justice : est-ce le temps de consolidations ?

Arpiné Manuelyan

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***
Процесуално право

Подсъдността по АПК срещу защитата на материални
права, които произтичат от правото на ЕС 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-93/12, Агроконсултинг)

Аглика Адамова

***

Митническо право

Относно тарифното класиране на set top модули …
или относно сложните и многопластови съотношенията
между правото на ЕС и правото на СТО 

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C-320/11, C-330/11, C-382/11 и
C-383/11, Дигиталнет и др.)

Женя Григорова

***
ДДС

***
Възстановяване на доставчика на платения от него данък,
когато на получателя на освободена доставка е отказано
правото на приспадане 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-138/12, Руседеспред)

***

Доказване на действителното осъществяване на
облагаема доставка 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-78/12, „Евита-К“ ЕООД)

***

Облагане с ДДС на инцидентно извършвана
икономическа дейност 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-62/12, Костов)

***
Облагане с ДДС на бартерните сделки 

(Определение на Съда на ЕС по дело С-153/12, Съни трейд)

***

Определяне на данъчната основа на доставката при
преустановяване на облагаемата икономическа дейност 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-142/12, Маринов)

***
Право на приспадане на ДДС, платен за покупка на
стоки и услуги, предоставени безвъзмездно на персонала на
предприятието 

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑124/12, ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК I“)

***
Право на приспадане на ДДС при липса на
действително осъществена облагаема доставка 

(Определение на Съда на ЕС по дела С-572/11, „Мениджърски бизнес решения“ ООД)

***
Санкции за несвоевременно счетоводно отразяване и
деклариране на анулирана фактура 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-259/12, „Родопи-M 91“ ООД)

***
Права на човека

Приложно поле на Хартата на основните права на
Европейския съюз 

(Определение на Съда на ЕС по дело С-14/13, Чолакова)

***
Преюдициални запитвания, отправени от български
юрисдикции до Съда на ЕС в периода 01.05.2013 – 01.10.2013 

***

 

НАКРАТКО

Европейска комисия

Единен механизъм за преобразуване в подкрепа на банковия съюз 

***

Единен портал за достъп на предприятията до финансиране от ЕС

***

Предложение за Директива на Европейския парламент
и Съвета относно електронното фактуриране при
обществените поръчки 

***

Предложение за Регламент на Съвета за създаване на Европейска
прокуратура 

***
Европейски парламент

Европейска система за убежище 

***
Пакет за управление на Шенгенското пространство 

***

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 
Правото на ЕС и сътрудничеството по наказателноправни въпроси 

Мария Бергер

***
Judicial Cooperation in Criminal Matters 

Dr. Pavlina Panova

***
La coopération renforcée comme forme d’intégration
différenciée exercée par une partie des États membres de l’UE 

Prof. Dr. Jasmine Popova

***
Commentaire des amendements du statut de la Cour de
justice de l’Union européenne et du nouveau règlement de
procédure de la Cour 

Prof. Ass. Dr. Atanas Semov

***
Антитръстови производства на Европейската комисия в
енергийния сектор на Централна и източна Европа

Александър Галендинов

***
Les traités bilatéraux d’investissement conclus pat un État membre avant
son adhésion à l’UE avec un État tiers à la lumière du droit de l’Union et la
jurisprudence de la Cour de justice de l’UE 

Oleg Temnikov

***
The TRIPS Agreement and the Exclusive Competence of the
EU in the Field of the Common Commercial Policy 

( Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) in Daiichi Sankyo, C-414/11)

Svetlana Chobanova

***
The Standing of Natural and Legal Persons in Actions for
Annulment under Article 263(4) TFEU 

Hristo Mihaylov

***
Защитата на пътници, ползващи въздушен транспорт,
в последната съдебна практика на Съда на ЕС:
време ли е за консолидации?

Арпине Мануелян

***
La compétence territoriale des tribunaux nationaux contre
le respect des droits subjectifs découlant du droit de l’Union 

(Arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire C-93/12, Agrokonsulting)

Aglika Adamova

***
Sur la classification tarifaire des modules séparés ayant une fonction
de communication … ou sur les complexités de l’articulation entre
le droit de l’UE et le droit de l’OMC 

(Arrêt de la Cour dans les affaires Digitalnet е.а., C-320/11, C-383/11,
C-330/11 et C-382/11)

Jénya Grigorova