ТОМ VI, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържание на печатното издание виж тук

 

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***
The Institutional Role of the European Council after the Treaty of Lisbon

Richard Crowe

***
Професия юрист лингвист в Съда на ЕС 

Проф. д-р Жасмин Попова

***
(Не)съответствието на ЗОДОВ с правото на ЕС 

д-р Александър Корнезов

***
Взаимното допълване между жалбите за отмяна, подадени от частни лица, и преюдициалното запитване за преценка на валидността на акт на ЕС преди и след влизането в сила на Договора от Лисабон и подобряването на достъпа до правосъдие 

Атанас Попов

***

 

АНАЛИЗ

Данъчно и финансово право

Данъкът върху финансовите сделки
(Предложение за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки)

Борис Касаветов

***

Договорно право

Правен режим на договорите за финансови обезпечения в
светлината на правото на Европейския съюз 

Александър Дорич

***

Конкуренция

The Notions of Jurisdiction by Renvoi and Restriction by Object:
Does the “Europeanisation” of Competition Laws Ensure Clarity
in Interpretation? 

( Judgment of the Court of Justice in Allianz Hungária, C-32/11)

Svetlana Chobanova

***

Медийно право

Предизвикателствата пред Съда на ЕС при балансирането на основните права и свободи 

(Решението на Съда на ЕС по дело С-283/11, Sky Österreich)

Милена Такева

***

Наказателно право

Защита на основните права на човека при изпълнение на Европейската заповед за арест 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-396/11, Radu)

Радостина Стефанова-Камишева

Права на човека

Приложното поле на Хартата на основните права на ЕС спрямо държавите членки 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-617/10, Akerberg Fransson)

Ваня Илиева

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС 

***
ДДС

***
Облагане с ДДС на бартерните сделки 

(Решения на Съда на ЕС по дела С‑549/11, Орфей България ЕООД и С‑19/12, Ефир ООД)

Веселина Петкова

***
Отказ на право на приспадане на ДДС поради липса на действително извършена сделка 

(Решения на Съда на ЕС по дела С‑285/11, Боник, С‑642/11, Строй транс и С‑643/11, ЛВК-56)

Деана Механджийска

***
Kорекция на данъчен кредит за ДДС при кражба на стоки 

(Решение на Съда на ЕС по дело C-550/11, ЕТ „ПИГИ – Павлета Димова“)

***
Заместването на остарели дълготрайни материални активи с нови,
които имат идентична функция, не е основание за корекция на
приспаднатия данъчен кредит 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-234/11, ТЕЦ Хасково)

***
Енергетика

Европейската комисия подаде иск срещу България за непълно
транспониране на правилата на ЕС относно вътрешния енергиен пазар 

***
Митническо право

Тарифно класиране на апарати с възможност за приемане на телевизионни сигнали, съдържащи модем за достъп до интернет и
осигуряващи интерактивен обмен на информация 

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C-320/11, C-330/11, C-382/11 и
C-383/11, Дигиталнет и др.)

***

Отговорност на държавата

Държавата не е длъжна да гарантира вземанията на работници и служители, възникнали след образуването на производство по
несъстоятелност на техния работодател 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-247/12, Мустафа)

Нанчо Нанчев

***

Права на човека

Връзката с правото на ЕС като условие за приложимост на Хартата на основните права на ЕС: или защо не всички пътища водят до Люксембург? 

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑27/11, Винков)

Христо Кирило

***
Процесуално право

„Юрисдицкия“ ли е Комисията за защита от дискриминация по смисъла на чл. 267 ДФЕС? 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-394/11, Белов)

Деян Русанов

***

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до
Съда на ЕС в периода 01.10.2012 – 01.05.2013 

***
НАКРАТКО

***
Европейска комисия

Европейската комисията откри процедура за злоупотреба с господстващо положение срещу „Български енергиен холдинг“ 

***

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета
относно надзора на пазара на продукти 

***

Четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт 

***

Съд на ЕС

Пътниците от полети, включващи последователни отсечки, имат право на обезщетение за отказан достъп на борда поради закъснение по вина на превозвача по първия полет 

(Решение на Съда подело C-321/11, Rodríguez Cachafeiro et
Martínez-Reboredo Varela-Villamor)

***

Срокът за подаване на иск за обезщетение при отмяна на полет се
определя от националното право 

(Решение по дело C-139/11, Cuadrench Moré)

***

Съдът потвърждава, че пътниците на полети с голямо закъснение
имат право на обезщетение 

(Решение по съединени дела C-581/10, Nelson и C-629/10, TUI Travel)

***

РЕЗЮМЕ/Summ aries / Résumés /Zusammen fass ungen

***

Profession : juriste linguiste à la Cour de justice de l‘Union européenne 

Prof. Dr. Jasmine Popova

***

The (In)compatibility with EU Law of the Law on the Responsibility of the State and the Municipalities 

Dr. Alexander Kornezov

***

La complémentarité entre les recours en annulation formés pat des particuliers et les renvois préjudiciels en appréciation de validité avant comme après l‘entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l‘accès au prétoire de l‘Union européenne 

Athanase Popov

***

The Financial Transaction Tax 

(Proposal for a Council Directive implementing enhanced cooperation
in the area of financial transaction tax)

Boris Kasavetov

***

Legal Regime of Financial Collateral Agreements in the Light of the European Union Law 

Aleksandar Dorich

***

Определенията за компетентност „по препращане“ и ограничение на конкуренцията „по своята цел“: „Европеизацията“ на конкурентното
право означава ли яснота при тълкуването му? 

(Решение на Съда на ЕС по дело C-32/11, AllianzHungária)

Светлана Чобанова

***

Challenges before the Court of Justice of the European Union in
Balancing Fundamental Rights and Freedoms 

( Judgment of the Court in Case C-283/11, Sky Österreich)

Milena Takeva

***
Lеs droits fondamentaux dans le cadre de l‘exécution d‘un mandat
d‘arrpet européen 

(Arrêt de la Cour, affaire C‑396/11, Radu)

Radostina Stefanova-Kamisheva

***

The Scope of Application of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union by the Member States 

( Judgment of the Court in Case С-617/10 Akerberg Fransson)

Vanya Ilieva

***

VAT Treatment of Barter Supplies 

(Case С-549/11, Orfey Bulgaria EOOD and Case C-19/12, Efir OOD)

Veselina Petkova

***

Le refus de droit de déduire la TVA en amont en raison de l‘absence
d‘une opération imposable effective 

(Arrêts C‑285/11, Bonik, C‑642/11, Stroy trans, et C‑643/11, LVK‑56)

Deana Mehandjiyska

***

Les États membres ne sont pas obligés de prévoir une garantie pour les
créances des travailleurs nées avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire 

(Arrêt de la Cour dans l‘affaire C-247/12, Mustafa)

Nancho Nanchev

***

The Connection with EU law as a pre-condition for the applicability of
the Chart of fundamental Rights of the EU: or why not all roads lead to
Luxembourg? 

( Judgment of the CJEU in case C‑27/11,Vinkov)

Hristo Kirlov

***
La Commission de défense contre la discrimination est-elle une
„juridiction“ au sens de l’article 267 TFU E? 

(Arrêt de la Cour du 31 janvier 2013, Belov, С-394/11)

Deyan Roussanov