ТОМ IX, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържанието на печатното издание вижте тук

 

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***

Common European Asylum System: Challenges and Perspectives

Cecilia Malmström

***

Has EU Citizenship Reached Bulgaria?

A Critical Overview of National Legislation and Case Law

Part II

Dr. Alexander Kornezov

*** 

Meждународните и европейски стандарти при обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество от трети лица и приложението им в България

Доц.д-р Тодор Коларов и Юлиан Разпопов

 

***

АНАЛИЗИ

*** 

Борба с тероризма и основни права

Защита на основните права при замразяване на финансовите средства – завръщане в бъдещето ?

(Решение на Съда на ЕС по дело С–346/12 P, Съвет/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran)

Женя Григорова

*** 

Контрол на границите, убежище и имиграция

Приложима ли е Директивата за връщане по отношение на задържан чуждестранен гражданин на трета страна, подал молба за международна закрила?

(Решение на Съда на ЕС по дело С-534/11, Arslan)

Надежда Тодорова

***

Механизмът на субсидиарна закрила в случаите на вътрешен въоръжен конфликт и връзката между международното хуманитарно право и правото на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-285/12, Diakité)

Момчил Миланов

***

Медийно право

Обхват на контрола на Европейската комисия върху националните списъци със значими спортни събития

(Решение на Съда на ЕС по дела C-201/11 P, C-204/11 P и C-205/11 P, UEFA и FIFA/Комисия)

Христо Кирилов

***

Харта на основните права

Първо тълкуване на директния ефект на правото на информиране и консултиране на работниците, гарантирано в Хартата на основните права на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С–176/12, Association de médiation sociale)

Михаела Илиева

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***

 

ДДС

Коригиране на приспаднатия ДДС, когато не е извършена облагаемата доставка

(Решение на Съда на ЕС по дело С-107/13, ФИРИН)

***

Отказ на право на приспадане на ДДС поради данъчна измама –роля и задължения на националните съдилища при установяването на данъчни измами

(Решение на Съда на ЕС по дело C-18/13, „Макс Пен“ ЕООД)

***

Митническо право

Допустимост на обжалване по съдебен ред без предварително обжалване по административен ред на решение на митническите органи

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C-29/13 и C-30/13, Глобъл Транс Лоджистик“ ООД )

***

Транспорт

Правила за събиране на такси за достъп до железопътната инфраструктура

(Решение на Съда на ЕС по дело C-152/12, Комисия/България)

***

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до Съда на ЕС в периода 01.01.2014 – 01.05.2014

***

Производства за установяване на неизпълнение на задължения, заведени от ЕК срещу България в периода 01.09.2013 – 01.05.2014

***

 

НАКРАТКО

Европейска комисия

Европейската комисия разреши придобиването на съвместен контрол от страна на Bulgarian Airways Group и Swissport върху Суиспорт България АД (Swissport Bulgaria)

***

Европейската комисията разреши предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове на стойност 945 милиона евро за модернизиране на българския електроенергиен сектор

***

Съобщение на Комисията „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 година“

***

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането от държавите членки на Рамкови решения 2008/909/ПВР, 2008/947/ПВР и 2009/829/ПВР относно взаимното признаване на съдебни решения за наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, на решения за пробация и алтернативни санкции и на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане

***

Сравнителен анализ на единния пазар (Single Market Scoreboard)

***

Препоръка на Комисията относно минимално изискуеми принципи при проучването и добива на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества

***

Комисия за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията оповести резултатите от секторния си анализ относно пазара на природен газ в България

***

Съд на ЕС

Обществен достъп до информация за околната среда

(Решение на Съда на ЕС по дело С-279/12, Fish Legal и г жа Shirley)

***

Определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молба за убежище

(Решение по дело C-394/12, Abdullahi)

***

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

Достигна ли европейското гражданство България? Критичен преглед на националното законодателство и съдебна практика

Част II

Д-р Александър Корнезов

***

International and European Standards on Freezing and Forfeiture of Illegally Acquired Assets from Third Parties and Their Application in Bulgaria

Todor Kolarov and Yulian Razpopov

***

Mesures restrictives de gel des avoirs et droits fondamentaux – retour vers le futur?

(Arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Conseil contre Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran   (C-348/12 P)

Jénya Grigorova

***

Applicabilité de la Directive «retour» aux ressortissants d’un pays tiers ayant introduit une demande d’asile, au sens de la Directive 2005/85?

(Arrêt de la Cour dans l’affaire С-534/11, Arslan)

Nadezhda Todorova

***

Le mécanisme de protection subsidiaire en cas de conflit arme interne et la relation entre le droit international humanitaire et le droit de l’Union européenne

(Arrêt de la Cour de Justice de l’UE dans l‘affaire С-285/12, Diakité)

Momchil Milanov

***

The Scope of the Power of Review Exercised by the European Commission over National Lists of Events of Major Importance

(Judgment of the Court of the EU in cases C-201/11 P, C-204/11 P and C-205/11 P, UEFA and FIFA/ EU Commission)

Hristo Kirilov

***

Première interprétation de l’effet direct horizontal du droit à l’information et à la consultation des travailleurs garanti dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

(Arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire C-176/12, Association de médiation sociale)

Mihaela Ilieva