ТОМ IV, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържанието на печатното издание виж тук
 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***
Zur Rechtsprechungsaufgabe des Gerichtshofes der Europäischen Union 

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas von Danwitz

***

Забраната на дискриминация, основана на възраст,
в практиката на Съда на ЕС

Проф. д-р Жасмин Попова

***

АНАЛИЗИ

***
Бюджет

Реформа на финансирането на бюджета на ЕС 
(Предложения на Комисията в областта на собствените ресурси)

Борис Касаветов

***

Интелектуална собственост

Използването на телевизия и радио в хотелските стаи и в зъболекарските кабинети и правото на възнаграждение за продуцентите на излъчените звукозаписи 

(Решения на Съда на ЕС по дело SCF, С-135/10 и Phonographic Performance, С-162/10)

Милена Такева

***

Конкурентно право

Отговорността на дружеството майка за антиконкурентните практики на
дъщерното му дружество в правото на ЕС 

Габриела Едрева

***

Митническо право

За компетентността на държавите членки да определят санкции за
нарушаване на митническото право и съответствието на санкциите по
Закона за митниците с правото на ЕС 

Любимка Дюлгерова

***

Съдебно сътрудничество

Относно съдебния имунитет на трети държави по трудови спорове със
служители на техни дипломатически представителства в държавите
членки и приложимостта на Регламент Брюксел І 

(Решение на Съда на ЕС по дело C-154/11, Mahamdia)

Николай Бандаков

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***
Безвъзмездно изграждане на елементи на техническата инфраструктура в общински или държавни имоти в светлината на правото на ЕС 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-118/11, ЕОН Асет Мениджмънт)

Атанас Михайлов

***

Налице ли е дискриминация, основана на етнически произход, поради поставянето в определени квартали на електромери на височина, недостъпна за потребителите? 

(Заключение на генерален адвокат Kokott от 20 септември 2012 г. по дело С-394/11, Белов)

***

Условия за достъп до пазара на труда в ЕС на български студенти в преходния период след присъединяването на България към Съюза 

(Решение по дело С-15/11, Sommer)

***

Право на приспадане на ДДС, платен по получени доставки 

(Решение по дело С-284/11, „ЕМС-България транспорт“ ООД)

***

Административен съд – Варна оттегли преюдициално запитване

(Определение по дело С-298/11, Добруджанска петролна компания)

***
Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции
до Съда на ЕС в периода 01.05.2012 – 01.10.2012 

***

 

НАКРАТКО

Европейска комисия

Предложение на Европейската комисия за регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно електронната идентификация и
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар 

(COM(2012)238)

***

Законодателно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно европейската стандартизация 
(COM( 2011)315)

***
Съобщение на Комисията: «Акт за единния пазар II – „Заедно за нов икономически растеж“» 
(COM(2012)573 окончателен от 03.10.2012)

***
Съд на ЕС

Достъп на неуспял кандидат за работа до информация относно наетия кандидат

(Решение по дело C-415/10, Meister) 

***
Забрана за включване по подразбиране на незадължителни ценови
добавки при продажбата на самолетни билети по интернет 

(Решение по дело C-112/11, ebookers.com Deutschland)

***
Забраната за движение на камиони, превозващи определени стоки, по
магистралата в долината на река Ин в Австрия нарушава свободното
движение на стоки в ЕС 

(Решение по дело С-28/09, Комисия/Австрия)

***

Призоваване на свидетел, пребиваващ в друга държава членка 

(Решение по дело С-170/11, Lippens e.a.)

***

Правото на ЕС допуска извършването на контрол на самоличността в
20-километрова зона от общата граница с други държави от Шенгенското пространство при определени условия и гаранции, свързани с честотата и интензивността на този контрол 

(Решение по дело С-278/12 PPU, Adil)

***
Юрисконсулт не може да представлява страна пред Съда на ЕС 

(Решение по дела C-422/11 P и C-423/11 P, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Комисия и Полша/Комисия)

***

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 
Относно правораздавателната функция на Съда на Европейския съюз 

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas von Danwitz

***

La discrimination en fonction de l’âge dans la jurisprudence de la Cour de justice de l‘Union еuropéenne 

Prof. Dr. Jasmine Popova

***

La réforme du financement du budget de l’UE  (Propositions de la Commission dans le domaine des ressources propres)

Boris Kasavetov

***

The use of television and radio in hotel rooms and dental practices 

(Case C-135/10, SCF and Case C-162/10, Phonographic Performance)

Milena Takeva

***

La responsabilité des sociétés mères des pratiques anticoncurrentielles de leurs filiales 

Gabriela Edreva

***
About the Competence of Member States to Define the Sanctions for
Infringement of Customs Law and the Compatibility with EU Law
of the Sanctions Provided for in the Bulgarian Customs Act 

Lyubimka Dyulgerova

***

About the Immunity from Jurisdiction of Third States in Proceedings
over Individual Employment Contracts Brought by Employees at the
Diplomatic Missions of these States Situated in EU Member States
and the Applicability of the Brussels I Regulation 

(Case C-154/11, Mahamdiа)

Nikolay Bandakov

***
Construction of Elements of the Technical Infrastructure Free of Charge
on State or Municipality-owned Land in the Light of EU law 

(Case C-118/11, E.ON Asset Management)

Atanas Mihaylov