ТОМ III, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържанието на печатното издание виж тук
Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***
Balancing Fundamental Rights in European Union Law

Allan Rosas

***

Спиране на производството на основание отправено по друго дело
преюдициално запитване 

д-р Александър Корнезов

***

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and
Monetary Union 

Daniel Gros

***

АНАЛИЗИ

***
Интелектуална собственост 

Панорама на практиката на Съда на Европейския съюз за отговорността на интернет посредниците за извършени нарушения против интелектуалната собственост 

Петър Петров

***

Конкуренция и свободно предоставяне на услуги

Телевизионните права за излъчване в контекста на свободното
предоставяне на услуги и на правото в областта на конкуренцията 

(Решения на Съда на ЕС по дела С-403/08, Football Association Premier League и C-428/08, Monsanto Technology)

Деян Русанов

***

Контрол на границите, убежище, имиграция

Криминализирането на незаконното пребиваване на граждани на трети страни в държавите членки на Европейския съюз и общата
имиграционна политика 

(Решение на Съда на ЕС по дело C-329/11, Achughbabian)

Ангел Пачев

***

Околна среда

Съвместимостта на европейската схема за търговия с квоти за емисии
на парникови газове с международното право – доколко и докъде целта
оправдава средствата? 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-366/10, Air Transport Association of America)

Женя Григоров

***

Свобода на установяване

Най-новата практика на Съда на Европейския съюз по въпросите на
адвокатската професия 

(Решения на Съда на ЕС по дела С-359/09, С-118/09 и С-565/08)

Миглена Пенева

***

Съдебно сътрудничество

Относно възможностите за ангажиране на отговорността на
собственици на уебсайтове с неизвестно местоживеене при
нарушения на правата на личността в интернет 

(Решение на Съда на ЕС по дело G/Cornelius de Visser, C-292/10)

Николай Бандаков

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***
Свободата на движение на българските граждани като граждани на
Европейския съюз и мерките за ограничаването ѝ 

(Решения на Съда на ЕС по дела С-430/10, Гайдаров и С-434/10, Аладжов, Решение №2/2011 на КС и тълкувателно Решение № 2/2011 на ВАС)

Продължение от том ІІ

Наталия Ангелова

***

Обхват на облагането с ДДС въз основа на пазарната стойност
при сделки между свързани лица 

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C-621/10, Болкан енд Сий пропъртис и С-129/11, Провадинвест)

Нанчо Нанчев

***

Право на приспадане на данъчен кредит в полза на дружество
за закупуването на дълготраен актив, който все още не се
използва за неговата професионална дейност 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-153/11, Клуб)

***

Предпоставки за възникване на правото на приспадане на ДДС
при предоставяне на услуги (отдаване под наем на автомобил и
договор за финансов лизинг) 

(Решение на Съда на ЕС по дело C-118/11„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД)

***

Понятие за биоетанол и определяне на данъчното му третиране
съгласно правото на Европейския съюз 

(Решение на Съда на ЕС по дело С-503/10, Евроетил)

***

Първо дело срещу България за неизпълнение на задължения 

(Дело С-152/12, Комисия/България)

***

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до
Съда на ЕС в периода 01.01.2012 – 01.05.2012 

***

 

НАКРАТКО

Европейска комисия

Предложение за Регламент за общо европейско право за продажбите 

ЕК предлага да бъде създаден Европейски център по киберпрестъпност 

Регламент № 211/2011 от 16 февруари 2011 г. относно гражданската
инициатива се прилага от 1 април 2012 г. 

Нова агенция на ЕС за управление на широкомащабни информационни системи .

***

Съд на ЕС

По-леки условия за активна легитимация в производствата за
отмяна в областта на държавните помощи

(Решение по дело С-83/09 Р, Комисия/Kronoply и Kronotex) 

***

Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси. Рамково решение 2001/220/ПВР 

(Решение по съединени дела C-483/09 и C-1/10 Gueye и Salmerón Sánchez)

***

Разпореждането за предоставянe на информация е обжалваем акт по
смисъла на чл. 263 ДФЕС 

(Решение по съединени дела С-463/10 Р и С-475/10 Р, Deutsche Post/Комисия)

***

Свобода на излъчване на телевизионни програми 

(Рeшение по дела С-244/10 и С-245/10, Mesopotamia Broadcast и Roj ТV A)

***

Свобода на предоставяне на трансгранични здравни услуги 

(Рeшение по дело С-255/09, Комисия /Португалия)

***

Условия за получаване на обезщетение за инвалидност при смяна на
местопребиваването от една държава членка в друга 

(Решение по дело C-503/09, Stewart)

***

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 
В търсене на баланс между основните права в Европейския съюз 

Allan Rosas

***

Stay of Proceedings before the National Court on Grounds of a Preliminary Reference to the European Court of Justice Made in Another Case 

Alexander Kornezov

***

Overview of the Case-law of the European Court of Justice on Liability of
Internet Providers for Infringements of Intellectual Property Rights 

Peter Petrov

***

Les droits de diffusion télévisée dans le contexte des règles applicables à la
libre circulation des services et le droit de la concurrence 

(Affaires jointes С-403/08, Football Association Premier League и C-428/08, Monsanto
Technology)

Deyan Roussanov

***

L‘incrimination du séjour irrégulier des ressortissants de pays tiers sur le
territoire des États membres de l‘Union européenne et la politique
commune d‘immigration 

(Arrêt de la Cour de justice de l‘Union européenne dans l’affaire C-329/11, Achughbabian)

Anguel Pachev

***

Le système européen d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet
de serre appliqué au transport aérien à l’épreuve du droit international –
jusqu’où la fin justifie-t-elle les moyens ? 

(Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne dans l’affaire Air Transport Association of America, С–366/10)

Jénya Grigorova

***

The Latest Case Law of the European Court of Justice on the Right
to Practise as a Lawyer in Another Member State 

Miglena Peneva

***

About the Liability of Website Operators with Unknown Domicile for
Infringement of Personality Rights on the Internet 

( Judgment of the Court of Justice of the EU in Case C–292/10, G/Cornelius de Visser)

Nikolay Bandakov

***

Freedom of Movement of Bulgarian Citizens as Citizens of the
European Union and Measures for its Restriction 

(Recent judgments of the Bulgarian Constitutional Court, Supreme Administrative Court and the Court of Justice of the EU)

Natalia Angelova

***
Affaires jointes C 621/10 et C 129/11, Balkan and Sea Properties et
Provadinvest 

Nancho Nanchev