ТОМ II, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържание на печатното издание виж тук
Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

***

В търсене на „златното правило“: Договорът за стабилност, координация и управление в икономическия и валутен съюз и правото на Европейския съюз 

Александър Арабаджиев

***

Право на лечение в друга държава членка на Европейския Съюз и възстановяване на разходите за него

Аглика Адамова

***

„Пролетта“ на гражданството на Съюза или при какви условия Съдът на ЕС прима, че то предоставя реални права и при чисто вътрешни за държавите членки положения

Деана Механджийска

***

L’encadrement de l’action du législateur national en matière de fiscalité directe par la jurisprudence de la CJUE

Jean-Philippe Christienne

***

АНАЛИЗИ

***

Забрана за дискриминация

Равното третиране на мъжете и жените при оценката на застрахователните рискове

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL)

Габриела Едрева

***

Интелектуална собственост

Ограничения в регистрацията на триизмерни марки

(Решение по дело С-48/09 Р, Lego Juris)

Петя Аладжова

***

Основни права

Правото на защита на лични данни и принципа на прозрачност в управлението на финансирането на общата селскостопанска политика на Европейския съюз

(Решение на Съда на ЕС по дело оъединени дела C-92/09 и C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR )

Проф. д-р Жасмин Попова

***

Съдебно сътрудничество

Определяне на международна компетентност на съдилищата на държавите членки по дела относно отговорност за нарушения на правата на личността в интернет

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C–509/09, eDate Advertising GmbH и C–161/10, Olivier Martinez)

Николай Бандаков   

***        

Транспоpт

Обезщетение при отменени полети – в търсене на златната среда между защитата на пътниците и ограничената отговорност на превозвачите

(Решение на Съда на ЕС по дело С – 83/10, Aurora Sousa Rodriguez e.a. срещу Air France)

Женя Григорова

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***

Свободата на движение на българските граждани като граждани на Европейския съюз и мерките за ограничаването й

(Решения на Съда на ЕС по дела С-430/10, Гайдаров и С-434/10, Аладжов, решение №2/2011 на КС и тълкувателно решение № 2/2011 на ВАС)

Наталия  Ангелова

***

Правото на лихва за забава върху възстановен ДДС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-107/10, Енел Марица Изток 3)

Веселина Петкова

***

Приемането на митническа декларация в светлината на решение по дело „ДП Груп”

(Решение на Съда на ЕС по дело С-138/10, ДП Груп)

Росен Грозев

***

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до Съда на ЕС в периода 01.01.2011 – 31.12.2011

***

 

НАКРАТКО

Европейска комисия

Нови програми в областта на образованието, младежта и спорта и в областта на културния и творчески сектор

Предложение за регламент и директива относно въздигането на злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара в престъпления

Реформа на законодателството в областта на обществените поръчки

Съобщение на Комисията относно бъдещето на ДДС

***

Европейски парламент

Нов Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент

***

Съд на ЕС

Съдебната статистика за 2011 г.: нов рекорд в броя на заведените и
решени дела от трите юрисдикции на Съда на Европейския съюз

Глоби за Гърция и Италия за неспазване на задълженията им
(Решение по дела С-407/09, Комисия/Гърция и С-496/09, Комисия/Италия)

Достъп до документите на институциите 
(Решение по дело С-506/08 Р, Кралство Швеция/MyTravel)

Достъп на увредени лица до поверителна информация, предоставена
от участник в картел в рамките на национална програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер
(Решение по дело C-360/09, Pfleiderer)

Злоупотреба с господстващо положение на пазара на натриев карбонат 
(Решение по дело C-109/10 P, Solvay SA/Комисия)

Имат ли органите по конкуренция на държавите членки правомощия да установяват, че не е извършено нарушение на член 101 и 102 ДФЕС? 
(Решение по дело C-375/09, Tele2 Polska sp. z o.o.)

Критерии за разграничаване между обществената поръчка за услуги и
концесията за услуги
(Решение по дело C-348/10, Norma–A et Dekom)

***

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

In Search of the Golden Rule: The Draft Treaty on Stability, Coordination and Convergence in the Economic and  Monetary Union and European Union Law

Alexander Arabadjiev

***

Le droit aux soins médicaux dispensés dans un autre État membre
de l’UE et le remboursement des dépenses exposées à cette fin 

Aglika Adamova

***

Le „printemps“ de la citoyenneté réelle de l‘Union européenne 

Deana Mehandjiyska

***

Съобразяване на националното законодателство в областта на прякото
данъчно облагане с практиката на Съда на Европейския съюз .

Jean-Philippe Christienne

***

L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l‘évaluation
des risques en matière d’assurance 

(Affaire C-236/09 Association belge des Consommateurs Test–Achats ASBL)

Gabriela Edreva

***

Limitations on three–dimensional trade mark registration 

(Case C-48/09, Lego Juris)

Petya Aladzhova

***

Le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et le
principe de transparence de l’utilisation des fonds dans le cadre de la
politique agricole commune (PAC) de l’Union еuropéenne

(Affaires jointes C-92/09 et 93/09, Volker und Markus Schecke)

Prof. Dr. Jasmine Popova

***

Determining the International Jurisdiction of the Courts of the Member
States in Matters Relating to Claims for Infringement of Personality
Rights by means of the Internet 

( Joined Cases C-509/09, eDate Advertising GmbH and C-161/10, Olivier Martinez)

Nikolay Bandakov

***

Indemnisation des victimes de vols annulés – la quête du juste milieu entre la protection maximale des passagers et la limitation de la responsabilité
des transporteurs

(Affaire С-83/10, Aurora Sousa Rodriguez e.a. contre Air France)

Jénya Grigorova

***

Freedom of Movement of Bulgarian Citizens as Citizens of the European
Union and Measures for its Restriction 

(Recent judgments of the Bulgarian Constitutional Court, Supreme Administrative
Court and the Court of Justice of the EU)

Natalia Angelova

***

The Right to Default Interest on Late VAT Refunds

(Case С-107/10 Enel Maritsa Iztok 3)

Veselina Petkova

***

The Acceptance of a Customs Declaration in the Light of the Judgment of the ECJ in Case C-138/10, DP Group 

Rossen Grozev