ТОМ I, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

Съдържание на печатното издание виж тук

ДИСКУСИИ

***

Българските дела пред Съда на ЕС

Александър Арабаджиев

***

An Overview of the Accelerated and Urgency Procedure in the Area of Freedom, Security and Justice

Prof. Koen Lenaerts

***

Определяне на размера на глобата, наложена на държава членка за нарушаване на правото на ЕС:

Съдът на ЕС пред поредното предизвикателство

д-р Александър Корнезов

***

Данъчният кредит за стоки и услуги, закупени преди ДДС регистрацията –Мисията (не)възможна?

Веселина Петкова

***

АНАЛИЗИ

***

Институционално право

Създаването на унифицирана система за патентно съдопроизводство и съвместимостта й с правото на ЕС

(Становище 1/09 на Съда на ЕС)

Проф. д-р Жасмин Попова

***

Интелектуална собственост

Не се ли изчерпи времето за размисъл? Или как в България се разбира принципът за изчерпване на предоставените от търговска марка права

Кина Чутуркова

***

Конкуренция

“Ценовата преса” като злоупотреба с господстващо положение на регулираните пазари на далекосъобщителни услуги

(Решения на Съда на ЕС по делата С-280/08 Дойче Телеком и С-52/09 ТелиаСонера)

Христо Кирилов

***

Контрол на границите, убежище и имиграция

В търсене на правилния баланс за ефективна имиграционна политика

(Решение на Съда на ЕС по делото El Dridi, C-61/11 PPU)

Валерия Иларева и Диана Радославова

***

Околна среда

Достъп до правосъдие на обществеността по въпроси на защитата на околната среда

(Решение на Съда на ЕС по дело C-240/09, Lesoochranarske zoskupenie)

Нанчо Нанчев

***

Свободно движение на стоки

Търговията с медицински изделия по интернет–условия и възможни ограничения

(Решение на Съда на ЕС по дело Ker-Optika, C-108/09)

Жана Генова и Николай Бандаков

***

Свободно движение на хора

Правата на пострадалите от престъпления в държавите членки на Европейския съюз

(Решение на Съда на ЕС по дело C-407/09, Комисия/Гърция)

Антония Ангелова

***

Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги

Изискването за гражданство като условие за достъп до професията нотариус е несъвместимо със свободата на установяване

(Решения на Съда на ЕС по дела С‑7/08, Комисия/Белгия, С‑0/08, Комисия/Франция, С‑1/08, Комисия/Люксембург, С‑2/08, Комисия/Португалия, С‑3/08, Комисия/Австрия, С‑4/08, Комисия/Германия С‑1/08, Комисия/Гърция)

Мая Илиева

 ***
Съдебно сътрудничество

Защитата на търговията в интернет vs. защита на потребителите

(Решение на Съда на ЕС по свързани дела С-585/08 и С-144/09, Pammer и Alpenhof )

д-р Боряна Мусева

***

 

НАКРАТКО

Европейска комисия

Акт за единния пазар

Бяла книга за транспорта

Достъп до адвокат в наказателното производство

Комитология

Консулска закрила за гражданите на ЕС в трети държави

***

Европейски парламент

Първото изменение на Договора от Лисабон: допълнителни 18 депутати за Европейския Парламент

Европейска гражданска инициатива

***

Европейски съвет

Европейски механизъм за стабилност на еврото

***

Съд на ЕС

Борба с наркотуризма (Решение по дело C-137/09, Josemans)

Търговска марка (Решение по дело C‑35/09, DHL)

Търговски съобщения на регулираните професии (Решение по дело C-119/09, Societe fiduciaire nationale d’expertise comptable)

***

РЕЗЮМЕ/Summa ries / Résum és /
Zusamm enfassu ngen

***

Overview of the Bulgarian Cases before the Court of Justice of the EU 

Alexander Arabadjiev

***
Преглед на бързото и спешно производство в областта на свобода,
сигурност и правосъдие 

Prof. Koen Lenaerts

***
Defining the amount of the fine under article 260 tf eu: the ecj facing yet
another challenge 

Dr. Alexander Kornezov

***
VAT Deduction for Goods or Services Received Prior to VAT Registration
– Mission (Im)Possible? 

Vesselina Petkova

***
La création d’un système unifié de règlement des litiges en matière
de brevets et sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne 

(Avis de la Cour 1/09)

Prof. Dr. Jasmine Popova

***
Has the Right to Debate been Exhausted? Or, How the Exhaustion
of Rights Conferred by the Registration of a Trademark is Applied in Bulgaria 

Kina Chuturkova

***
The Margin Squeeze as an Abuse of a Dominant Position in the Regulated Telecom Sector 

(Cases С-280/08, Deutsche Telekom and С-52/09, TeliaSonera)

Hristo Kirilov

***

In Search for the Right Balance for an Effective Immigration Policy

(Case C-61/11 PPU, El Dridi)

Valeria Ilareva, Diana Radoslavova

***
L’accès à la justice du public en matière d’environnement .

(Affaire C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie)

Nancho Nanchev

***
La vente de dispositifs médicaux sur Internet – conditions et limitations 

(Affaire C-108/09, Ker-Optika)

Zhana Genova, Nikolay Bandakov

***

Les droits des victimes de la criminalité dans l’Union européenne .

(Affaire C-407/09, Commission c. Grèce)

Antonia Anguelova

***
La condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire enfreint la liberté d’établissement 

(Affaires C‑47/08, Commission c. Belgique, C‑50/08, Commission c. France, C‑51/08, Commission c. Luxembourg, C‑52/08, Commission c. Portugal, C‑53/08, Commission c. Autriche, C‑54/08, Commission c. Allemagne et C‑61/08, Commission c. Grèce)

Maya Ilieva

***
Protection of the Electronic Commerce vs. Consumer Protection 

( Joint cases C-585/08 and C-144/09, Pammer и Alpenhof )

Dr. Boriana Musseva