ТОМ Х, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съдържанието на печатното издание вижте тук
 

Кликнете върху заглавието за да прочетете статията

 

ДИСКУСИИ

 

L’application de la Charte de droits fondamentaux dans les États membres à la lumière de son article 51, paragraphe 1

Antonio Tizzano

 

Държавните помощи в българския енергиен сектор през призмата на правото на ЕС

Александър Галендинов, Димитър Илиев

 

***

АНАЛИЗИ

*** 

Наказателно право

Подреди ли се мозайката, наречена ne bis in idem?

(Решение на Съда на ЕС (Голям състав) от 27 май 2014г. по дело Spasic, С-129/14 PPU)

Радостина Стефанова-Камишева

 

Основни права

Защитата на личните данни в епохата на интернет

(Решение на Съда на ЕС от 13 май 2014г. по дело С-131/12, Google Spain)

Аглика Адамова

 

Отмяната на Директива 2006/24 – значима крачка по пътя към ефективната защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни в ЕС

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C‑293/12 и C‑594/12, Digital Rights Ireland)

Михаела Илиева

 

Процесуално право

За практиката на Съда относно новата възможност за активна легитимация на частноправните субекти в производството за отмяна на актове на Европейския съюз

(Решение на Съда на ЕС по дело С-274/12 Р, Telefónica SA/Комисия)

Габриела Едрева

 

Свободно движение на хора

Правото на пребиваване на гражданите на трети страни, членове на семейството на гражданин на Съюза, в неговата държава по произход: Успя ли Съдът на ЕС да напасне парчетата в сложната игра на Тетрис?

(Решения на Съда (голям състав) по дела C-456/12, О. и В., и C-457/12, S. и G.)

Ростислав Върбанов

 

Правото на постоянно упражняване на адвокатска професия на територията на ЕС под званието по произход

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C‑58/13 и C‑59/13, Torresi)

Венета Гайдарджиева

 

***

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

***

Анти-дъмпинг

Прилагане на методология за изчисляване на дъмпинговия марж в процедура за преразглеждане, различна от методологията, използвана при първоначалното разследване

(Решение на Съда на ЕС по дело С-374/12, Валимар)

 

Брюксел I

Холандският Hoge Raad пита Съда на ЕС дали може да откаже да признае решение на български съд, което явно противоречи на правото на Съюза

(Преюдициално запитване в дело C-681/13, Diageo Brands BV/Симирамида-04 ЕООД)

 

Митническо право

Митническо класифициране на стока, описана като „тежки масла, смазочни масла; други масла — предназначени да претърпят специфична преработка“

(Решение на Съда на ЕС от 12 юни 2014 г. по дело С–330/13, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД)

 

Приложно поле на правото на ЕС

Липса на компетентност на Съда на ЕС за тълкуване на Регламент № 1896/2006 в ситуация, в която този регламент не се прилага в главното дело

(Определение на Съда на ЕС по дело С-488/13, Първа Инвестиционна Банка)

 

Липса на компетентност на Съда на ЕС за произнасяне по съответствието с правото на ЕС на режима на данъчно облагане на земеделските производители в България

(Определение на Съда на ЕС по дело С-505/13, Юмер)

 

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до Съда на ЕС в периода 01.05.2014 – 01.10.2014

***

 

НАКРАТКО

 

Европейска комисия

Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна

(Политически насоки за следващата Европейска комисия, Жан-Клод Юнкер; Страсбург, 15 юли 2014 г.)

 

Нов регламент за групово освобождаване за държавни помощи

(Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора  (“Общ регламент за групово освобождаване”, ОРГО)

 

Предложение за Директива за едноличните дружества с ограничена отговорност

(COM(2014) 2012 final)

 

Европейската комисия изпраща изложение на възраженията до „Български енергиен холдинг“ във връзка с предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазара за електрическа енергия на едро в България

 

Предполагаемо нарушение от страна на Украйна на европейското конкурентно право

 

Европейски парламент

Нови правила за европейските политически партии

 

Съд на ЕС

Разграничаване на „делегираните актове“ по смисъла на чл. 290 ДФЕС от „актовете за изпълнение“ по смисъла на чл. 291 ДФЕС

(Решение на Съда на ЕС от 18 март 2014г. по дело С–427/12, Комисия/Парламент и Съвет)

 

Условие за „аналогичен контрол“ при вътрешно възлагане на обществени поръчки

(Решение на Съда на ЕС по дело С-15/13, Technische Universität Hamburg-Harburg)

 

Испания и Португалия глобени съответно за неизпълнение на задължение за възстановяване на държавна помощ и за неправилно транспониране на директива

(Решения на Съда по дело С-184/11, Комисия/Испания и дело С-76/13, Комисия/Португалия)

***

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

Прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в държавите-членки в светлината на член 51, параграф 1 от нея

Антонио Тицано

 

State Aid in the Bulgarian Energy Sector in the Light of EU Law

Alexander Galendinov, Dimitar Iliev

 

La mosaïque dite ne bis in idem estelle arrangé?

(Arrêt de la CJUE du 27 mai 201, affaire C 129/14 PPU, Spasic)

Radostina Stefanova-Kamisheva

 

La protection des données à caractère personnel dans l’ère de l’internet

(Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-131/12, Google Spain)

Aglika Adamova

 

L’invalidation de la directive 2006/24 – un pas important vers la protection effective des données personnelles dans l’Union européenne

(Arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland)

Mihaela Ilieva

 

About the Court’s Case Law Regarding the New Standing Conditions for Private Applicants in Direct Actions for Annulment of the Acts of EU Institutions

(Judgment of the Court of the Justice of the EU in case C-274/12 P, Telefónica SA/Commission)

Gabriela Edreva

 

Le droit de séjour dérivé des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’UE dans l’État d’origine de celui-ci: la Cour de Justice, a-t-elle réussi à bien placer toutes les pièces dans ce jeu de Tetris complexe?

(Commentaire des arrêts de la CJUE dans les affaires C-456/12, О. et В., et C-457/12, S. et G.)

Rostislav Varbanov

 

Practising as a Lawyer on a Permanent Basis in the European Union under the Home-Country Professional Title

(Judgment of the Court of Justice of the European Union in cases C-58/13 and C-59/13, Torresi)

Veneta Gaydardzhieva