Теми

Списанието е структурирано по следния начин:

Дискусии

Секцията е предназначена за статии, научни разработки и задълбочени изследвания по актуални въпроси от дневния ред на Европа.

Анализи

“Анализи” е мястото за автроски коментари на съдебни решения (на Съда на ЕС и на национални съдилища) или актове на други институции. Те се групират по следните области на правото.

За да видите статиите само от определена област, публикувани досега в ЕПП, натиснете върху избраната област по-долу.

Българските дела пред Съда на Европейския съюз

Съдържа анализи и коментари на решенията на СЕС по отправени преюдициални запитвания от български юрисдикции, както и на други свързани с България дела.

Накратко

В “Накратко” се публикуват кратки резюмета на съдебни решения или други актове и инициативи на Eвропейската комисия, Европейския парламент, Европейския съвет, Съда на ЕС и другите институции на ЕС.

Резюме/Summaries/Résumés/Zusammenfassungen

Статиите, публикувани в списанието на български език, са представени с резюме на английски, френски или немски език, а статиите на един от посочените езици – с резюме на български език.