ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ НА АПАРАТИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ МОДЕМ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ И ОСИГУРЯВАЩИ ИНТЕРАКТИВЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Author

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C320/11, C330/11, C382/11 и C383/11, Дигиталнет и др.)

 

Въведение

Делото е образувано по преюдициално запитване отнасящо се до тълкуването на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3, наричана по-нататък „КН“), както и до тълкуването на член 78, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58, наричан по-нататък „Митническият кодекс“).

 

Факти и обстоятелства

Преюдициалните запитвания са отправени от Административен съд Варна в рамките на спорове между няколко дружества, с основен предмет на дейност доставката на цифрова телевизия и интернет,от една страна, иНачалникнаМитническипункт—ВарнаЗапад при митница Варна, от друга по повод заплащането на митни сборове във връзка със set-top модули с комуникационна функция.

Разглежданитевглавнитепроизводствастоки, идентичнипочетиритедела, са set-top модулискомуникационнафункция (наричанипо-нататък„set-top модули“). Тези модули са произведени в Корея и внасяни в България от тези дружества между 21 ноември 2008 г. и 22 март 2010 г. под различни търговски наименования. Set-top модулите са декларирани в тарифна подпозиция 8528 71 13 от КН, т.е. като освободени от митни сборове.

По сигнал на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) митническите органи извършват проверка и приемат, че set-top модулите не са оборудвани с вграден модем и е трябвало да бъдат класирани в подпозиция 8528 71 19 от КН. Поради това е трябвало да се съберат митни сборове със ставка от 14 %. Митническите органи постановяват административни актове, по силата на които трите дружества следва да заплатят мита.

Жалбоподателите по главните производства оспорват валидността на посочените административни актове.

Според запитващата юрисдикция митническите органи считат, че set-top модулите представляват цифрови кабелни приемници с микропроцесор и видео тунер. Тезиапаратинесъдържаливграденимодемизадостъпдоинтернет. ВприложениенаОбяснителнитебележкиот 7 май 2008 г., порадилипсатанавграденимодеми set-top модулите можели да се класират не в подпозиция 8528 71 13, а в подпозиция 8528 71 19 от КН.

По делото са проведени две съдебно-технически експертизи. Заключението на първата било, че set-top модулите не притежават модем. Достъп до интернет бил възможен с помощта на TCP/IP протокола. Било възможно стартирането на интернет приложения в режим на интерактивен обмен на информация и приемането на телевизионни сигнали. Според втората експертиза обаче set-top модулите са микропроцесорни апарати, съдържащи вграден софтуерен модем, осигуряващ интерактивен обмен на информация с възможност за приемане на телевизионни сигнали.

При тези обстоятелства Административен съд — Варна решава да спре производствата по четирите дела и отправи преюдициалното запитване.

 

Преюдициалното запитване

Запитващата юрисдикция иска да установи кои стоки могат да бъдат класирани в подпозиция 8528 71 13 от КН като си задава по-специално въпроса какво означават понятията „модем“ и „достъп до интернет“ по смисъла на тази подпозиция и по смисъла на Обяснителните бележки от 7 май 2008 г? Запитващата юрисдикция си задава и въпроса дали за тарифното класиране има значение видът на използвания модем или е достатъчно модемът да позволява достъп до интернет?

 

Решението на Съда

Съдът припомня постоянната съдебна практика, съгласно която решаващият критерий за тарифното класиране на стоките по правило трябва да се търси в техните обективни характеристики и свойства, определени в текста на позицията в КН и забележките към разделите или главите.

Съдът счита, че за да бъде класиран в подпозиция 8528 71 13 от КН, даден апарат трябва да може, от една страна, да е годен да приема телевизионни сигнали, а от друга страна, да съдържа модем за достъп до интернет, осигуряващ интерактивен обмен на информация. Всеки апарат, който няма някоя от тези характеристики, трябва да бъде класиран в подпозиция 8528 71 19 от КН в приложение на общо правило 3 в) за тълкуване на КН.

Според Съда е безспорно, че разглежданите в главните производства апарати са годни да приемат телевизионни сигнали. Жалбоподателите в главните производства, от една страна, и началникът на митница Варна, от друга, обаче спорят по въпроса дали тези апарати съдържат модем за достъп до интернет, позволяващ интерактивен обмен на информация. Предвид че КН не определя нито понятието „модем“, нито понятието „достъп до интернет“ уточнения могат да се търсят в Обяснителните бележки от 7 май 2008 г., в сила към момента на разглеждания по главните производства внос.

Съгласно установената практиката на Съда, за да може да се прилага съдържанието на Обяснителните бележки към КН трябва да съответства на разпоредбите на КН и не може да променя техния обхват. В това отношение Съдът има предвид становището на Комисията, според което Обяснителните бележки от 7 май 2008 г. дават твърде ограничително тълкуване на понятието „модем“ по смисъла на позиция 8528 71 13 от КН. По-специално тя уточнява, че в рамките на няколко спора между Европейския съюз и отделни държави специалната група на СТО дава на понятието „модем“ по-широко определение от съдържащото се в Обяснителните бележки. Ето защо тази институция счита, че посочените бележки противоречат на текста на позициите от КН и поради това не трябва да се прилагат за целите на исканото от запитващата юрисдикция тълкуване.

Съдът счита, че за да се даде отговор на запитващата юрисдикция, следва да се установи какво включва понятието „модем за достъп до интернет“ по смисъла на подпозиция 8528 71 13 от КН, и да се провери дали, както твърди Комисията, съдържащото се в Обяснителните бележки от 7 май 2008 г. определение на това понятие е твърде ограничително.

В обичайния смисъл на този термин модемът се използва, за да пренася цифрови данни между компютри посредством материален носител, който функционира по аналогов начин, а именно по-специално телефонна линия. Имайки предвид доклада на специалната група на СТО Съдът приема, че в основата на определението е функцията на апарата като вграждането на модем в апарата отговаряло на целта за достъп но интернет.

В това отношение Съдът напомня, че предназначението на продукта може да представлява обективен критерий за класиране, доколкото то е неразривно свързано с него, като тази връзка трябва да може да се прецени в зависимост от обективните характеристики и свойства на продукта.

Съдът стига до извода, че като изключат от понятието „модем“ устройствата, изпълняващи подобни на модем функции, поради технически съображения, при положение че за целите на класирането от значение е само възможността да се предоставя достъп до интернет, Обяснителните бележки от 7 май 2008 г. относно подпозиция 8528 71 13 са ограничили смисъла на това понятие. Следователно в това отношение посочените бележки противоречат на КН и не трябва да се прилагат.

В резултат от тези съображения на посочените въпроси Съдът отговоря, че КН трябва да се тълкува в смисъл, че за целите на класирането на дадена стока в подпозиция 8528 71 13 „модем за достъп до интернет“ обозначава устройство, което може самò, без да се използва и някакъв друг апарат или механизъм, да осъществява достъп до интернет и да осигурява интерактивност и двупосочен обмен на информация. За целите на класирането в посочената подпозиция значение има само годността за осъществяване на достъп до интернет, а не използваната за тази цел технология.

Освен това Съдът уточнява, че за да се определи дали даден апарат може да бъде класиран в подпозиция 8528 71 13 от КН, не следва да се проверява дали функцията за приемане на телевизия е основна, а тази за достъп до интернет — второстепенна, или обратно, тъй като тези две функции трябва да бъдат едновременно налице при апарата, и при липса на някоя от тях апаратите не попадат в подпозиция 8528 71 13, а в подпозиция 8528 71 19 от КН. Следователно КН трябва да се тълкува в смисъл, че приемането на телевизионни сигнали и наличието на модем за достъп до интернет са две еквивалентни функции, които апаратите трябва да изпълняват, за да бъдат класирани в подпозиция 8528 71 13 от КН. При липса на някоя от тези функции апаратите трябва да бъдат класирани в подпозиция 8528 71 19 от КН.