СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ДДС: ЗА ПО-ОПРОСТЕНА, ПО-СИГУРНА И ПО-ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА ДДС, ОТГОВАРЯЩА НА НУЖДИТЕ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

Author

(COM(2011)851 окончателен от 6.12.2011 г.)

 

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) представлява повече от 20 % от националните приходив ЕС или ок. 800 млрд. евро годишно. Системата на ДДС обаче е въведена в ЕС преди 40 години и вече не съответства на икономическата реалност в контекста на единния пазар. Поради това ЕК предлага широкообхватна реформа, която да помогне за осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020” и да подкрепи антикризисните мерки, предприети от държавите-членки.

На 1.12.2010 г. ЕК прие Зелена книга относно бъдещето на ДДС – за по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС (COM(2010) 695).Зелената книга бе последвана от шестмесечно обществено допитване, по време на което ЕК получи 1700 мнения и коментари.Успоредно с това ЕК подготви икономическа оценка на системата на ДДС и предложи премахването на настоящия и създаването на нов, по-опростен собствен ресурс за бюджета на ЕС, основаващ се на ДДС (COM(2011)739 от 9.11.2011 г.).

В Съобщението от 6 декември т.г. се определят основните принципи, на които трябва да се основава новата система на ДДС, както и приоритетните действия, необходими за създаването ѝ.

ЕК стига до заключението, че ДДС трябва да продължи да се събира в страната по местоназначение (т.е. там, където се намира купувачът).Новата система на ДДС, основаваща се на този принцип, има за цел да улесни прилагането на ДДС от страна на предприятията, за да намали административната тежест. Това ще поощри развитието на трансграничната търговия и съответно ще подпомогне растежа. Предвижда се обслужването „на едно гише“ и при трансгранични сделки (вж. по-долу), стандартизирането на задълженията във връзка с ДДС (декларации, регистрация, фактуриране и т.н.)и по-лесен достъп до националните системи за ДДС посредством централен уеб портал.През 2012 г. ЕК ще създаде тристранен форум за ДДС в ЕС (ЕК, държавите-членки, заинтересовани страни).

Съобщението също посочва принципите за разширяване на данъчната основа и ограничаване на освобождаванията и намалените ставки. Това може да генерира нови приходи за държавите-членки в условията на криза, без да се налага повишаване на данъчните ставки.

Загубите от несъбран ДДС и данъчни измами се оценяват на ок. 12 % от дължимия ДДС.През 2012 г. ЕК ще предложи механизъм за бърза реакция, който да гарантира по-ефективни мерки срещу данъчните измами. При необходимост ЕК може да укрепи съществуващите механизми за борба с измамите като т.нар. „Eurofisc” и да създаде трансграничен контролен екип.

Първата конкретна стъпка в изпълнение на съобщението е предложението за изменение на регламент ЕС/282/2011 относно правилата за прилагане на директивата за ДДС (СОМ (2012)2 от 13.1.2012 г.). ЕК предлага да се разшири обхвата на съществуващата система за обслужване „на едно гише“ по отношение на дружествата, които доставят телекомуникационни, разпръсквателни и електронни услуги на клиенти от ЕС. Това ще позволи на доставчиците да използват уебпортал в държавата-членка, в която са регистрирани по ДДС, за да декларират данък, дължим другаде в ЕС за предоставянето на тези услуги на частни потребители.

ЕК ще представи през 2014 г. законодателно предложение за установяване на окончателния режим на данъчно облагане на търговията в рамките на ЕС.