СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : “АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР II – „ЗАЕДНО ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“”

Author

(COM (2012) 573 окончателен от 03.10.2012)

 

Съобщението на Комисията “Акт за единния пазар”[1] от април 2011 г. съдържа дванадесет законодателни мерки за по-нататъшно развитие на единния пазар. Всички те вече са под формата на законодателни предложения, приети от Комисията.

Комисията счита подхода с набелязване на набор от законодателни мерки за ефективен и през октомври 2012 г., по случай честванията на 20-годишнината на вътрешния пазар, прие ново Съобщение “Акт за единния пазар II – „Заедно за нов икономически растеж“” (SMA II). В Съобщението отново са заложени дванадесет приоритетни мерки. Всички те включват законодателни инициативи, които да бъдат приети в хода на 2012 г. и 2013г. Критерият за селекция на предложенията е те да генерират реални ползи за гражданите и бизнеса и да допринесат за засилване на икономическия растеж.

Дванадесетте приоритета са организирани в четири глави:

– Създаване на интегрирани мрежи в рамките на единния пазар

Тази тема е посветена на транспортните и енергийни инфраструктури и тяхното функциониране. Комисията ще предложи мерки за развитие на вътрешния пазар за стоки, превозвани от кораби, за ускоряване изпълнението на “Единно европейско небе” чрез по-интегрирано управление на въздушното пространство, за отваряне на сектора на железопътния транспорт и за постигане на целта на завършен вътрешен енергиен пазар до 2014 г.

– Насърчаване на мобилността на гражданите и бизнеса зад граница;

Комисията планира да обнови портала EURES с нови функционални възможности и да го превърне в същински европейски способ за намиране на работа и набор на персонал. Друг приоритет е насърчаване на дългосрочните инвестиции в реалната икономика чрез улесняване на достъпа до дългосрочни инвестиционни фондове. Комисията се ангажира също така да преразгледа европейския регламент за несъстоятелността, с цел да улесни оцеляването на фирми, изпаднали в затруднение.

– Подкрепа за развитие на цифровата икономика в Европа;

В тази глава, Комисията ще предложи преразглеждане на Директивата за платежните услуги и ще излезе със законодателно предложение за многостранните такси за обмен за трансграничните картови транзакции, както и общи правила за намаляване на разходите и повишаване на ефективността в разгръщането на високоскоростната широколентова инфраструктура. Ще бъде също така предложено и електронното фактуриране да бъде стандартен режим на фактуриране за обществените поръчки.

– Укрепване на социалното предприемачество и доверието на потребителите

Комисията ще предложи нов самостоятелен регламент за надзор на пазара на продукти, рационализирайки правилата, които в момента са разпръснати в няколко законодателни акта и ще преразгледа Директивата относно общата безопасност на продуктите. Комисията също така предвижда законодателни мерки, които от една страна да дадат на всички граждани на ЕС достъп до основна разплащателна сметка, а от друга, да направи таксите за банковите сметки по-прозрачни и сравними и улесни преминаването от банкова сметка в една банка към друга по-лесно.

***

[1] European Commission Communication: “Single Market Act. Twelve levers to boost growth and strengthen confidence. Working together to create new growth”, COM(2011) 206 final.