Съединени дела C-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11, “Диджиталнет” ООД / Началник на Митнически пункт – Варна Запад при Митници Варна

Author

Преюдициално запитване, отправено на 27-ти юни 2011 година

  

 

Запитваща юрисдикция:

Административен съд – Варна

 

 

Страни в главното производство:

Жалбоподател: ,,Диджиталнет” ООД

Ответник: Началник на Митнически пункт – Варна Запад при Митници Варна

 

Преюдициални въпроси:

1.    Какво следва да се разбира под Интернет, съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за 2009 (Регламент № 1031/2008 на Комисията от 19.09.2008г.), публикувани в Официален вестник на ЕС от 30.05.2008г./ бр.2008/С 133/01/ изменение относно подпозиции 8528 90 00, 8528 71 13, 8528 71 90/, за да се класира една стока с код по ТАРИК 8528 71 13 00.

 

2.    Какво следва да се разбира под модем съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за 2009 (Регламент № 1031/2008 на Комисията от 19.09.2008г.), публикувани в Официален вестник на ЕС от 30.05.2008г./ бр.2008/С 133/01/ изменение относно подпозиции 8528 90 00, 8528 71 13, 8528 71 90/, за да се класира една стока с код по ТАРИК 8528 71 13 00.

 

3.    Какво следва да се разбира под модулация и демодулация, съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за 2009 (Регламент № 1031/2008 на Комисията от 19.09.2008г.), публикувани в Официален вестник на ЕС от 30.05.2008г./ бр.2008/С 133/01/ изменение относно подпозиции 8528 90 00, 8528 71 13, 8528 71 90/, за да се класира една стока с код по ТАРИК 8528 71 13 00.

 

4.    Коя е водещата /основната/ функция на устройството сет-топ модул ТР6100БСС, съобразно която следва да се извърши тарифното й класиране – приема на телевизионни сигнали или използването на модем, позволяващ интерактивен обмен на информация за целите на достъпа до Интернет?

 

5.    Ако водещата /основната/ функция на устройството сет-топ модул ТF6100DСС е използването на модем, позволяващ интерактивен обмен на информация за целите на достъпа до Интернет, то има ли значение типа модулация и демодулация, която извършва модема, за определяне тарифното й класиране, респ. вида модем, който използва или е достатъчно, чрез него да се осъществява достъп до Интернет?

 

6.    В кои подпозиция и код следва да бъде класирано устройство отговарящо на описанието на устройство ТF6100DСС?

 

7.    Ако set-tор модул ТF6100DСС бъде класиран в подпозиция 8521 90 00 от КН, прилагането на положителна митническа ставка ще бъде ли законосъобразно приложение на общностното право, доколкото такова класиране би представлявало нарушение на задълженията на Общността съгласно Споразумението за търговията с продукти на информационните технологии част II б) от Общностното споразумение за митата и търговията от 1994г. или класирането в позиция 8521 води до заключението, че set-tор модул ТF6100DСС попада извън приложното поле на съответната част от СТПИТ?

 

С определение от 29 септември 2011 г. председателят на Съда на ЕС съединява дела C-320/11, C-330/11, C-382/11 и C-383/11 за целите на писмената и устната фаза на производството, както и за постановяване на съдебното решение.

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав)

22 ноември 2012 година(*)

„Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Апарати с възможност за приемане на телевизионни сигнали, съдържащи модем за достъп до интернет и осигуряващи интерактивен обмен на информация“