СЪДЪТ НА ЕС САНКЦИОНИРА ШВЕЦИЯ ЗА НЕПЪЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Author

(Решение на СЕС по дело С-243/13, Комисия/Швеция)

 

С решение от 4 декември 2014 г. Съдът на Европейския съюз установи, че Швеция не е изпълнила предходно му решение от 2012 г. по дело C‑607/10, Комисия/Швеция, с което задължава Швеция да приложи повсеместно Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

Директива 2008/1/ЕО предвижда въвеждането на разрешителен режим за индустриални дейности с висок риск от замърсяване и поставя минимални изисквания към производството. Целта на директивата е да защити околната среда от последствията на определени промишлени дейности. В решението си от 2012 г., постановено по реда на чл. 258 ДФЕС, Съдът на ЕС установи, че Швеция не е изпълнила задълженията си, заложени в Директива 2008/1/ЕО, тъй като 29 обекта не отговарят на въпросните изисквания. Пред 2013 г. ЕК установява, че 2 обекта все още не отговарят на изискванията, поради което сезира СЕС по реда на чл. 260 ДФЕС.

С решението си от 4 декември 2014 г. СЕС потвърждава, че въпросните 2 обекта функционират без надлежно разрешение, поради което Швеция не е изпълнила задължение, произтичащо от правото на ЕС. Във връзка с това, СЕС осъжда Швеция да заплати (1) дневна имуществена санкция до прекратяване на нарушението в размер на 4 000 евро и (2) вземайки предвид усилията на Швеция да изпълни задълженията й по Директива 2008/1/ЕО, което е допринесло да няма съществен риск за околната среда и общественото здрави, както и сътрудничеството й в рамките на производството, еднократна имуществена санкция в размер на 2 000 000 евро.