СЪДЪТ НА ЕС САНКЦИОНИРА ИТАЛИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДИРЕКТИВИТЕ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ

Author

(Решение на Съда на ЕС по дело C196/13, Комисия/Италия)

 

С решение от 2 декември 2014 г. Съдът на Европейския съюз установи, че Италия не е приела всички необходими мерки за изпълнение на решение му по дело C‑135/05, Комисия/Италия, поради което й налага еднократна имуществена санкция в размер на 40 млн. евро и периодични шестмесечни намаляващи плащания  в първоначален размер от близо 43 млн. евро.

С първото решение от 2007 г. по дело C‑135/05, Съдът установява, че Италианската република не е изпълнила задълженията си за управление на отпадъците, определени в Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 година относно отпадъците, Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година относно опасните отпадъци и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци.

През 2013 г. Комисията приема, че Италия все още не е предприела всички необходими мерки за изпълнението на решението от 2007 г. В частност, 218 депа за отпадъци в 18 от 20-те италиански региона не отговарят на Директивата относно отпадъците (така че може да се направи извод, че неминуемо съществуват депа, действащи без да са получили разрешително); освен това 16 от 218-те депа съдържат опасни отпадъци в нарушение на Директивата относно опасните отпадъци; накрая, Италия не е доказала, че пет депа са подобрени или закрити в съответствие с Директивата относно депонирането на отпадъци.

Вследствие на това, Комисията предявява иск по реда на чл. 260 ДФЕС пред Съда на ЕС с искане за установяване, че Италия не е изпълнила решението, постановено в производството по чл. 258 ДФЕС (дело C‑135/05),  както и за осъждането й да плати на Комисията периодична имуществена санкция.

В хода на производството Комисията посочва, че според най-новата информация,с която разполага, 198 депа за отпадъци все още не отговарят на Директивата относноотпадъците и че сред тях четиринадесет депа не отговарят и на Директивата относно опасните отпадъци. Оставали и две депа за отпадъци, които не отговарят на Директивата относно депонирането на отпадъци.

С решението си по това дело, Съдът напомня най-напред, че единствено фактът на затваряне на депото или засипването на отпадъците с пръст и чакъл не е достатъчно за спазването на задълженията, произтичащи от Директивата относно отпадъците. Така мерките за затваряне и обезопасяване на депата не са достатъчни за съобразяване с директивата. Освен това държавите членки са длъжни да проверяват и дали е необходимо почистване на стари незаконни депа за отпадъци и трябва при необходимост да ги почистват. Запечатването на депото за отпадъци и образуването на наказателно производство срещу оператора на същото не представляват достатъчни мерки.

Съдът отбелязва по-нататък, че към изтичането на определения до края на септември 2009 г. срок, в някои депа все още са се извършвали или не са били започнати дейности по почистване; за други депа съдът констатира, че не са представени никакви доказателства, позволяващи да се определи датата на извършване на такива дейности.

Поради това Съдът заключава, че Италия не е приела всички необходими мерки за изпълнение на решението от 2007 г. и че тя не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на Съюза.

Въз основа на направена преценка на тежестта на установеното нарушение, продължителността на нарушението и платежоспособността на съответната държава членка Съдът осъжда Италия да плати еднократно сумата от 40 000 000 евро.

По-нататък Съдът отбелязва, че неизпълнението на задължения продължава повече от седем години и че след изтичането на определения срок операциите са осъществявани много бавно; все още съществува значителен брой незаконни депа за отпадъци в почти всички италиански региони. Затова той приема за уместно да определи намаляваща периодична имуществена санкция, чийто размер постепенно да намалява пропорционално на броя на депата, които бъдат привеждани в съответствие с решението, като депата, съдържащи опасни отпадъци, се отчитат два пъти. Налагането на шестмесечна основа ще позволи да се преценява напредъкът в изпълнението на задълженията от страна на Италия. Доказателствата за приемане на мерките, необходими за изпълнението на решението от 2007 г., трябва да бъдат предавани на Комисията преди края на съответния период. Затова Съдът осъжда Италия да заплаща и шестмесечна периодична имуществена санкция, считано от произнасянето на решението до изпълнението на решението от 2007 г. Периодичната имуществена санкция ще се изчислява въз основа на първоначално определен размер от 42 800 000 евро (сума, приложима за първото шестмесечие). От тази сума ще се приспаднат: 400 000 EUR за всяко приведено в съответствие депо, съдържащо опасни отпадъци, и 200 000 EUR за всяко от останалите депа за отпадъци, приведено в съответствие. За всички следващи шестмесечия периодичната имуществена санкция се изчислява въз основа на размера, определен за предходното шестмесечие, като се извършват същите приспадания в зависимост от осъщественото през разглежданото шестмесечие привеждане в съответствие на депата, за които е установено неизпълнение на задължения.