СЪДЪТ НА ЕС САНКЦИОНИРА ГЪРЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДИРЕКТИВИТЕ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ

Author

(Решение на Съда на ЕС по дело С-378/13, Комисия/Гърция)

 

С решение от 2 декември 2014 г. Съдът на Европейския съюз установи, че Гърция не е приела всички необходими мерки за изпълнение на решението му по дело C‑502/03, Комисия/Гърция, поради което й налага еднократна имуществена санкция в размер на 10 млн. евро и периодични шестмесечни намаляващи плащания в първоначален размер от 14,5 млн. евро.

С първото си решение от 6 октомври 2005 г. по дело C‑502/03, постановено по реда на чл. 258 ДФЕС, Съдът установява, че Гърция не е изпълнила задълженията си по член 4, член 8 и член 9 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15.07.1975 г. относно отпадъците и не е предприела необходимите мерки, за да гарантира отпадъците да бъдат оползотворени или обезвредени, без да застрашават човешкото здраве и околната среда. Конкретно, Гърция е нарушила директивата, тъй като към февруари 2004 г. 1125 депа за неконтролирано обезвреждане на отпадъци все още са в експлоатация на нейна територия и затварянето на всички незаконни и неконтролирани депа е предвидено едва през 2008 г.

През 2009 г., като преценява, че Гърция не се е съобразила напълно с решението от 2005 г., Комисията изпраща на тази държава членка официално уведомително писмо. През 2010 г. тя ѝ изпраща допълнително уведомително писмо. Тъй като счита, че проблемът продължава да съществува по отношение както на броя на неконтролираните депа за отпадъци, така и по отношение на недостатъчния брой депа, подходящи за обезвреждане на отпадъци, през 2013 г. Комисията решава да предяви иск пред СЕС по реда на чл. 260 ДФЕС.

В отговор на поставен от Съда въпрос Гърция и Комисията съобщават, че през май 2014 г. от общо 293 незаконни депа за отпадъци, 70 са в експлоатация и 223, въпреки че са закрити, все още не са рекултивирани.

В решението си Съдът припомня, че към 29 декември 2010 г., според предоставените на Съда през май 2014 г. данни от Гърция, тя все още не е приела всички необходими мерки за пълното изпълнение на решението от 2005 г. При тези условия Съдът счита, че има основание на Гърция да се наложат имуществени санкции. Спазването на директивата, предполага закриването на незаконните депа за отпадъци, тяхното ефективно рекултивиране (а не само включването им в програма за рекултивация), както и създаване на необходимите съоръжения, за да се гарантира постоянното спазване на тази директива и да се предотврати създаването на нови незаконни депа за отпадъци.

Следователно Съдът заключава, че като не е приела всички необходими мерки за изпълнение на решение по дело C‑502/03, Гърция не е изпълнила задълженията си по член 260, параграф 1 ДФЕС.

Съдът приема, че осъждането на Гърция да заплати периодична имуществена санкция, е подходящо финансово средство, което да гарантира пълното изпълнение на решението от 2005 г. При определяне на размера на периодичната имуществена санкция Съдът взема предвид тежестта на нарушението, установено първоначално в решението от 2005 г., което може да постави в опасност човешкото здраве, неговата продължителност, повече от 9 години, и платежоспособността на Гърция. Съдът счита за уместно да определи периодичната имуществена санкция на шестмесечна основа, за да позволи на Комисията да преценява напредъка на мерките за изпълнение. Така за първото шестмесечие след постановяване на днешното решение, периодичната имуществена санкция се определя в първоначален размер от 14 520 000 евро, от който се приспада сумата от 40 000 EUR за всяко закрито или рекултивирано депо за отпадъци и сумата от 80 000 EUR за всяко депо, което едновременно е закрито и рекултивирано. За всяко следващо шестмесечие дължимата периодична имуществена санкция ще се изчислява въз основа на размера на периодичната имуществена санкция, определен за предходното шестмесечие, като се извършват същите приспадания в зависимост от осъществените през шестмесечието закриване и рекултивация на депата за отпадъци.

Освен това, Съдът счита, че поради естеството си ефективното предотвратяване на бъдещо повторение на аналогични нарушения на правото на Съюза изисква приемането на възпиращи мерки, каквото е осъждането да се заплати еднократно платима сума. Въз основа на направена преценка на тежестта на установеното нарушение, продължителността на нарушението и платежоспособността на съответната държава членка Съдът осъжда Република Гърция да плати еднократната имуществена санкция в размер на 10 000 000 евро.