Съдове и прибори за хранене, съставени от 72,33 % растителни влакна и 25,2 % меламинова смола следва да се класират за нуждите на митническо облагане като пластмасови съдове, а не като изделия от дърво

Author

Решение от 3 юни 2021 г., БалевБио, C‑76/20, EU:C:2021:441

Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна (АС Варна) и се отнася до тълкуването на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа[1]  (наричана по-нататък „КН“).

Запитването е отправено в рамките на спор между „БалевБио“ ЕООД и Териториална дирекция Северна морска в Агенция „Митници“ (България) по повод издаденото от нея наказателно постановление, с което на БалевБио е наложена имуществена санкция, тъй като според Териториална дирекция Северна морска в Агенция „Митници“ тарифното класиране в КН на стоки, описани в съответните митнически декларации като „бамбукови чаши“, е погрешно.

В периода 9 декември 2016 г.—11 октомври 2017 г. БалевБио подава общо 18 митнически декларации за пускане в свободно обращение и употреба на стоки, описани като „бамбукови чаши“, с произход от Китай.

Съгласно извършена от митническите органи експертиза на посочените стоки анализираната проба се състои от бамбукови влакна, царевично нишесте и меламин-формалдехидна смола. Съгласно същата експертиза нишестето и бамбуковите влакна играят ролята на пълнител. В експертизата се заключава, че посочените стоки представляват чаши — пластмасов съд за сервиране, съдържащ меламин.

БалевБио представя протокол, изготвен от Лесотехническия университет (България), в който се посочва, че стоките, предмет на тази декларация, са съставени от 72,33 % целулоза, хемицелулози и лигнин, тоест растителни лигноцелулозни влакна, и от 25,2 % свързващо вещество, а именно меламинова смола, и поради това представляват продукт, който трябва да се класира като материал на растителна основа с матрична фаза от синтетично свързващо вещество. Този протокол изключва възможността за класиране на посочените стоки като пластмаса, тъй като съдържанието на синтетични материали в тях е значително под 50 %.

Така спорът в главното производство и който е обект на разглеждане от различните съдебни инстанции е правилно ли стоките са описани като „бамбукови чаши“, за които се прилага 0% мито или следва да се опишат като пластмасов продукт, за който митническата такса е 6,5% и в тази връзка законосъобразно ли е издадено наказателно постановление на „Балев Био“ за налагане на административно наказание поради избягване на плащането на дължимите мита за вноса на разглежданите стоки.

При обжалването на спорното наказателно постановление, Районен съд Девня назначава нова съдебно-химическа експертиза, която е извършена само въз основа на документите по делото. Според заключението на тази експертиза съставът и съотношението на компонентите в разглежданите стоки са идентични с тези на стоките, за които е подадена митническата декларация от 12 юни 2017 г., а именно съдържание на растителни влакна от 75 % и съдържание на меламинова смола от 25 %. Според това заключение всеки един от компонентите на разглежданите стоки има свой принос за техните свойства. Така растителните влакна са определящи за характеристиките топлоизолационни свойства, ниска плътност, биоразградимост, якост на огъване, здраве и безопасност при работа, екологична безопасност, възобновяем източник и цена, докато меламиновата смола е определяща за характеристиките защита от заобикалящата среда и механични повреди, водоустойчивост, поддържане на формата, здравина и увеличаване на жизнения цикъл на продукта.

Районен съд Девня приема, че макар съдържащите се в разглежданите стоки растителни влакна да преобладават по обем, тези стоки не могат да бъдат класирани като изделие от дървен материал, тъй като съдържанието на използваното в тях свързващо вещество, а именно меламиновата смола, надвишава 15 %. Въз основа на това посочената юрисдикция стига до заключението, че разглежданите стоки са композитен материал, съдържащ два основни компонента, а именно дървесни влакна и меламинова смола, които не спадат пряко към нито една позиция от КН, така че съгласно правило 3 б) от Общите правила за тълкуване на КН тарифното им класиране трябва да се извърши според материала, който придава основния характер на продукта. Ето защо според тази юрисдикция става въпрос за съдове от пластмаса.

Жалбоподателят в главното производство обжалва решението на Районен съд Девня от 14 октомври 2019 г. пред запитващата юрисдикция.

Административен съд Варна обосновава запитването си, от една страна с това, че решение, което трябва да постанови, няма да подлежи на обжалване, и от друга страна с противоречивата съдебна практика на различните съдебни състави по въпроса: някои състави приели, че разглежданите стоки трябва да се класират в съответствие с правило 3 б) от Общите правила за тълкуване на КН, а именно според материала, който им придава основния характер, докато други състави счели, че в това отношение трябва да се приложи правило 3 а) от Общите правила за тълкуване на КН и да се приеме, че позицията, която „най-специфично описва стоката“, е тази, към която спада материалът, който е преобладаващ в количествено отношение.

При тези обстоятелства Административен съд Варна решава да спре производството и да попита Съда на ЕС по същество дали КН трябва да се тълкува в смисъл, че стоки като разглежданите, описани като „бамбукови чаши“ и съставени от 72,33 % растителни влакна и 25,2 % от меламинова смола, спадат към позиция 3924 (пластмасови съдове), или към позиция 4419 (съдове и прибори от дървен материал) от тази номенклатура.

Според Съда на ЕС класирането на разглежданите стоки следва да се извърши съгласно правило 3 от Общите правила за тълкуване на КН, в което се предвиждат приложимите методи за класиране, когато сложен артикул, изглежда, трябва да се класира в две или повече позиции, както е в настоящия случай и по-точно следва да се приложи правило 3 б) от Общите правила за тълкуване на КН. Съгласно това правило за да се извърши тарифното класиране на даден продукт, е необходимо да се установи кой от съставящите го материали определя основния му характер, което може да се направи, след като се постави въпросът дали продуктът би запазил характеризиращите го свойства, ако бъде лишен от една или друга от съставните му части.

Анализирайки данните по делото, Съдът на ЕС стига до заключението, че меламиновата смола трябва да се счита за материала, който придава на разглежданите стоки техния „основен характер“ по смисъла на правило 3 б) от Общите правила за тълкуване на КН. Ето защо тези стоки трябва да бъдат класирани в позиция 3924 от тази номенклатура, и в частност в подпозиция 3924 10 00 от нея (пластмасови съдове и прибори).

Всъщност от акта за преюдициално запитване и от преписката, с която разполага Съдът приема, че е видно, че абсолютно необходимият елемент, за да могат разглежданите стоки да се използват като чаши за сервиране, е меламиновата смола, тъй като тя се използва за агломериране на растителните влакна и осигурява по-специално на тези стоки непромокаемост, здравина или защита от повреди и от заобикалящата среда, както и формата им, докато царевичното нишесте и влакната от бамбук — с други думи, растителните влакна, съдържащи се в разглежданите стоки — играят ролята на пълнител.

С оглед на всички изложени съображения Съдът на ЕС приема, че КН трябва да се тълкува в смисъл, че стоки, описани като „бамбукови чаши“ и съставени от 72,33 % растителни влакна и 25,2 % меламинова смола, трябва — без това да засяга преценката на запитващата юрисдикция на всички фактически обстоятелства, с които разполага — да се класират в позиция 3924 от тази номенклатура, и по-специално в подпозиция 3924 10 00 от нея.

[1] (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. (ОВ L 294, 2016 г., стр. 1)

Радостина Стефанова Камишева

Администратор в Секретариата на Съда на Европейския съюз