СЪДЕБНАТА СТАТИСТИКА ЗА 2011 Г.: НОВ РЕКОРД В БРОЯ НА ЗАВЕДЕНИТЕ И РЕШЕНИ ДЕЛА ОТ ТРИТЕ ЮРИСДИКЦИИ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Author

През 2011 г. продължи да се увеличава броят на споровете, отнесени за решаване до трите юрисдикции на Съда на Евро­пейския съюз (1569 образувани дела), което свидетелства за доверието на националните съдилища и правните субекти в юрисдикциите на Съюза.

Съдът

През 2011 г. Съдът приключи 638 дела, което съставлява над 10 %-но увеличение спрямо предходната година (574 прик­лючени дела през 2010 г.).

Съдът беше сезиран през 2011 г. с 688 нови дела, което представлява значително увеличение в сравнение с 2010 г. (631 образувани дела) и за втора поредна година бележи най- големия брой образувани дела в историята на Съда. Така е и при преюдициалните запитвания. Броят на образуваните през тази година преюдициални дела за трета поредна година е най- високият, достиган досега, а ръстът им спрямо 2009 г. е близо 41 % (423 дела през 2011 г. спрямо 302 дела през 2009 г.).

Що се отнася до продължителността на производствата при преюдициалните запитвания средната продължителност на разглеждане на делата възлиза на 16,4 месеца (спрямо 16 месе­ца през 2010 г.), а при преките производства и при обжалване­то средната продължителност на делата през 2011 г. е съответ­но 20,2 и 15,4 месеца (спрямо 16,7 и 14,3 месеца през 2010 г.).

2007 2008 2009 2010 2011
Образувани дела 581 593 562 631 688
Приключени дела 570 567 588 574 638
Висящи дела 742 768 742 799 849

Общият съд

От статистическа гледна точка 2011 г. може да бъде окачес­твена като година на рекордите. Новопостъпилите дела, общо 722 на брой, са с близо 15 % повече, отколкото през 2010 г. (636 образувани дела) – година, в която този показател също достигна невиждано дотогава равнище. Освен това забеле­жителният ръст на броя на решените дела (+ 35 %) – плод на задълбочените реформи, предприети от Общия съд – сви­детелства за безпрецедентния интензитет в работата на тази юрисдикция, приключила 714 дела (спрямо 527 през 2010 г.), а наред с тях и 52 обезпечителни производства.

Въпреки описаните по-горе резултати и тази година броят на висящите дела се увеличи и достигна 1308, а средната про­дължителност на производството беше 26,7 месеца (спрямо 24,7 месеца през 2010 г.).

2007 2008 2009 2010 2011
Образувани дела 522 629 568 636 722
Приключени дела 397 605 555 527 714
Висящи дела 1 154 1 178 1 191 1 300 1 308

Съдът НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

Статистиката на Съда на публичната служба сочи, че през 2011 г. отново е отбелязан значителен ръст в броя на образува­ните дела (159) спрямо миналата година (139), която също се отличаваше с чувствително увеличение на подадените искове и жалби (111 през 2008 г. и 113 през 2009 г.).

Броят на приключените дела (166) обаче е доста по-висок в сравнение с предходната година (129) и е най-добрият коли­чествен резултат от работата на Съда на публичната служба от създаването му досега.

Следва също така да се отбележи, че средната продължи­телност на производството осезаемо намаля (14,2 месеца през 2011 г. спрямо 18,1 месеца през 2010 г.).