СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР (SINGLE MARKET SCOREBOARD)

Author

На 28 февруари т.г. Комисията актуализира показателите на държавите-членки относно навременното транспониране на директиви, свързани с единния пазар и броя на процедурите за неизпълнение на задължения в тази област, въз основа на данните от периода май – ноември 2013 г.[1]

Средно 0.7 % от директивите не са били транспонирани в срок, като при 16 държави този показател се е влошил спрямо предходния шестмесечен период. Най-добри резултати имат Чехия, Гърция и Швеция (0.3%), а пет държави (Белгия, Италия, Кипър, Румъния и Словения) са прехвърлили границата от 1%, заложена като цел от Европейския съвет. България не е транспонирала навреме 8 директиви и показателят ѝ от 0.7% я нарежда в средата на своеобразното класиране (през 2008 г. България стана първата държава-членка постигнала 0%).

Броят на процедурите за неизпълнение на задължения по член 258 ДФЕС не се е променил за референтния период. Най-голям брой процедури има срещу Италия (73), Гърция (65) и Испания (60), а най-малък срещу Естония и Литва (по 10). Срещу България има 25 процедури, което е под средния брой за ЕС от 30 процедури. Основните проблематични области за държавите-членки остават преките и косвените данъци, околната среда и въздушния транспорт, които взети заедно са в основата на половината случаи.

 ***

[1] Сравнителният анализ е публикуван на http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm