Решение от 9 юли 2020 г., Unipack, C‑391/19

Author

Преюдициално запитване е отправено от Върховен административен съд (ВАС) и се отнася до тълкуване на Митническия кодекс на Съюза. Запитването е отправено в рамките на спор между „Унипак“ АД, от една страна, и директора на Териториална дирекция „Дунавска“ към Агенция „Митници“, от друга страна, относно няколко вноса, които „Унипак“ АД е извършило, преди да подаде заявление за разрешение за използване на режим специфична употреба.

„Унипак“ АД произвежда комбинирани опаковки за течни и насипни продукти. На 28 септември 2015 г. българските митнически органи издават на „Унипак“ АД решение, отнасящо се до обвързваща тарифна информация, по смисъла на член 33 от Митническия кодекс на Съюза, за срок от шест години, за тарифно класиране на стоката „алуминиево фолио“. Този тарифен код е заличен на 1 юни 2016 г., което води до обезсилване на издаденото по-рано решение, отнасящо се до обвързваща тарифна информация. В продължение на около десет месеца „Унипак“ АД извършва девет последващи вноса, без да вземе предвид заличаването на предишния код по ТАРИК 7607 11 19 90 и без българските митнически органи да възразят срещу извършването на тези няколко вноса с грешен код по ТАРИК. При осъществяването на два вноса на алуминиево фолио от Китай през юни 2017 г. с решение на началника на Митница Свищов декларираният код е коригиран. Въз основа на това решение българските митнически органи определят допълнителни задължения за мито, тъй като съответната стока вече се облага с антидъмпингово мито от 30 % по силата на Регламент за изпълнение 2017/271.

Началникът на Митница Свищов уважава подаденото на 18 август 2017 г. заявление на „Унипак“ АД за разрешение за използване на режим специфична употреба, като посоченото решение влиза в сила на 31 август 2017 г. С жалба, подадена пред Административен съд Велико Търново „Унипак“ АД обаче оспорва датата на влизане в сила на решението като иска този режим да се приложи с обратна сила, считано от 13 юни 2017 г., т.е. и по отношение на стоките от вида „алуминиево фолио“, като се позовава на наличието на „извънредни обстоятелства“ по смисъла на член 172 от Делегиран регламент 2015/2446. Административен съд Велико Търново изменя обжалваното решение, като му придава обратно действие, считано от датата на подаване на заявлението на „Унипак“ АД, а именно 18 август 2017 г. „Унипак“ АД подава касационна жалба срещу това решение пред Върховния административен съд. Тъй като приема, че за разрешаването на спора, с който е сезиран, е необходимо тълкуване на понятието „извънредни обстоятелства“, съдържащо се в член 172, параграф 2 от Делегиран регламент 2015/2446, Върховният административен съд решава да спре производството и да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС.

С въпроса си запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 172, параграф 2 от Делегиран регламент 2015/2446 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелства като предсрочното прекратяване на валидността на решение, отнасящо се до обвързваща тарифна информация, вследствие на изменение на комбинираната номенклатура, липсата на реакция от страна на митническите органи по отношение на няколко вноса на стоки с посочен грешен код или употребата на стоката за освободена от антидъмпингово мито цел могат да се квалифицират като „извънредни обстоятелства“ по смисъла на тази разпоредба за целите на предоставянето на разрешение с обратна сила за използване на режим специфична употреба по член 254 от Митническия кодекс на Съюза.

На така поставеният въпрос Съдът на ЕС отговаря отрицателно.

На първо място Съдът на ЕС припомня, че Митническият кодекс на Съюза се основава на система за деклариране с цел да се сведат най-малко до минимум митническите формалности и проверки, като същевременно се предотвратят измамите или нередностите, които могат да нанесат вреда на бюджета на Съюза. Именно поради важността на тези предварителни декларации за правилното функциониране на митническия съюз член 15 от Митническия кодекс на Съюза задължава лицата, подаващи митническа декларация, да предоставят точна и пълна информация.

Режимът специфична употреба, предвиден в член 254 от Митническия кодекс на Съюза, позволява допускането за свободно обращение на стоки, освободени от мито или с намалена ставка на митото поради тяхната специфична употреба. Той се основава на режим на предварително разрешение, което се предоставя след подаването на заявление от съответните оператори в съответствие с членове 211 и 254 от Митническия кодекс на Съюза. Съгласно член 172 от Делегиран регламент 2015/2446, когато бъде предоставено, това разрешение поражда действие най-рано на датата на приемане на заявлението. Само по изключение, когато са налице „извънредни обстоятелства“, параграф 2 от този член предвижда, че дадено разрешение може да породи действие преди датата на приемане на заявлението.

Радостина Стефанова Камишева

Администратор в Секретариата на Съда на Европейския съюз