Eкип

Списание “Европейски правен преглед”® се подготвя и списва от амбициозен екип от практикуващи български и чуждестранни юристи, голямата част от които работят в институциите на ЕС и които пишат за списанието изцяло на доброволни начала. Екипът също така включва и изявени в областта на правото на ЕС практикуващи съдии и адвокати в България. Всички статии се подлагат на критичен преглед от екипа на списанието с оглед тяхната актуалност, аргументация, точност, и приносни моменти. Освен с членовете на редакционната колегия, списанието се допитва за експертно мнение и оценка до външни оценителни, специалисти в съответната област.

Списанието е издание на Българската асоциация за европейско право.

Българската асоциация за европейско право е учредена в края на 2009 г. от изтъкнати български и чуждестранни юристи с богат академичен и практически опит и с осезаемо присъствие в България и Европейския съюз. Асоциацията е член на Международната федерация по европейско право (FIDE) от 28-ми септември 2009 г.

Едни от водещите цели, които си поставя Българската асоциация за европейско право, е да запознае и задълбочи познанията на българската правна общност в областта на правото на ЕС, да допринася за професионалната подготовка на българския юрист, както и да популяризира дейността, законодателството и съдебната практика на институциите на Европейския съюз. Водена от тези цели, Асоциацията се стреми към повишаване на правната култура и етиката в гражданското общество и приобщаването му към ценностите на правова Европа.

 

Редакционна колегия на ЕПП

Александър Арабаджиев – председател

Роден през 1949 г.; завършва право (Софийски университет „Св. Климент Охридски“); съдия в първоинстанционния съд в Благоевград (1975 – 1983 г.); съдия в Окръжния съд в Благоевград (1983 – 1986 г.); съдия във Върховния съд (1986 – 1991 г.); съдия в Конституционния съд (1991 – 2000 г.); член на Европейската комисия по правата на човека (1997 – 1999 г.); член на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002 – 2003 г.); народен представител (2001 – 2006 г.); наблюдател в Европейския парламент; съдия в Съда на Европейския съюз от 12 януари 2007 г., председател на състав ; френски, английски, руски.

проф. д-р Жасмин Попова – отговорен редактор

Професор по международно право и международни отношения ( Право на Европейския съюз), ръководител на Катедра „Международно, сравнително и европейско право” на Юридическия факултет на ПУ ” Паисий Хилендарски” . Юридически съветник на Президента на Република България ( 1990-1991), заместник-ръководител на Мисията на България към Европейските общности в Брюксел ( 1991-1995), секретар на Министерския съвет по европейска интеграция (1997), директор на дирекция „Европейска интеграция” на МВнР (1997-1998), посланик на България в Швеция, Норвегия и Исландия ( 1998-2004); от 2008г. национален администратор в Съда на Европейските общности в Люксембург, а от 2009 г. – началник отдел в Съда на Европейския съюз в Люксембург; автор на над 100 научни публикации и 6 монографии в областта на облигационното право, международното право и правото на Европейския съюз, вкл.първия български учебник по право на ЕС; френски, английски, руски.

доц. д-р Александър Корнезов – отговорен редактор

Магистър по право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Магистър по право на Европейския съюз (LL.M. in European Legal Studies) в Колежа на Европа, Брюж, Белгия. Доктор по право, защитил дисертация на тема “Преюдициалното производство пред Съда на Европейските общности”. Доцент в ИДП на БАН. Адвокат в адвокатска кантора Van Bael & Bellis в Брюксел, Белгия – европейско антидъмпингово и антисубсидийно право, европейско право на конкуренцията, право на Световната търговска организация. Реферандер в Съда на Европейския съюз. Съдия в Съда на публичната служба от 13 април до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г., председател на състав от 2019 г. Автор на 4 монографии в областта на правото на ЕС, сред които “Преюдициалното запитване до Съда на ЕС” и „Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС“, както и на над 40 публикации в българската и чуждоезичната литература. Преподавател по процесуално право на ЕС в ЮФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в ЮФ на УНСС (до 2012/2013 г.), гост-лектор в университетите в Кеймбридж, Единбург и Льовен; английски, френски, испански, португалски, немски.

проф. Koen Lenaerts 

Роден през 1954 г.; бакалавър и доктор по право (Katholieke Universiteit Leuven); магистър по право, магистър по публична администрация (Харвардски университет); асистент (1979—1983 г.), впоследствие професор по европейско право в Katholieke Universiteit Leuven (от 1983 г.); съдебен помощник в Съда (1984—1985 г.); професор в Колежа на Европа, Брюж (1984—1989 г.); адвокат в брюкселската адвокатска колегия (1986—1989 г.); гостуващ професор в Harvard Law School (1989 г.); съдия в Първоинстанционния съд от 25 септември 1989 г. до 6 октомври 2003 г.; съдия в Съда от 7 октомври 2003 г., заместник председател на Съда на ЕС от 9 октомври 2012 г.

доц. д-р Станислав Костов – член 

Магистър и доктор по право (Софийски университет „Св. Климент Охридски“); асистент (2003-2008), старши асистент (2008-2011), главен асистент (от 2011) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , преподава „Право на Европейския съюз“, „Съдебна защита в ЕС“, „Въведение в правото“ във Философския факултет, специалност „Европеистика“ и „Публична администрация“ и в Юридическия факултет, специалност „Право“; старши юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (2002-2006), адвокат в Софийската адвокатска колегия (от 2007), член на Научно-методическия център към председателя на Висшия адвокатски съвет (от 2012); автор на книгите „Актовете на Съда на Европейския съюз. Правни последици“, „Компетентността на Европейския съюз и прилагането на правото на ЕС от на националните съдилища“, „Договори за ЕС. Съдебна практика“ и др.; френски, английски, италиански.

Борис Касаветов – член

Магистър по право на ЕС (Страсбургски университет “Робер Шуман”); юрист в отдел “Координация по въпросите на ЕС” – администрация на Министерския съвет (2009); юрист – собствени ресурси на ЕС, координатор на процедурите по нарушение (2009-2016 г.); юрист – Финансов регламент на ЕС, координатор по Брекзит и от 2019 г. заместник-началник на отдел „Финансово законодателство“ в ГД “Бюджет” на Европейската Комисия (от 2016 г.). Учредител на Българската асоциация за европейско право; френски, английски, испански.

адв. Ана Велкова – секретар

Завършва право СУ „Климент Охридски” (1994 г.); адвокат – корпоративно право; „Съдопроизводство пред общностите съдилища” и „Дружествено право” при Академия за европейско право, Триер, Германия; стаж в Кабинета на съдия Арабаджиев в Съда на Европейските общности; магистратура по английско и европейско право (Кембридж); английски, испански, френски.

Радостина Стефанова-Камишева – член

Магистър по право на ЕС (Софийски университет и Université de Lorraine, Nancy) и бакалавър по Международни отношения (УНСС). Юридически сътрудник в кабинета на съдия Александър Корнезов в Общия съд на ЕС (от 2016г.). Съдебен служител към Националния институт на правосъдието, отговарящ за организирането на задължителното първоначално обучение на съдиите и прокурорите в България (2012-2016г.). Член на Българската асоциация за европейски право. Владее български, френски, английски и испански език.

Христо Кирилов – член

Магистър по право в УНСС; Магистър по право на Европейския съюз в Университета Карлос III в Мадрид, Кралство Испания; магистър по Международно търговско право в Университета Париж X – Нантер, Франция; Адвокат (2009-2010/2013-2016г.), член на Софийската адвокатска колегия ; Експерт в Комисията за защита на конкуренцията (2010 – 2013 г.);  Хоноруван асистент в УНСС по дисциплините Право на интелектуалната собственост и Право на ЕС през 2015/2016 г. и по Процесуално право на ЕС през 2017 г.; Реферандер в Общия съд на Европейския съюз от септември 2016 г. Член-учредител на Българската асоциация за европейско право; английски, френски, испански, руски.

 

Съвещателна колегия на ЕПП

проф. Васил Мръчков

проф. Сашо Пенов

проф. Пламен Панайотов

проф. Нели Огнянова

доц. Николай Марин

д-р Ангелина Грос-Чорбаджийска

д-р Валерия Иларева

д-р Боряна Мусева

д-р Христо Христев

съдия Наталия Ангелова

адв. Катина Бончева

адв. Камен Чолов