РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1174/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Author

от 16 ноември 2011 година относно принудителните мерки

за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 6 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, като взеха предвид становището на Европейската централна банка ( 1 ), като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 2 ), в съответствие с обикновената законодателна процедура ( 3 ), като имат предвид, че:
(1) Подобрената рамка за икономическо управление следва да разчита на няколко взаимосвързани и съгласувани политики за устойчив растеж и заетост, по-специално Стратегията на Съюза за растеж и работни места, която отделя особено внимание на развитието и укрепването на вътрешния пазар, насърчаването на международната търговия и конкурентоспособност, Европейски семестър за засилена координация на икономическите и бюджетните политики, ефективна рамка за предотвратяване и коригиране на прекомерни бюджетни дефицити (Пактът за стабилност и растеж (ПСР), стабилна рамка за предотвратяване и коригиране на макроикономически дисбаланси, минимални изисквания за националните бюджетни рамки и засилено регулиране и надзор на финансовия пазар, включително макропруденциален надзор от Европейския съвет за системен риск (ЕССР).
(2) Надеждните статистически данни са в основата на наблюдението на макроикономическите дисбаланси. За да се гарантира надеждна и независима статистика, държавите- членки следва да гарантират професионалната независимост на националните статистически органи, като в това отношение трябва да е налице съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно Европейската статистика ( 4 ). Освен това, наличието на надеждни фискални данни също е от значение за наблюдението на макроикономическите дисбаланси. Това изискване следва да се гарантира от правилата, посочени в тази връзка в Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната ( 5 ), и по-специално в член 8 от него.
(3) Координацията на икономическите политики на държавите-членки в рамките на Съюза следва да се развива в контекста на общите насоки за икономическите политики и насоките за заетост, както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и следва да се основава на спазването на водещите принципи за ценова стабилност, стабилни и устойчиви публични финанси и парични условия и устойчив платежен баланс.
(4) Опитът, натрупан по време на първото десетилетие от функционирането на икономическия и паричен съюз и направените грешки, показват необходимостта от подобряване на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде изградено на основата на по-силна национална ангажираност по отношение на общоприети правила и политики и на по-стабилна рамка на равнището на Съюза за наблюдение на националните икономически политики.
(5) Постигането и поддържането на динамичен вътрешен пазар следва да се счита като елемент на правилното и безпрепятствено функциониране на икономическия и паричен съюз.
(6) По-специално наблюдението на икономическите политики на държавите-членки следва да се разшири отвъд бюджетното наблюдение и да включи по- подробна и формализирана рамка, за да се предотвратяват прекомерните макроикономически дисбаланси и да се помага на засегнатите държави-членки да създадат планове за корективни действия преди затвърждаването на различията и преди икономическото и финансово развитие трайно да се насочи в изключително неблагоприятна посока. Това разширяване на наблюдението на икономическите политики следва да се осъществява успоредно със задълбочаване на бюджетното наблюдение.
(7) За да се подпомогне коригирането на тези прекомерни макроикономически дисбаланси е необходимо да се създаде подробна процедура в законодателството.
(8) Целесъобразно е процедурата за многостранното наблюдение, посочена в член 121, параграфи 3 и 4 от ДФЕС, да бъде допълнена с конкретни правила за откриване на наличието на макроикономически дисбаланси, както и за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в рамките на Съюза. От първостепенно значение е процедурата да бъде включена в годишния цикъл на многостранно наблюдение.
(9) Засилването на икономическото управление следва да включва по-тясно и по-навременно участие на Европейския парламент и на националните парламенти. Като отчита, че в рамката на този диалог партньорите на Европейския парламент са съответните институции на Съюза и техните представители, компетентната комисия на Европейския парламент може да предлага на държавата- членка, адресат на решение на Съвета за налагане на лихвоносен депозит или годишна глоба, в съответствие с настоящия регламент, възможността да вземе участие в обмяна на мнения. Участието на държавата-членка в такава размяна на мнения е доброволно.
(10) Комисията следва да има по-значима роля в процедурата за засилено наблюдение по отношение на специфични за всяка държава-членка оценки, мониторинг, мисии на място, препоръки и предупреждения.
(11) Прилагането на Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси ( 1 ) следва да бъде засилено чрез въвеждането на лихвоносни депозити при неспазване на препоръката за предприемане на корективни действия. Такива депозити следва да се превърнат в годишна глоба в случай на продължаващо неспазване на препоръката за преодоляване на прекомерните макроикономически дисбаланси в рамките на същата процедура за дисбаланси. Тези принудителни мерки следва да бъдат приложими за държавите-членки, чиято парична единица е еврото.
(12) В случай на неизпълнение на препоръките на Съвета следва да се налага лихвоносен депозит или глоба, докато Съветът установи, че държавата-членка е предприела корективни действия за изпълнение на препоръките.
(13) Освен това при повтарящо се неизпълнение от страна на държавата-членка на изискването за изготвяне на план за корективни действия в отговор на препоръка на Съвета по правило също следва да се налага годишна глоба, която остава в сила, докато Съветът установи, че държавата- членка е представила план за корективни действия, който е съобразен в достатъчна степен с препоръката.
(14) За да се осигури равноправно третиране на държавите- членки, лихвоносният депозит и глобата следва да бъдат еднакви за всички държави-членки, чиято парична единица е еврото — в размер на 0,1 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на съответната държава-членка за предходната година.
(15) Комисията следва да може да препоръча намаляване на размера на санкцията или нейната отмяна поради изключителни икономически обстоятелства.
(16) Процедурата за налагането на санкции на държавите- членки, които не вземат ефективни мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси, следва да бъде тълкувана по такъв начин, че налагането на санкции на съответните държави-членки да бъде правило, а не изключение.
(17) Средствата от глобите, посочени в настоящия регламент, следва да съставляват други приходи по смисъла на член 311 от ДФЕС и следва да се влагат в механизмите за стабилност, които целят предоставяне на финансова помощ и са създадени от държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел да се гарантира стабилността на еврозоната като цяло.
(18) Правомощието да приема индивидуални решения за налагането на санкции съгласно настоящия регламент следва да бъде предоставено на Съвета. Като част от извършваната от Съвета координация на икономическите политики на държавите-членки съгласно член 121, параграф 1 от ДФЕС, тези индивидуални решения представляват естествено продължение на мерките, приемани от Съвета съгласно член 121 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № 1176/2011.
(19) Тъй като настоящият регламент съдържа общи правила за ефективното приложение на Регламент (ЕС) № 1176/2011, той следва да бъде приет в съответствие с обикновената законодателна процедура, посочена в член 121, параграф 6 от ДФЕС.
(20) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно ефективното прилагане на мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, поради тесните търговски и финансови взаимовръзки между тях и поради разпространението на ефектите от националните икономически политики върху еврозоната и Съюза като цяло и поради това може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки съгласно принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле
1. С настоящия регламент се създава система от санкции за ефективно коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната.
2. Настоящият регламент се прилага спрямо държавите- членки, чиято парична единица е еврото.

Член 2

Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1176/2011.
Освен това се прилага и следното определение:
„изключителни икономически обстоятелства“ означава обстоятелствата, при които се счита, че бюджетният дефицит превишава по изключение референтната стойност по смисъла на член 126, параграф 2, буква а), второ тире от ДФЕС и съгласно Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит ( 1 ).

Член 3

Санкции
1. По препоръка на Комисията Съветът налага със свое решение учредяването на лихвоносен депозит, в случаите е прието решение на Съвета за установяване наличието на неспазване в съответствие с член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1176/2011, в което Съветът заключава, че съответната държава-членка не е предприела корективни действия, препоръчани от Съвета.
2. Налага се годишна глоба с решение на Съвета, по препоръка на Комисията, в случаите, когато:
а) са били приети две последователни препоръки на Съвета в рамките на същата процедура при дисбаланс в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 и Съветът счита, че държавата-членка е представила план с недостатъчни корективни действия, или
б) са били приети две последователни решения на Съвета в рамките на същата процедура при дисбаланс, с които се обявява неспазването в съответствие с член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1176/2011. В този случай годишната глоба се налага посредством превръщане на лихвоносния депозит в годишна глоба.
3. Решенията, посочени в параграфи 1 и 2, се считат за приети от Съвета, освен ако той приеме решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли препоръката в срок от десет дни след приемането ѝ от Комисията. Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство да измени препоръката.
4. Препоръката на Комисията за решение на Съвета се отправя в рамките на 20 дни, след като бъдат изпълнени условията по параграфи 1 и 2.
5. Лихвоносният депозит или годишната глоба, препоръчани от Комисията, са в размер на 0,1 % от БВП на съответната държава-членка за предходната година.
6. Чрез дерогация от параграф 5, Комисията може, поради наличието на изключителни икономически обстоятелства или въз основа на мотивирано искане от съответната държава- членка, изпратено до Комисията в срок от 10 дни след като бъдат изпълнени условията по параграфи 1 и 2, да предложи лихвоносният депозит или глобата да бъдат намалени или отменени.
7. Ако дадена държава-членка е учредила лихвоносен депозит или е платила годишна глоба за определена календарна година и впоследствие, съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1176/2011, Съветът заключи, че държавата-членка е предприела препоръчаните корективни действия в течение на съответната година, платената като депозит сума за съответната година заедно с начислената лихва или платената като глоба сума за съответната година се връща на държавата-членка пропорционално на изминалото време.

Член 4

Разпределение на средствата от глоби
Средствата от глобите, посочени в член 3 от настоящия регламент, съставляват други приходи по смисъла на член 311 от ДФЕС и се влагат в Европейския инструмент за финансова стабилност. Когато държавите-членки, чиято парична единица е еврото, създадат друг механизъм за стабилност за предоставяне на финансова помощ с цел гарантиране на стабилността на еврозоната като цяло, средствата от глобите се насочат към този механизъм.

Член 5

Гласуване в Съвета
1. При приемането на мерките по член 3 гласуват само членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, а Съветът взема решение, без да се взема предвид гласът на този член, който представлява засегнатата държава-членка.
2. Квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета, посочени в параграф 1, се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква б) от ДФЕС.BG L 306/10 Официален вестник на Европейския съюз 23.11.2011 г.

Член 6

Икономически диалог
За да се засили диалогът между институциите на Съюза, по- специално Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да покани председателя на Съвета, Комисията и по целесъобразност председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата да се явят пред комисията, с цел да се обсъдят решенията, взети съгласно член 3.
Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможността на засегнатата от такива решения държава-членка да участва в размяната на мнения.

Член 7

Преглед
1. До 14 декември 2014 г. и след това на всеки пет години Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент.
В този доклад се оценява, наред с другото:
а) ефективността на настоящия регламент;
б) напредъкът при осигуряването на по-тясна координация на икономическите политики и устойчивата конвергенция на икономическите показатели на държавите-членки в съответствие с ДФЕС.
2. По целесъобразност докладът се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
3. Комисията изпраща доклада и всички придружителни предложения на Европейския парламент и на Съвета.

Член 8

Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.
Съставено в Страсбург на 16 ноември 2011 година.

За Европейския парламент Председател J. BUZEK
За Съвета Председател W. SZCZUKA

***

( 1 ) ОВ C 150, 20.5.2011 г., стр. 1.
( 2 ) ОВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 53.
( 3 ) Позиция на Европейския парламент от 28 септември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 ноември 2011 г.
( 4 ) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

( 5 ) Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.