ПЪТНИЦИТЕ ОТ ПОЛЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ОТСЕЧКИ, ИМАТ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТКАЗАН ДОСТЪП НА БОРДА ПОРАДИ ЗАКЪСНЕНИЕ ПО ВИНА НА ПРЕВОЗВАЧА ПО ПЪРВИЯ ПОЛЕТ

Author

(Решение на Съда подело C-321/11,RodríguezCachafeiroetMartínez-ReboredoVarela-Villamor)

 

Г-н RodríguezCachafeiro и г-жа Martínez-ReboredoVarela-Villamor закупуват поотделно от авиокомпания Iberia самолетен билет от Ла Коруня (Испания) до Санто Доминго. Този билет е за два полета: полета Ла Коруня—Мадрид, и полета Мадрид—Санто Доминго. Те регистрират багажа си направо за крайния пункт на пристигане, на гишето за регистрация на Iberia на летище Ла Коруня, където получават бордните карти за двата последователни полета. Първият полет закъснява с 1 час и 25 мин. Предвиждайки, че закъснението ще доведе до това двамата пътници да изпуснат връзката си в Мадрид, Iberia анулира бордните им карти за втория полет. Въпреки това закъснение, при пристигането си в Мадрид, те се представят на изхода за качване на борда в момента, когато компанията прави последно повикване на пътниците, но персоналът на Iberia не им позволява да се качат на борда, с мотива, че бордните им карти са били анулирани и че местата им са били предоставени на други пътници. Те изчакват следващия ден, за да бъдат превозени до Санто Доминго с друг полет, и стигат в крайния пункт на пристигане с 27 часа закъснение. Като считат, че авиокомпания Iberia им е отказала достъп на борда без никаква основателна причина, сезират испанското правосъдие с искане да осъди въздушния превозвач да изплати обезщетение в размер на 600 EUR на всеки от тях, на основание разпоредбите на член 4, параграф 3 и член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 261/2004[1]. В хода на производството Iberia изтъква, че това не е случай на отказан достъп на борда, а на пропусната връзка – която не води до обезщетяване – доколкото решението да им се откаже достъп на борда не се дължи на претоварване, а на закъснението на предходния полет.

При тези обстоятелства националната юрисдикция пита Съда дали понятието за „отказан достъп на борда“ визира само случаи, в които полетите са първоначално претоварени, или това понятие може да обхване и други ситуации?

Съдът постановява, че понятието „отказан достъп на борда“ визира случаи на претовареност, но също и такива, свързани с други причини, в частност оперативни.Това тълкуване произтича не само от текста на Регламента, но и от преследваната от него цел, а именно да се гарантира високо равнище на защита на пътниците по въздух. Съдът констатира, че с цел да се намали броят на пътниците, на които е отказан достъп на борда против тяхната воля, законодателят на Съюза въвежда през 2004 г. нова правна уредба, като дава по-широк смисъл на понятието за отказан достъп на борда, което обхваща всички хипотези, при които въздушен превозвач отказва да превози пътник. При това положение да се ограничи понятието за „отказан достъп на борда“ само до случаите на претовареност би довело практически до значително намаляване на защитата, предоставена на пътниците, като се изключват от всякаква защита, дори да се намират в положение като при претовареност, което не може да им се вмени – което би било в противоречие с целта на законодателя.

Впрочем регламентът предвижда случаите, в които отказ на достъп на борда е обоснован, например поради причини, свързани със здравето, безопасността или сигурността, или неподходящи документи за пътуване. Съдът обаче счита, че отказан достъп на борда като в конкретния случай не може да се причисли към тези основания, защото мотивът за отказ не може да се вмени на пътника. Напротив, при всички положения този отказ е по вина на превозвача, който е или в основата на закъснението на първия полет, осъществяван от самия него, или неправилно е счел, че пътниците няма да успеят да се представят навреме за качване на борда за следващия полет, или пък е продал билети за последователни полети, за които времето за трансфер е било недостатъчно.

Поради тези мотиви Съдът приема, че член 2, буква й) от Регламент № 261/2004 във връзка с член 3, параграф 2 от Регламента трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „отказан достъп на борда“ включва случая, при който в рамките на единен договор за превоз, включващ няколко резервации за непосредствено последователни полети, за които се правят едновременни регистрации, въздушен превозвач отказва достъп на борда на някои пътници, с мотива че първият полет, включен в тяхната резервация, е закъснял по вина на този превозвач и че последният е направил погрешно предположение, че тези пътници няма да стигнат навреме, за да се качат на борда за втория полет.

 

***

 

[1]Регламент (EО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).