ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРОФ. Д-Р ЖАСМИН ПОПОВА

Пет години след влизане в сила на Договора от Лисабон, въвел най-съществената реформа в правната система на европейското обединение след учредителните Римски договори, и близо година след края на първата голяма икономическа и финансова криза от създаването му, целта на настоящия труд е да представи в синтезиран вид актуална и обективна картина на европейския правов ред след Лисабон. Стремежът на автора е, на базата на натрупаната институционална и съдебна практика, да очертае и първите тенденции и преценки за функционирането на Европейския съюз в началото на ХХІ век, основани на анализ на неговата автономна правна система, създадена с амбицията да бъде основа за един истински политически съюз.

Предназначено както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и правораздавателните органи, които участват в изработването, прилагането и съблюдаването на правото на Съюза , изследването се стреми да отрази актуалната съдебна практика на Съда на ЕС, както и да посочи основните проблеми и предизвикателства, които възникват при прилагането на това право в България.

Prof. Popova - PES (EPP)