ПРИГОДНОСТ И РЕЗУЛТАТНОСТ НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА (REFIT): РЕЗУЛТАТИ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ [1]

Author

През декември 2012 г. Комисията инициира Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)[2]. Това е програма за преглед на цялото съществуващо законодателство на ЕС, за да се установи наличието на административна тежест, несъответствия, пропуски или неефективни мерки и да се формулират необходимите предложения за последващи действия във връзка с констатациите от прегледа. REFIT е израз на стремежа на Комисията да осигури проста, ясна, стабилна и предвидима регулаторна рамка за предприятията, работниците и гражданите.

В съобщението си от 2.10.2013 г. Комисията излага резултатите от прегледа, публикуван през август 2013 г[3]. То набелязва областите, в които Комисията ще предприеме действия и тези, в които не е необходимо да се предприемат действия за момента. Приложението излага мерките за регулаторна пригодност, които са в процес на изпълнение, или които са предложени на Европейския парламент и Съвета.

1.Досегашен напредък и постижения

Прегледът показва, че през последните години Комисията е направила много за това законодателството да постига целите си, за неговото опростяване и за намаляване на разходите. Вече систематично се прилагат оценки на въздействието, консултации със заинтересованите страни (включително със социалните партньори) и последващи оценки.

От 2005 г. насам Комисията е одобрила 660 инициативи, насочени към опростяване, кодифициране или преработване на законодателни актове. Повече от 5 590 правни акта са били отменени. През последните десет години Комисията е инициирала важни реформи на политиките, насочени към значително опростяване и намаляване на регулаторната тежест – например Директивата за услугите, пакета от реформи на патентната система, Кодексът на шенгенските граници и Визовият кодекс и др.

По отношение на малките и средни предприятия се въвеждат конкретни подобрения като например опростяването на изискванията за уреди за регистриране на данните за движението (тахограф) в автомобилния транспорт, намаляването с между 35 % до 95 % на таксите за МСП по REACH, въвеждането на стандартна декларация за ДДС, насърчаването на електронното фактуриране в областта на ДДС и др.

2.Предложения до ЕП и Съвета

Комисията е представила редица законодателни инициативи за опростяване на нормативната уредба и намаляване на административната тежест, например в областта на здравето на животните, безопасността на потребителските продукти и пазарния надзор, обществените поръчки, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, клиничните изпитвания на лекарствени продукти и пакетните туристически пътувания.

3.Нови инициативи и подготовка за следващия кръг на регулаторната реформа

Комисията е изброила области за по-нататъшни действия за 2013-2014 г. с оглед опростяване на съществуващото законодателство посредством изменения и консолидиране на съществуващото право на ЕС например в областта на информирането и консултирането на работниците, бизнес статистиката, дружественото право и др. Комисията планира и предприемане на последващи действия в отговор на препоръки от оценки и проверки за пригодност: набелязани са области, които се нуждаят от оценка във връзка с по-доброто идентифициране на мерки за облекчаване на регулаторната тежест като например околната среда, предприятията и промишлеността и заетостта.

4.Оттегляне на законодателни предложения и отмяна на правни актове

Комисията обмисля да оттегли все още неприети предложения и да отмени съществуващи правни актове на ЕС. Могат да се разграничат следните случаи: 1) области, в които Комисията продължава да работи върху оценката на проблемите, но в които тя е решила да не представя предложения (например законодателството относно безопасните и здравословните условия на труд за фризьори); 2) законодателство, което вече не е необходимо и Комисията планира да предложи неговата отмяна (например законодателството относно насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, относно снабдяването със суров нефт и петролни продукти и др.); 3) предложения, които са в застой в законодателния процес и относно които почти няма реални шансове за напредък (например Директивата за почвите и директива за опростяване на свързаните с ДДС задължения и др.).

5.Нови хоризонтални действия

Комисията очертава нови хоризонтални действия, чрез които да направи правото на ЕС подходящо за постигане на неговите цели. Например идентифицирането на административните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС и неговото прилагане на национално равнище и извършването на редовен преглед на законодателството за възможно намаляване на разходите. Обменът на най-добри практики сред държавите членки ще бъде улеснен, за да може правото на ЕС да се прилага на национално равнище по възможно най-опростен начин. Комисията също така ще идентифицира всички законодателни инициативи по програмата REFIT, включително случаите на оттегляне, отмяна и консолидиране, в своята годишна работна програма. Предприятията, включително МСП, както и всички други заинтересовани страни ще имат възможност да предлагат области, в които те виждат потенциал за извършване на проверки за пригодност.

Комисията ще публикува годишно REFIT таблица с показатели за проследяване на напредъка на европейско и на национално равнище и улесняване на диалога относно регулаторната пригодност с гражданите, държавите членки, бизнеса и гражданското общество като цяло.

     6. Следващи стъпки

REFIT е непрекъсната програма. “Картографирането” и прегледът на законодателството ще се актуализират ежегодно с оглед определянето на нови мерки, предоставянето на доклади и извършването на мониторинг на инициативите на Комисията.

 ***

[1] Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите -COM/2013/0685 final

[2] COM(2012) 746 final.

[3] SWD(2013) 401 final.