ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.05.2016 – 01.11.2016

· Всички, Том XVI
Author

Обзор

 

В периода от 1 май 2016 г. – 1 ноември 2016 г. български юрисдикции са отправили 6 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.

 

Юрисдикция Брой преюдициални запитвания

(01.05.2016 – 01.11.2016)

Административен съд София-град 2
Специализиран наказателен съд 1
Софийски градски съд 1
Районен съд София 2

 

Преюдициалните запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на ЕС и се отнасят до следните области от правото на ЕС[1]:

 

Област от правото на ЕС Брой преюдициални запитвания

(01.05.2016 – 01.11.2016)

Конкуренция 2
ДДС 2
Държавни помощи 1
Енергетика 1

 

Изложената по-долу информация относно отправените преюдициални запитвания за разглеждания период съдържа: (1) номера на делото; (2) запитващата юрисдикция и датата на отправянето на преюдициалното запитване; (3) страните в главното производство; и (4) преюдициалните въпроси.

 

Преюдициалните запитвания са представени в хронологичен ред.

 

Информация за отправените от български юрисдикции преюдициални запитвания до Съда на ЕС се актуализира периодично на интернет страницата на “Европейски правен преглед”: http://evropeiskipravenpregled.wordpress.com

[1] Възприетото деление е условно, доколкото някои от преюдициалните запитвания може да се отнасят едновременно до няколко области от правото на ЕС.