ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.10.2014 – 31.12.2014

Обзор

 

В периода от 1 октомври 2014 г. – 31 декември 2014 г. български юрисдикции са отправили 3 преюдициални запитвания до Съда на ЕС. Две от тях са отправени от Софийски градски съд по едно и също дело, поради което второто запитване може да се счита като допълнение към първото.

 

Юрисдикция Брой преюдициални запитвания(01.05.2014 – 01.10.2014)
Софийски градски съд 2
Административен съд – Варна 1

 

И трите преюдициални запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на ЕС.

Отправените преюдициални запитвания се отнасят до следните области от правото на ЕС[1]:

 

Област от правото на ЕС Брой преюдициални запитвания(01.05.2014 – 01.10.2014)
Данъчно право (акцизи, ДДС) 1
Наказателно право 2

 

***

[1] Възприетото деление е условно, доколкото някои от преюдициалните запитвания може да се отнасят едновременно до няколко области от правото на ЕС.