ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.10.2012 – 01.05.2013

Обзор

 

В периода от 1 октомври 2012 г. – 1 май 2013 г. български юрисдикции са отправили 6 преюдициални запитвания до Съда на ЕС, както следва:

 

Юрисдикция

Брой преюдициални запитвания

(01.10.2012 – 01.05.2013)

Административен съд София-град

5 (2 свързани)

Административен съд Велико Търново

1

 

И шестте преюдициални запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на ЕС.

 

Отправените преюдициални запитвания се отнасят до следните области от правото на ЕС[1]:

 

Област от правото на ЕС

Брой преюдициални запитвания

(01.10.2012 – 01.05.2013)

Гражданство и основни права

1

Данъчно право (ДДС)

2

Митническо право

2 (свързани)

Осигурително право

1

 [1] Възприетото деление е условно, доколкото някои от преюдициалните запитвания се отнасят едновременно до няколко области от правото на ЕС.