ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПРОУЧВАНЕТО И ДОБИВА НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ (КАТО НАПРИМЕР ШИСТОВ ГАЗ) С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНО РАЗБИВАНЕ С ГОЛЕМИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

Author

(2014/70/ЕС от 22 януари 2014 г.)

 

Препоръката има за цел осигуряване на подходящи предпазни мерки за опазване на околната среда и климата във връзка с технологията за т. нар. „фракинг“ – хидравлично разбиване с големи водни количества, използвана по-специално при дейности във връзка с шистовия газ[1]. Някои екологични аспекти на тази технология не са цялостно разгледани в досегашното законодателство на ЕС, тъй като в по-голямата си част то предхожда въвеждането ѝ. Това доведе до обществено безпокойство и призиви за предприемане на действие от страна на ЕС.

Препоръката е насочена към всички държави членки, които желаят да използват „фракинг“, да предприемат мерки по отношение на евентуалните рискове за здравето и околната среда, както и да осигурят по-добра информираност на гражданите. В същото време минимално изискуемите принципи, които държавите членки се приканват да следват,  са насочени към определяне на по-ясна нормативна рамка за инвеститорите.

Препоръката е придружена от съобщение [2], в което са разгледани възможностите и предизвикателствата при прилагането на „фракинг“ за добив на въглеводороди. И двата документа са част от по-широкообхватна инициатива на Комисията за въвеждане на цялостна рамка за политиката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. (също представена в рубриката „Накратко“).

Препоръката призовава държавите членки да извършват по-специално следното:

  • Предварително да планират разработките и да оценяват възможните кумулативни въздействия преди издаването на лицензи;
  • Внимателно да оценяват въздействията върху околната среда и съответните рискове;
  • Да осигуряват конструктивната цялост на сондажа в съответствие със стандартите за най-добра практика;
  • Да проверяват качествените характеристики на местните води, въздух и почви, за да проследяват евентуални промени и да вземат мерки при поява на рискове;
  • Да ограничават емисиите в атмосферата, включително на емисиите на парникови газове, чрез улавяне на съответните газове;
  • Да информират обществеността за химикалите, използвани във всеки отделен сондаж, и
  • Да осигуряват прилагане от страна на операторите на най-добрите практики в рамките на целия проект.

Държавите членки се приканват да започнат прилагането на горепосочените принципи в рамките на шест месеца и, от декември 2014 г. нататък, ежегодно да информират Комисията за въведените от тях мерки. Комисията ще публикува таблица с резултати, чрез която ще сравнява ситуацията в различните държави членки във връзка с прилагането на препоръката. Ефективността на този подход ще бъде оценена след 18 месеца.

 ***

[1] Шистовият газ е блокиран в порите на скали, които трябва да бъдат разломени („разпукани“ или „разкъсани“), за да може той да се освободи. Тази технология включва нагнетяване в съответния сондаж на големи количества вода, пясък и химикали. За разлика от САЩ, досега съответният опит в Европа е сравнително ограничен и попада основно в областта на хидравличното разбиване с малки водни количества при някои конвенционални труднодостъпни подземни находища.

[2] Съобщение на Комисията относно проучването и добива в ЕС на въглеводороди (като например шистов газ) с използване на хидравлично разбиване с големи водни количества, COM/2014/023 окончателен.