ПРЕДПОЛАГАЕМО НАРУШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УКРАЙНА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КОНКУРЕНТНО ПРАВО

Author

На 28 юли 2014 г. стана известно, че Секретариатът на Енергийната общност е уведомил Украйна, че договорът за доставка на природен газ сключен между украинското държавно предприятие „Нафтогаз“ и руската корпорация „Газпром“ нарушава европейското конкурентното право.[1]

Както е известно, Договорът за създаване на Енергийна общност[2] (Договор), предвижда, че дейностите на Енергийната общност включват прилагането между договарящите страни на законодателството на ЕС (acquis communautaire) в областта на енергетиката, конкуренцията, околната среда, и възобновяемите енергийни източници, което има за крайна цел създаването на единен енергиен пазар  между всички страни по Договора. В частност, чл. 18 от Договора посочва, че  несъвместими с целите на договора са  всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които имат за цел или резултат предотвратяването, ограничаването или изкривяването на конкуренцията, както и злоупотребата от едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на пазара между договарящите страни или в съществена част от него.

На днешна дата, страни по Договора за създаване на Енергийна общност са Европейският съюз и няколко държави от източна и югоизточна Европа, а именно Албания, Босна и Херцеговина, бивша Югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Косово, Молдова и Украйна.

В писмото си изпратено до министъра на енергетиката на Украйна, Енергийната общност посочва, че договорът за покупко-продажба на природен газ, обхващащ периода 2009-2019 г., съдържа клаузи за териториални ограничения, както и клаузата „вземай или плащай“, които водят да предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара на природен газ в Украйна като засягат търговията на природен газ в рамките на Енергийната общност.

 Посочва се също така, че в случай, че Украйна не предприеме подходящи мерки, за да гарантира спазването на европейското конкурентно право, това ще бъде в нарушение член 6 и член 18 от Договора за създаване на Енергийна общност, като украинските власти трябва да  представят отговор за предприетите мерки за отстраняване на установените нарушения до 1 септември 2014 г. В случай, че нарушенията не бъдат отстранени Енергийната общност може да започне официална процедура за нарушение.

Съгласно чл. 91 от Договора, Съветът на министрите, състоящ се от представители на държавите-членки на Енергийната общност, може да констатира нарушение на задълженията от дадена страна, като той може да суспендира някои от правата, произтичащи от приложението на договор спрямо въпросната страна, включително лишаване от право на глас и изключване от срещи или от механизми, предвидени в договора.

 Следва също така да се напомни, че през 2012 г. Европейската комисия образува производство срещу Газпром във връзка с предполагаеми нарушение на европейското конкурентно право на пазарите за доставка на природен газ в няколко държави от централна и източна Европа, включително и България[3].

***

[1] Съобщение на Енергийната общност от 28 юли 2014 г. достъпно на www.energy-community.org

[2] Влязъл в сила на 1 юли 2006 г.

[3] Съобщение на ЕК (IP/12/937) от 04/09/2012,“Antitrust: Commission opens proceedings against Gazprom“