ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА НОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН СЪД ЗА ТПТИ (TTIP) И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕГОВОРИ НА ЕС

Author

На 16 септември 2015 г. Комисията предложи създаването на Инвестиционен съд, който да осигури прозрачност при разрешаването на споровете между държавите и инвеститорите.[1]  Целта е новият съд да замести съществуващите механизми (investor-to-state dispute settlement) във всички текущи и бъдещи инвестиционни преговори на ЕС, включително и в контекста на Трансатлантическото споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ). Предстоят обсъждания на предложението в Европейския парламент и Съвета, след което то ще бъде формално представено в контекста на ТПТИ.

Предложението взима под внимание съществения принос на Европейския парламент, държавите, националните парламенти и другите участници в публичната консултация по темата. Предложеният Инвестиционен съд носи основните характеристики на националните и международни съдилища и има за цел да спечели доверието на всички заинтересовани страни чрез прозрачност и отчетност.

Основните нововъведения са създаването на Първоинстанционен и Апелативен съд, като професионалните качества на съдиите следва да отговарят на високите изисквания за международни съдилища като например Международния съд в Хага. Апелативният съд ще функционира по подобие на Апелативния орган на Световната търговска организация. Възможността за инвеститорите да заведат иск пред тях ще бъде точно определена и ограничена до случаи като например отказ от правосъдие, лишаване от собственост без компенсация, дискриминация въз основа на пол, раса, религия или националност. В същото време търговските и инвестиционни споразумения ще гарантират регулаторните правомощия на правителствата.

Производството ще бъде прозрачно с публични устни състезания и възможност за  онлайн коментари. Заинтересовани страни ще имат възможността да встъпват по делата. Също така ще бъде предотвратен т. нар. forum shopping – избирането на най-благоприятния орган за разглеждане на даден спор. Паралелните производства ще бъдат преустановени, а необоснованите искове ще бъдат отхвърляни бързо. Ясното разграничени между националното и международното право ще бъде запазено.

Наред с ТПТИ Комисията ще започне преговори за създаването на постоянен Международен инвестиционен съд, който в бъдеще да замести всички съществуващи механизми, независимо дали ЕС е страна по дадено споразумение.

***

[1] Текстът на предложението е публикуван тук: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf