ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ПРОДАЖБИТЕ

Author

 (COM(2011) 635 окончателен от 11 октомври 2011 г.)

 

Макар и да не фигурира сред мерките предложени в Акта за Единния пазар, приет през 2011 г., за който ви информирахме в бр. 1 на списанието, Общият европейски правен режим за продажбите се основава на член 114 от ДФЕС и има за основна цел укрепването на Вътрешния пазар.

Става въпрос за незадължителен режим (чл. 3), който да се прилага спрямо трансгранични договори, за които се счита, че са свързани с допълнителни разходи и правни усложнения в сравнение с договорите в рамките на една държава членка. Ако влезе в сила, новият режим ще трябва да се разглежда като втори режим на договорното право в рамките на националното законодателство на всяка една държава членка, който предоставя набор от напълно хармонизирани правила, включващи и защитата на потребителите (чл. 1). От своя страна, държавите членки запазват правото на избор да разширят приложното поле на общото европейско право за продажбите и спрямо договори за изцяло вътрешна търговия (чл. 13).

Изработването на търговски договор на базата на общото европейско право на продажбите ще се осъществява само ако и двете страни доброволно и изрично са се съгласили да го прилагат (чл. 8). Това споразумение обаче не е равносилно и не трябва да се смесва с избора на приложимото право по смисъла на международното частно право. Става въпрос за избор, направен в рамките на националното законодателство, което е приложимо в съответствие с международното частно право.

Общият европейски правен режим ще се прилага за договорите за продажба на стоки, както и за договори за предоставяне на цифрово съдържание като музика, филми, софтуер и приложения за смартфони (чл. 5). Сделките може да са както между стопански субекти, така и между стопански субекти и потребители (чл. 7). Достатъчно е една от страните по договора да е установена в държава — членка на ЕС. На практика търговците в рамките на ЕС биха могли да използват един и същ набор от договорни условия в сделките си с други търговци от или извън ЕС.

Що се отнася до сделките между стопански субекти и потребители, според клаузите на общия европейски правен режим търговецът се задължава да даде на потребителя важна информация за условията на договора, например по отношение на продукта и неговата цена, включително всички данъци и такси, както и да предостави своите данни за връзка (чл. 9). Информацията трябва да бъде по-подробна в случаи на покупки извън магазина на търговеца, онлайн или по телефона.

В повечето случаи потребителят има 14 дни, за да се откаже от покупката, ако е закупил стоката извън магазина на търговеца или ако не се е срещал с търговеца в момента на покупката. Търговецът трябва да предостави тази информация, както и формуляр за отказ. В противен случай потребителят може да развали договора в рамките на една година.