ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА ЗА ЕДНОЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (COM(2014) 2012 FINAL)

Author

На 9 април 2014 г. Европейската комисия прие предложение за Директива за едноличните дружества с ограничена отговорност. Общата му цел е улесняване на потенциалните учредители на дружества, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП), да създават дружества в чужбина като се предоставят ефективни решения в областта на дружественото право. Твърде малък брой МСП (2 %) развиват стопанска дейност в чужбина поради правни, административни и езикови пречки. Те се сблъскват с различията в дружественото право на всяка една държава членка, с липсата на доверие в чуждестранните дружества сред клиентите и бизнес партньорите, както и с високи разходи за изпълнение на съответните законови и административни изисквания.

С предложението за директива  ще бъдат хармонизирани изискванията за създаване на дружества с едноличен собственик, ще се премахне тромавия процес на регистриране на дъщерни дружества и ще се улесни дейността на МСП в целия Съюз.

Европейската комисия си беше поставила за цел да потърси решение на повечето от тези проблеми още в своето предложение от 2008 г. за устав на Европейското частно дружество (Societas Privata Europaea (SPE) – лат.)[1]. Целта на предложението бе да се създаде прост и гъвкав инструмент, чрез който да бъдат улеснени трансграничните дейности на МСП и който да бъде еднакъв във всички държави членки. След като се оказа невъзможно да се намери компромис, позволяващ единодушното приемане на устава от държавите членки, Комисията реши да оттегли предложението. В Плана за действие от 2012 г. относно европейското дружествено право и корпоративното управление[2] отново бе потвърден ангажимента на Комисията да предприеме други инициативи с цел подобряване на трансграничните възможности за МСП.

Настоящото предложение за Директива осигурява алтернативен подход към създаването на SPE – създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност, което  ще се учредява и ще функционира в съответствие с хармонизирани разпоредби във всички държави членки, което следва да намали учредителните и оперативните разходи.

Основните елементи на предложението са следните:

  • От държавите членки ще се изисква да въведат в своето законодателство в областта на дружественото право форма на еднолично дружество с ограничена отговорност с едни и същи изисквания в целия Съюз. Тази форма ще носи общото название — Societas Unius Personae (еднолично дружество (СУП)).
  • Ще бъде въведена хармонизираната процедура за регистрация като държавите членки ще бъдат задължени да осигурят възможност за пряко онлайн регистриране на еднолични дружества, без да е необходимо учредителят да пътува до държавата членка на регистриране специално за тази цел.
  • Ще се предостави модел на устав, еднакъв в целия Съюз и достъпен на всички езици в Съюза. Той ще съдържа необходимите елементи за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност.
  • Ще бъде въведено минимално капиталово изискване за едноличните дружества в размер на  1 евро.
  • Ще се гарантира адекватна защита за кредиторите посредством задължението, което се налага на директорите на SUP (и в някои случаи на едноличния собственик на капитала на SUP) да контролират разпределянето на печалбата (само след проверка на счетоводния баланс и декларация за платежоспособност).
  • Държавите членки следва да не изискват седалището на SUP и неговото централно управление задължително да се намират в една и съща държава членка.

Съгласно предложението срокът за транспониране в националното законодателство е две години след датата на приемане на директивата.

 ***

[1] Предложение за Регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество, COM(2008) 396.

[2]  COM(2012) 740, 12.12.2012 г.; „План за действие: Европейско дружествено право и корпоративно управление — модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия“.