ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДДС: КЪМ ЕДИННО ПРОСТРАНСТВО НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДДС

Author

На 7 април 2016 г. Европейската комисия представи план за действие, в който се посочват начини за реформиране на настоящата система за ДДС в ЕС.[1] Това е първата стъпка към създаване на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, в което Съюзът разполага със средства да се бори с измамите, да подкрепя бизнеса и да подпомага цифровата икономика и електронната търговия.

Общата система на ДДС играе важна роля на единния пазар в Европа. Тя е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2014 г. са събрани почти 1 трилион евро, което съответства на 7 % от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси, с които се финансира между 10 и 15% бюджета на ЕС, също се основава на ДДС.

Комисията отдавна настоява за актуализиране на настоящите правила за ДДС, за да могат те по-добре да подкрепят единния пазар и да улесняват трансграничната търговия в контекста на днешната цифрова и мобилна икономика. Несъответствието в приходите от ДДС (т. нар. “VAT gap”), което представлява разликата между очакваните приходи и реално събраните суми от ДДС в държавите от ЕС, е почти 170 млрд евро през 2013 г. Това е огромно разхищение на публични средства, които могат да бъдат инвестирани например в растеж и работни места. Само в резултат на трансгранични измами, загубата в приходи от ДДС възлиза на около 50 млрд. евро годишно в ЕС. Комисията вече предложи ясни мерки за справяне с избягването на корпоративно данъчно облагане и с този план предприема действия за предотвратяване на измамите с ДДС.

Представеният план за действие е част от програмата на Комисията за по-добро регулиране (разработването на политики и законодателство на ЕС, които да постигнат своите цели при минимални разходи). Основните му елементи са:

  • Бъдеща окончателна система на ЕС за ДДС за трансграничната търговия, за да се намалят възможностите за измами: през 2017 г. Комисията възнамерява да предложи въвеждане на окончателни правила за единно европейско пространство по отношение на ДДС. Съгласно новите правила трансграничните сделки ще продължат да се облагат със ставките на държавата членка по местоназначение („принцип на местоназначението“) както досега. В същото време начинът, по който се събират данъците, постепенно ще бъде променен с цел системата да бъде по-добре защитена от измами. Ще бъде въведен общоевропейски интернет портал, за да се осигури проста система за събиране на ДДС за предприятията, както и по-устойчива система за събиране на приходи за държавите членки.
  • Незабавни мерки за справяне с измамите с ДДС в контекста на действащите правила: по-късно тази година Комисията ще предложи мерки за укрепване на инструментите, използвани понастоящем от държавите членки за обмен на информация за измамите с ДДС, схемите за измама и добрите практики. В същото време ЕК ще продължи да следи отблизо работата на данъчните администрации по събиране и контрол на ДДС.
  • Повече автономност за държавите членки при избора на собствена политика на ставките: по силата на настоящите правила те трябва да се придържат към предварително определен списък със стоки и услуги, когато става въпрос за прилагане на нулева или намалена ставка на ДДС. Комисията възнамерява да позволи по-голяма гъвкавост на държавите членки в бъдеще. Първата възможност е да се поддържа минимална стандартна данъчна ставка от 15 % и редовно да се прави преглед на списъка със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки, въз основа на приноса от държавите членки. Втората възможност е да се премахне списъкът със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки. Това обаче ще наложи въвеждането на предпазни мерки, за да се предотвратят измамите и нелоялната данъчна конкуренция в рамките на единния пазар, а освен това този вариант може да доведе до увеличение на разходите на предприятията за привеждане в съответствие. И при двата варианта приложимите понастоящем нулеви и намалени ставки ще се запазят.
  • Подкрепа за електронната търговия и МСП: действащата система на ДДС е сложна и скъпа за държавите членки и за предприятията. Европейските предприятия са в неизгодна конкурентна позиция, тъй като някои търговци извън ЕС могат да внасят в ЕС стоки, освободени от ДДС. До края на 2016 г. Комисията ще представи законодателно предложение за модернизиране и опростяване на ДДС за трансграничната електронна търговия като част от стратегията за цифровия единен пазар. То ще включва предложение, с което да се гарантира, че електронните публикации могат да се ползват от същите намалени ставки като физическите публикации. Като втора стъпка, през 2017 г. ще бъде представен пакет от мерки за опростяване на ДДС, насочен към подпомагане на растежа на малките и средните предприятия и улесняване на трансграничната им търговия.

Комисията ще поиска от Европейския парламент и Съвета, подкрепяни от Европейския икономически и социален комитет, да предоставят ясни политически насоки относно представените в настоящия план за действие възможности, както и да потвърдят своята подкрепа за реформите. Комисията ще представи предложения по всички въпроси през 2016 и 2017 г.

***

[1] Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС. Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор, COM(2016) 148 окончателен от 7 април 2016.