„ПЛАНЪТ ЮНКЕР” : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 1291/2013 И (ЕС) № 1316/2013

Author

На 26 ноември 2014 г. Комисията представи съобщение, озаглавено „План за инвестиции за Европа“[2], в което се предвижда създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции („ЕФСИ“), прозрачен механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти на европейско равнище, консултантски център (Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите – „ЕКЦВИ“) и амбициозна програма за премахване на пречките пред инвестициите и завършване на единния пазар. Тази инициатива придоби известност като „Плана Юнкер”.

Следвайки установената практика на предварителна подкрепа за потенциални предложения на Комисията, на 18 декември 2014 г. Европейският съвет[3] отправи на свой ред призив „за създаването на ЕФСИ за мобилизиране на 315 млрд. евро нови инвестиции в периода между 2015 г. и 2017 г., който да допълва текущите програми на ЕС и традиционните дейности на ЕИБ“.

Предложението за регламент на Комисията не закъсня и бе прието на 13 януари 2015 г. като една от първите инициативи за годината. Предложението съдържа седем глави.

Първата е посветена на създаването на ЕФСИ. Предвижда се фондът да бъде част от Европейската инвестиционна банка на базата на споразумение между Европейската комисия и ЕИБ (параграф 1 на член 1). Този избор не е случаен, тъй като това ще позволи на Фонда да използва опита на ЕИБ и нейния отличен кредитен рейтинг на капиталовите пазари (AAA), за да привлича средства при най-изгодни условия. Все пак, споразумението за ЕФСИ ще съдържа разпоредби, гарантиращи разграничаването между операциите, извършени с подкрепа на ЕФСИ, и другите операции на ЕИБ. (параграф 1, втори абзац на член 2). ЕФСИ е предвиден като отделен, ясно разпознаваем и прозрачен гаранционен механизъм, с отделна сметка, управлявана от ЕИБ (параграф 1, точка а) на член 2). Според параграф 1, втори абзац на член 1, целта на ЕФСИ е да подкрепя инвестициите в Съюза и да подсигурява по-добър достъп до финансиране за дружества с до 3000 служители.

Споразумението за ЕФСИ предвижда също така създаването на Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да предоставя консултантска подкрепа при подбора, подготовката и разработването на проекти, както и да работи като единен център за технически консултации за финансиране на проекти в рамките на Съюза. Това включва подкрепата за използването на техническа помощ за структуриране на проекти, използване на иновативни финансови инструменти и на публично-частни партньорства, както и консултации, когато е уместно, по въпроси на законодателството на ЕС. За тези услуги ЕКЦВИ ще получава частично финансиране от Съюза в размер на максимум 20 000 000 евро годишно за периода до 31 декември 2020 г. (параграф 2, трети абзац на член 2). Член 3 на Регламента урежда въпросите, свързани с управлението и ръководните органи на ЕФСИ.

Глава II съдържа разпоредбите относно на Гаранцията от ЕС и Гаранционен фонд на ЕС. Тези механизми са в основата на Плана за инвестиции за Европа.

За да подкрепя ЕФСИ, Съюзът ще предостави гаранция в размер на 16 000 000 000 евро (параграф 1 на член 7). За да се гарантират тези средства, се създава Гаранционен фонд на ЕС (параграф 1 на член 8), обезпечен на 50 % от общите гаранционни задължения на ЕС до 2020 г. т.е. 8 млрд. евро, което се счита за достатъчен финансов буфер, за да няма бюджетни сътресения. Средствата за Гаранционния фонд на ЕС ще се набавят от съществуващите маржове в бюджета на ЕС (2 млрд. евро), Механизма за свързване на Европа (3,3 млрд. евро) и програмата „Хоризонт 2020“ (2,7 млрд. евро). Членове 18 и 19 от Глава VI регламентират преразпределянето на бюджетните кредити за оперативни разходи от програмата „Хоризонт 2020“ (Регламент (ЕС) № 1291/2013) и Механизма за свързване на Европа (Регламент (ЕС) № 1316/2013).

На свой ред, ЕИБ ще осигури допълнителни 5 млрд. евро гаранции. Счита се, че благодарение на тази обща гаранция от 21 000 000 000 евро, подкрепата от ЕФСИ следва да генерира 60 800 000 000 евро допълнителни инвестиции от страна на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд. Тези 60 800 000 000 евро, произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, се очаква да генерират инвестиции в Съюза за общо 315 000 000 000 евро в периода от 2015 г. до 2017 г. (съображение 18 от регламента).

Съгласно параграф 6 на член 8, законодателни права са делегирани на Комисията да регулира размера на гаранционния фонд в стриктно определен лимит. Съответно, член 17 от Глава Пета, включва стандартните разпоредби за упражняването на делегираните права на Комисията.

Глава III е кратка, но важна. Нейният единствен член 9 изисква създаването на Европейски механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти. Механизмът ще е все пак само индикативен и не е предопределящ за окончателните проекти, избрани за подпомагане съгласно параграф 5 на член 3.

Глави IV и V се отнасят до въпросите на докладване, отговорности, оценка и други общи разпоредби. От голям интерес е Глава VII относно преходните и заключителни разпоредби. Според нейния член 20, Комисията са ангажира да оцени и потенциално разшири покритието на гаранцията от ЕС върху операциите по финансиране и инвестициите подписани от ЕИБ или ЕИФ през периода от 1 януари 2015 г. до сключване на споразумението за ЕФСИ.

***

Предложението за Регламент е разглеждано от Европейския Парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедурата.

[1]       COM(2015) 10 окончателен.

[2]       Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, озаглавено „Инвестиционен план за Европа“. COM(2014) 903 окончателен.

[3]       Заключения на Европейския Съвет от 18 декември 2014 г.