ПАКЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Author

На 12 юни 2013 г. Европейският Парламент гласува и одобри т.нар. „Пакет за управление на Шенгенското пространство“.

Пакетът за управление на Шенгенското пространство включва две предложения:

1. Проект за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген (2010/0312(NLE)) („предложение за създаване на механизъм за оценка“);

2. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства (2011/0242(COD)) („предложение за изменение в Кодекса на шенгенските граници“).

Като правно основание в първоначалното предложение на Европейската Комисия за създаване на механизъм за оценка е предвиден Член 77(2) ДФЕС, според който процедурата за приемане на такива мерки е обикновената законодателна процедура. На 7 юни 2012 г. обаче Съветът на ЕС променя съществено съдържанието на предложението в посока създаване на междуправителствена система за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген, основана на “партньорска проверка”. Съветът също така решава да прехвърли някои от елементите на предложението за създаване на механизъм за оценка в предложението за изменение в Кодекса на шенгенските граници и постига политическо съгласие за промяна на правно основание от член 77 (2) от ДФЕС на член 70 от ДФЕС.

Член 70 от ДФЕС предвижда, че „Съветът, по предложение на Комисията, може да приема мерки за установяване на реда и условията, при които държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, правят обективна и безпристрастна оценка на прилагането, от страна на органите на държавите-членки, на посочените в настоящия дял политики на Съюза, и по- конкретно с цел да се насърчава пълното прилагане на принципа на взаимното признаване. Европейският парламент и националните парламенти биват информирани за съдържанието и резултатите от тази оценка.“

Промяната на правното основание на член 70 от ДФЕС по този начин води до изключването на Парламента от участие в процедурата по приемането на това законодателно предложение, в резултат на което преговорите по предложението биват блокирани за дълго време.

С цел преодоляване на напрежението между институциите и намиране на изход от ситуацията, като компромисно предложение се приема, че Европейският Парламент ще бъде консултиран. В съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, прието като приложение към двете законодателни резолюции, гласувани от Европейския Парламент на 12 юни 2013, се заявява че „Европейският парламент, Съветът и Комисията споделят разбирането, че всяко бъдещо предложение на Комисията за изменение на тази система за оценка ще бъде представено на Европейския парламент за консултация, за да се вземе предвид в максимална степен неговото становище, преди приемането на окончателен текст.“

Целта на пакета за управление на Шенгенското пространство е, от една страна, укрепване на сътрудничеството и взаимното доверие между държавите членки в Шенгенското пространство чрез създаването на система за наблюдение и оценка, с която да се гарантира прилагането на общи правила и укрепването, адаптирането и разширяването на критериите въз основа на достиженията на правото на ЕС. От друга страна, с изменението на Кодекса на шенгенските граници се цели засилване на координацията и сътрудничеството на равнището на Съюза. Това ще се постигне чрез предвиждане на критерии за повторно въвеждане на граничен контрол от страна на държавите членки, като същевременно се установяват разпоредби за основан на ЕС механизъм за отговор в наистина критични ситуации, при които е застрашено цялостното функциониране на пространството без вътрешни граници.

Новата система за оценка е основана на механизъм на европейско ниво, като в нея ще участват експерти от държавите членки, Комисията и съответните агенции на ЕС. За първи път ще бъде възможно да се извършват внезапни посещения с цел проверка и предотвратяване на опити за въвеждане на незаконни гранични проверки по вътрешните граници.

При наличие на извънредни обстоятелства, които биха могли да представляват сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се предвижда възможност за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Такова повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници обаче трябва да остане изключение и следва да се осъществява само като крайна мярка, в строго ограничени случаи и за определен период от време, на базата на конкретни обективни критерии и на при извършена оценка за неговата необходимост, която ще се контролира на равнището на Съюза.

В случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност е възможно да се въведат проверки за период от 30 дни, който може да бъде удължен за период до шест месеца. Когато непредвидими събития изискват незабавно действие, граничните проверки могат да бъдат наложени едностранно от държавата членка за срок до 10 дни. Всяко удължаване на мерките отвъд този период подлежи на контрол на равнището на Съюза.

Миграцията, като такава, не представлява заплаха за сигурността. Миграция и преминаването през на външните граници на голям брой граждани на трети държави не следва, само по себе си, да се счита за заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност”, казва в текста.

Държавите, кандидатстващи да се присъединят към Шенген, както и държавите членки на Шенген ще бъдат оценявани по един и същи начин и при едни и същи правила.

Следващата стъпка в процедурата е пакетът за управление на Шенгенското пространство да бъде приет от Съвета. Това се очаква да стане през есента.