ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ПОНЯТИЯТА „ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА“ И „ОБЩЕСТВЕН РЕД“ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ №44/2001

Author

Решение на СЕС по дело С-302/13

  

Боряна Мусева[1]

 

РЕЗЮМЕ

 

В рамките на дело С-302/13 Съдът на ЕС за пореден път прецизира понятията „граждански и търговски дела“ и „обществен ред“, съдържащи се в Регламент (ЕО) №44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Регламент (ЕО) № 44/2001). Нуждата от прецизиране възниква в рамките на спор за обезщетяване на вреди, причинени от нарушаване на конкурентното право на ЕС от страна на две държавни дружества, предоставящи летищни услуги въз основа на общи нормативни актове.

След Решението на СЕС по дело С-302/13 се знае със сигурност, че предоставянето на летищни услуги срещу възнаграждение е икономическа дейност, при която държавните дружества са равнопоставени на всички останали субекти. Като всички останали субекти те са подчинени на европейското конкурентно право, а когато го нарушават от тях може да бъде дирена деликтна отговорност. Международната компетентност по тези дела се определя съгласно общата и специалната компетентност, установена в Регламент (ЕО) № 44/2001, съответно след 10.15.2015 г. Регламент (ЕС) №1215/2012, но не и според изключителната компетентност при спорове относно действителността на решенията на дружествените органи.

Решението по дело С-302/13 установява по безспорен начин и, че признаването и допускането до изпълнение на решение не може да бъде отказано поради противоречие с обществения ред, ако то е било мотивирано и засегнатото лице е можело да обжалва решението и действително е направило това. Клаузата за обществен ред не може да се приложи и единствено, защото от решението може да произтекат сериозни икономически последици.

Отговорите на поставените въпроси са нужни и имат съществено значение по дела с международен елемент, свързани в частност с нарушаването на конкуренцията. Направените изводи обаче са приложими и за всякакви други частноправни спорове с международен елемент, доколкото се дават критерии за преценка на упражняването на властнически правомощия и прилагането на защитния механизъм на обществения ред при признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни съдебни решения.

***

Линк към цялата статия на български език: ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ПОНЯТИЯТА „ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА“ И „ОБЩЕСТВЕН РЕД“ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ №44/2001

***

[1] Доктор по право и главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.