Очаквайте

В СЛЕДВАЩИТЕ БРОЕВЕ НА “ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВЕН ПРЕГЛЕД”

 

  • Шенгенското пространство – анализ и тенденции
  • (Не)съответствието на ЗОДОВ с изискванията на правото на ЕС
  • Забраната за дискриминация в практиката на Съда на ЕС
  • Най-новата практика на Съда на ЕС по въпросите на адвокатската професия
  • Ограниченията на свободата на предвижване на българските граждани, заложени в ЗБЛД, в светлината на правото на ЕС (продължение)
  • Правата за телевизионно излъчване в контекста на свободното движение на услуги и правото на конкуренцията
  • Анализ и коментар на последните най-важни решения на Съда на ЕС
  • Преглед на преюдициалните запитвания, отправени от български съдилища
  • Актуални теми от дейността на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета, Европейския съвет