ОГРАНИЧИЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ, НАРУШИЛО КОНКУРЕНЦИЯТА, Е В СИНХРОН С ПРАВОТО НА ЕС

Author

(Решение на Съда на ЕС от 18 декември 2014 г. по дело C‑470/13, Generali-Providencia)

 

На 18 декември 2014 г. Съдът на ЕС постанови решението си по дело C‑470/13, Generali-Providencia, с предмет преюдициално запитване по чл. 267 ДФЕС. Запитването е отправено в рамките на спор между Generali‑Providencia Biztosító Zrt („Generali“) и Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (състав по жалбите на Унгарската служба за обществени поръчки) относно изключването на това дружество от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, поради това че в миналото е извършило нарушение на националните правила за конкуренция. Производството се отнася  до тълкуването на членове 18 ДФЕС, 34 ДФЕС, 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, както и на член 45, параграф 2, първа алинея, букви в) и г) от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги („Директива 2004/18“).

С решение от 21 декември 2006 г. Gazdasági Versenyhivatal (Унгарската Комисия за защита на конкуренцията) установява, че някои вертикални споразумения, сключени между Generali и дистрибутори на превозни средства, противоречат на националните правила за конкуренция, и налага глоба на това дружество. Решението е влязло в сила. На 5 декември 2011 г. Национална данъчна и митническа администрация публикува обявление за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на застрахователни услуги. Generali представя оферта, но е отстранен от процедурата, тъй като попада в обхвата на основанието за изключване, предвидено в член 61, параграф 1, буква a) от Унгарския закон за обществените поръчки, а именно поради извършеното от него нарушение на националните правила за конкуренция. След като административната му жалба срещу решението на възлагащия орган е отхвърлена, Generali сезира съда по административни и трудовоправни спорове, Будапеща. Националният съд иска отговор на въпроса  дали членове 18 ДФЕС, 34 ДФЕС, 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, както и член 45, параграф 2, първа алинея, букви в) и г) от Директива 2004/18 допускат прилагането на национална правна уредба, която изключва от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка икономически оператор, допуснал нарушение на конкурентното право, установено със съдебно решение, придобило сила на пресъдено нещо, за което му е наложена глоба.

Съдът на ЕС подчертава, че  в контекста на свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги, предвидени в членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС, член 45, параграф 2, буква г) от Директива 2004/18 позволява да бъде отстранен всеки икономически оператор, който „е виновен за тежки професионални нарушения, които могат да бъдат доказани от възлагащите органи“.  „Сериозно професионално нарушение“ обхваща всяко виновно поведение, което оказва влияние върху професионалната благонадеждност на съответния оператор, а не само нарушенията на нормите за професионална етика, в строгия смисъл (вж. в този смисъл решение Forposta и ABC Direct Contact, т. 27). Ето защо Съдът приема, че извършването на нарушение на правилата за конкуренция, особено когато това нарушение е санкционирано с глоба, съставлява основание за изключване, попадащо в приложното поле на член 45, параграф 2, буква г) от Директива 2004/18. Съдът допълва, че ако такова основание за изключване е възможно съгласно Директива 2004/18, то трябва да се счита за обосновано на още по-силно основание в случаите на обществени поръчки, които не достигат приложимия праг, определен в член 7 от посочената директива, и следователно не са подчинени на предвидените в същата директива особени и стриктни процедури. Съдът на ЕС намира опора и в съображение 101 от Директива 2004/18, приета след настъпването на фактите по главното производство, както и член 57, параграф 4, буква г) от тази директива, които гласят, че възлагащите органи следва да имат възможността да изключват икономически оператори, в частност поради тежки професионални нарушения, като например нарушения на правилата за защита на конкуренцията.

Въз основа на изложените аргументи, СЕС постановява, че членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС допускат прилагането на национална правна уредба, която изключва от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка икономически оператор, допуснал нарушение на конкурентното право, установено със съдебно решение, придобило сила на пресъдено нещо, за което му е наложена глоба.