General Terms and Conditions / Общи условия за ползване

Условия за ползване
на www.evropeiskipravenpregled.eu

Настоящите условия уреждат правилата за ползване на уебсайта www.evropeiskipravenpregled.eu , както и взаимоотношенията по този повод между Българска aсоциация за Европейско право, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Позитано“ № 3, ет. 2, БУЛСТАТ 175610463, и потребителите, ползващи сайта.

1. Определения

В настоящите Общи условия изброените по-долу термини следното значение:

1.1. Българска Асоциация за Европейско Право (накратко наричана БАЕП) е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано“ № 3, ет. 2, БУЛСТАТ 175610463. БАЕП е собственик на www.evropeiskipravenpregled.eu.

1.2. Уебсайт е интернет страницата www.evropeiskipravenpregled.eu и представлява виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да предоставя информация на своите потребители в различни сфери на европейското право, както и достъп чрез интернет до част или цялото съдържание на издаваното от БАЕП списание Европейски правен преглед.

1.3. Ползвател е всяко лице, което ползва цялата или част от информацията и ресурсите, предоставяни през Уебсайта. Ползватели включва нерегистрирани и регистрираните потребители.

1.4. Абонати означава Ползватели, регистрирали се на Уебсайта чрез формуляра за регистрация, които са заплатили абонамент за достъп до достъпното на страницата съдържание на списание Европейски правен преглед.

1.5. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския профил на Абонатите на Уебсайта.

1.6. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на системите с цел набавяне на облага или добиване на информация (hack) незаконно или в противоречие с обществения морал, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

1.7. Общи условия означава общи условия за ползване на Уебсайта. Общите условия са приети с решение на Управителят съвет на Българска Асоциация по Европейско Право.

2. Ползване на Уебсайта

2.1. Общите условия засягат съдържанието на отношенията между БАЕП и Ползвателите от момента на зареждане на Уебсайта до преустановяването на ползването на съдържанието му, а за Абонатите – докато регистрацията им е активна. Със зареждането на Уебсайта, Ползвателите следва да се запознаят с Общите условията и се задължават да ги спазват.

2.2. В случай, че Ползвателите не са съгласни с Общите условия, те следва да затворят Уебсайта незабавно.

3. Регистрация

3.1. Ползвателите, желаещи да получат достъп до онлайн съдържанието на списание Европейски правен преглед се регистрират, като предоставят за целта определени данни, сред които и лични данни. Регистрацията в Уебсайта се извършва чрез попълването на определена за това форма. Ползвателят следва доброволно да попълни формата, като предостави вярна и точна информация. С попълването и изпращането на съгласието си, той изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на БАЕП, той е обвързан с тях.

3.2. За получаване на достъп до онлайн съдържанието на списание Европейски правен преглед, Абонатите следва да заплатят абонаментна такса, която е публикувана на Уебсайта.

3.3. Всеки абонат на книжното издание, може да се регистрира и получи достъп до онлайн съдържанието на Европейски правен преглед, без да заплаща допълнителна такса. За целта следва да уточни в регистрационната форма, че е абонат на списанието и да изпрати по електронната поща, посочена на Уебсайта, документ за платен абонамент за книжното издание.

3.4. Регистрацията е за срок от 1 (една) календарна година, считано от денят на получаване на достъп.

3.5. За регистрация в Уебсайта е необходимо Ползвателят да предостави работещ електронен адрес. В случай че е непълнолетен или частично недееспособен, Ползвателят следва да има предварителното разрешение на родителите или попечители си.

3.6. В случай че Ползвателят не предостави вярна или точна информация при регистрацията си, БАЕП може да откаже регистрация на Ползвателя или да прекрати регистрацията на Абонат без да дължи връщане на абонаментната такса.

3.7. При регистрацията си Ползвателят предоставя на БАЕП свои лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Ползвателят, с попълването на данните при регистрацията си на Уебсайта, се съгласява да предостави личните си данни на БАЕП, който да ги администрира и обработва лично или чрез трети лица за целите на предоставяне на достъп на Ползвателите и Абонатите до ресурсите на Уебсайта.

3.8. БАЕП съхранява личните данни на защитени електронни носители, съобразно приети за тази цел правила. Абонатът може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити. БАЕП осигурява на Абонатите, за които се отнасят личните данни, всички права, включително за достъп, ректификация и заличаване на данните, съгласно Закона за защита на личните данни.

3.9. Лична отговорност на Абонатите е да съхраняват потребителското си име и кодове, така че да не бъдат използвани против тяхната воля. БАЕП си запазва правото да ограничи възможните опити за въвеждане на потребителско име и парола, като може да блокира достъпа след определен брой грешни въвеждания. С това се цели защита на евентуално незаконно или нежелано от Ползвателя или Абоната използване на регистрацията му.

3.10. Уебсайтът може да използва технологията “cookies”, за да проследи общата информация за Ползвателя и да установи връзка между компютъра на Ползвателя и Уебсайта. Тази връзка гарантира, че когато Ползвателят посети Уебсайта, той ще получи по-качествен достъп. Информацията, събрана посредством технологията “cookies” не е лична информация. С модифициране на настройките на браузъра си Ползвателят може да избере да бъде уведомен, когато се установи “cookies” или да откаже да приема всички „cookies”.

4. Интелектуална собственост

4.1. Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само текстовете, софтуерът, видеото, музиката, звуците, графиките, илюстрациите, художествените оформления, имената, логата, статиите, отговорите, марките, марките за услуги и други материали, означенията, база данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни („Съдържанието”) са обект на авторско право и/или друг вид право на собственост. Съдържанието обхваща както собствено съдържание или съдържание, контролирано от БАЕП, така и съдържание, което е притежание или се контролира от трети лица и е отстъпено за използване на БАЕП.

4.2. Ползвателят има достъп до Съдържанието с оглед ползването му единствено за лични нужди и няма право да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично без изричното писмено съгласие на БАЕП.

5. Други разпоредби относно ползването и Отговорност

5.1. С публикуването и поддръжката на Уебсайта, БАЕП не поема никакви задължения към Ползвателите, Абонатите и трети лица. Нищо в настоящите Общи условия не следва да се възприема като задължаване на БАЕП за извършване на определено действие или бездействие. Предоставяната чрез Уебсайта информация и режимът й на предоставяне (свободно или срещу регистрация) може да бъде променян по всяко време едностранно от БАЕП.

5.2. БАЕП не поема отговорност за сигурността, достъпността и целостта на предаваните по електронен път, чрез Интернет, данни между Уебсайта и Ползвателите; не носи отговорност в случай на грешки, пропуски, забавяния, загуби, щети /включително в случай на вируси/, повреда на телефонни линии, на компютърни системи, върху които няма контрол; не носи отговорност за вреди, нанесени вследствие на злоумишлени действия на трети лица и/или Ползватели срещу Уебсайта и/или срещу трети лица или Ползватели; не носи отговорност в случай на вреди, причинени от записи, атаки или изтриване на информация върху или от сървърите на Администратора; не носи отговорност за вреди, нанесени на трети лица и/или Ползватели вследствие на записи, атаки и/или въпроси, направени от Ползватели на Уебсайта.

5.3. БАЕП ще полага всички усилия, за да поддържа постоянния достъп до Уебсайта възможен. В определени случаи е възможно временно преустановяване на достъпа с цел профилактика, обновявавене на съдържанието или по други независещи от БАЕП причини.

5.4. БАЕП не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът, до които се осъществява чрез хипервръзки, публикувани на Уебсайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

5.5. Ползвателите отговорят лично за хардуерните и софтуерните си познания, които им позволяват да използват Уебсайта пълноценно. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Ползвателя и Уебсайта, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта.

5.6. Абонатите не следва да предоставят потребителското име и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носят пълната отговорност за действията на същото.

5.7. Ползвателят няма право да изпраща или записва на Уебсайта или да разпространява по друг начин информация, която е противоречи на закона или добрите нрави, която е секретна или е вредна за развитието на подрастващото поколение.

5.8. Ползвателят няма право да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

5.9. Настоящите Общи условия се актуализират периодично. Ползвателят следва при всяко влизане да проверява Общите условията. В случай че Ползвател не е съгласен с промяна в Общите условия, той следва незабавно да преустанови ползването на Уебсайта и съответно да изтрие регистрацията си.

5.10. Ползвателят следва да известява БАЕП писмено веднага при узнаване за Злоумишлени действия от която и да е трета страна (включително друг Ползвател) или узнаване за каквито и да действия или претенции, че този Уебсайт или неговото съдържание нарушава авторски прави, права върху марки или други права, произтичащи от договорни отношения и/или от закона.

5.11. Никоя част от Уебсайта, включително неговото авторско съдържание, не може да бъде възпроизвеждана, променяна или разпространявана в разрез със законодателството на Република България, без предварителното писмено съгласие на БАЕП. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност.

Последна актуализация: 12.06.2014 г.