Общият съд приема, че Google е злоупотребило с господстващото си положение и потвърждава наложената му глоба в размер на 2,42 милиарда евро

Author

Общият съд отхвърля по същество жалбата на Google срещу решението на Комисията, приемайки че предприятието е злоупотребило с господстващото си положение
чрез облагодетелстване на собствения си продукт за сравняване на стоки спрямо подобни продукти на негови конкуренти

Общият съд потвърждава наложената Google глоба в размер на 2,42 милиарда евро

Решение от 10 ноември 2021, Google и Alphabet/Комисия, Т-612/17

С решение от 27 юни 2017 г. Комисията установява, че в тринадесет страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) Google е злоупотребило с господстващото си положение на пазара за общо търсене в интернет чрез по-благоприятното позициониране и показване на собствената му услуга за сравняване на условията за пазаруване при показване на резултати от обикновено търсене в интернет спрямо конкурентните услуги за сравняване. От една страна, Комисията приема, че резултатите от търсенето на продукти, инициирано в общата търсачка на Google, са разположени и представени по-атрактивно, когато става въпрос за собствените резултати на сравнителя на продукти на Google, отколкото когато става въпрос за резултатите, получени от сравнителите на конкуренти. От друга страна, тези резултати са подложени на специални алгоритми, които правят така, че да има склонност конкурентните услуги за сравняване на условията на пазаруване да бъдат класирани по-назад на страниците на Google с резултати от обикновено търсене.

За това нарушение Комисията налага на Google имуществена санкция в размер на 2 424 495 000 EUR, от които 523 518 000 EUR солидарно с Alphabet, неговото дружество майка.

Google и Alphabet подават жалба срещу решението на Комисията пред Общия съд на Европейския съюз.

С решението си от днес Общият съд по същество отхвърля жалбата на двете дружества и потвърждава наложената от Комисията глоба.

На първо място Общият съд признава антиконкурентния характер на спорната практика.

Общият съд счита, че само по себе си господстващото положение на дадено предприятие, дори то да има обхват като този на Google, не предполага каквото и да е нарушение от страна на това предприятие, дори и то да желае да разшири присъствието си на съседни пазари. Общият съд обаче констатира, че като е поставило в по-благоприятно положение собствената му услуга за сравняване на условията за пазаруване при показване на резултати от обикновено търсене в интернет посредством привилегировано представяне и позициониране в тези страници Google се е отклонило от конкуренцията, основана на качествата. Всъщност спорната практика е довела до отслабване на конкуренцията на пазара поради три особени обстоятелства, а именно: i) значимостта на създадения от общата търсачка на Google трафик за сравнителите на стоки, ii) поведението на потребителите, които по принцип се съсредоточават върху първите резултати, както и iii) обема и характера на „отклонения“ трафик в рамките на трафика на сравнителите на стоки.

Общият съд отбелязва също, че предвид универсалното предназначение на общата търсачка на Google, а именно да индексира резултати, включващи всички възможни съдържания, популяризирането при търсене в Google само на един вид специализиран резултат, а именно на неговия продукт, представлява форма на аномалия. Всъщност общата търсачка е по принцип отворена инфраструктура, чийто смисъл и добавена стойност се изразяват във възможността ѝ да бъде отворена за външни резултати, а именно от трети източници, и да онагледява тези източници, които я захранват и кредитират.

Общият съд констатира, че приложеното от Google диференцирано третиране се извършва в зависимост от произхода на резултатите, а именно в зависимост от това дали произхождат от неговия собствен продукт за сравнение или от конкурентните такива. Така Общият съд приема, че в действителност Google поставя в по-благоприятно положение собствените си продукти за сравнение спрямо конкурентните такива, а не предоставя по-добър резултат. В това отношение, Общият съд отбелязва, че дори резултатите на конкурентните сравнители да са по-релевантни, те никога не са можели да се ползват от третиране, сходно с това на резултатите на сравнителя Google, що се отнася до тяхното позициониране и тяхното представяне. Несъмнено Google междувременно е дало възможност на сравнителите на конкурентни стоки да повишат качеството на визуализиране на техните резултати срещу заплащане, но Общият съд констатира, че подобна услуга е обусловена от това сравнителите на стоки да променят икономическия си модел и се откажат от това да бъдат преки конкуренти на Google, за да станат негови клиенти.

На второ място, Общият съд приема, че Комисията правилно е констатирала вредните за конкуренцията последици

Общият съд отхвърля доводите, изтъкнати от Google, с които цели да оспори частите от обжалваното решение във връзка с последиците от спорната практика за трафика. В това отношение Общият съд подчертава, че тези доводи отчитат единствено влиянието на показването на резултатите на сравнителя на стоките на Google, без да вземат предвид това на лошото позициониране на резултатите на конкуретнтите сравнители. Комисията обаче се основава в решението си на обвързаните последици от тези два аспекта, като взима предвид различни елементи, по-специално конкретни данни за трафик, и съотношението между видимостта на даден резултат и трафика към сайта, от който произхожда този резултат, за да установи връзката между поведението на Google и общия спад на трафика от неговите страници на общите резултати към сравнителите на конкурентни стоки и значителното увеличаване на трафика що се отнася до собствените му продукти за сравняване на стоки.

Що се отнася до последиците от спорната практика върху конкуренцията, Общият съд припомня, че злоупотреба с господстващо положение е налице, когато предприятието с господстващо положение, използвайки средства, различни от тези, които управляват нормалната конкуренция, възпрепятства поддържането на равнището на конкуренция или развитието на същото и че това може да се докаже със самото съществуване на възможност подобно поведение да доведе до ограничаване на конкуренцията. Така, дори да е трябвало да анализира всички релевантни обстоятелства, включително доводите на Google относно действителното развитие на пазарите, Комисията не е била длъжна да установи реално отстраняване от пазара. В този контекст Общият съд констатира, че в конкретния случай, след като е измерила действителните последици от разглежданото поведение върху трафика на сравнителите на стоки, получени от страниците на общи резултати на Google, Комисията е демонстрирала, че този трафик представлява голяма част от общия им трафик, че този дял не може действително да бъде заменен от други източници за трафик, като рекламите (AdWords) или мобилните приложения, и че това потенциално води до изчезването на сравнители на стоки, намаляване на иновацията на пазара и по-малка възможност за избор от страна на потребителите – все елементи, които характеризират отслабване на конкуренцията.

Освен това Общият съд отхвърля довода на Google, че конкуренцията на пазара на услугите за сравняване на стоки може да остане силна поради наличието на търговски платформи на този пазар. Всъщност Общият съд потвърждава анализа на Комисията, според който тези платформи не са част от един и същ пазар със продуктите за сравняване на стоки. Макар и двете категории сайтове да предлагат функции за търсене на стоки, то това не се осъществява при едни и същи условия и ползвателите, независимо дали са интернет потребители или продавачи в интернет, не ги използват с една и съща цел, а евентуално като допълващи се услуги. Поради това Общият съд потвърждава приетото от Комисията, че конкурентният натиск на търговските платформи върху Google е слаб. Той уточнява, че дори търговските платформи да са били на същия пазар като сравнителите на стоки, установените антиконкурентни последици щели да бъдат достатъчни, за да се квалифицира като злоупотреба поведението на Google, тъй като във всички разглеждани страни значителна част от този пазар, тази на сравнителите на стоки, би била засегната. Следователно Общият съд потвърждава анализа на Комисията що се отнася до пазара на специализираното търсене за сравнение на стоки.

За сметка на това обаче Общият съд счита, че Комисията не е доказала, че поведението на Google е имало антиконкурентни последици, дори потенциални, на пазара общо търсене и отменя констатацията за наличие на нарушение спрямо този пазар.

На трето място Общият съд отхвърля наличието на евентуално обективно оправдане за поведението на Google

Общият съд приема, от една страна, че макар алгоритмите за класиране на генеричните резултати или критериите за позициониране и представяне на специализираните резултати за продуктите на Google сами по себе си да представляват подобрения на услугата му с проконкурентно съдържание, това обстоятелство не обосновава спорната практика, а именно неравното третиране на резултатите на сравнителя на продукти на Google и тези на конкурентните сравнители. От друга страна, Общият съд счита, че Google не успява да докаже ползи по отношение на ефективността, свързани с тази практика, които биха компенсирали негативните последици за конкуренцията.

На четвърто място Общият съд потвърждава размера на санкцията.

Накрая, Общият съд отхвърля доводите на Google, че не е трябвало да му бъде наложена никаква санкция. Всъщност, нито фактът, че разглежданият вид поведение е анализиран за първи път от Комисията от гледна точка на правилата на конкуренцията, нито фактът, че на определен етап от производството Комисията е приела да се опита да разреши случая посредством поети от Google ангажименти, не представляват пречка да му бъде наложена санкция.

Освен това, след като извършва собствена преценка на фактите, за да определи размера на санкцията, Общият съд констатира, от една страна, че частичната отмяна на обжалваното решение, ограничена до пазара за общо търсене, не оказва въздействие върху размера на глобата, тъй като при определянето на основния размер на глобата Комисията не е взела предвид стойността на продажбите на този пазар. От друга страна, Общият съд подчертава особено тежкия характер на нарушението и макар да отчита, че злоупотребата не е била доказана на пазара за общо търсене, той взема предвид и факта, че разглежданото поведение е възприето умишлено, а не поради небрежност. В края на анализа си Общият съд счита, че размерът на наложената на Google имуществена санкция трябва да бъде потвърден.

Радостина Стефанова Камишева

Администратор в Секретариата на Съда на Европейския съюз