НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА ГРУПОВО ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Author

 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора[1] (“Общ регламент за групово освобождаване”, ОРГО)

 

По правило държавите членки трябва да уведомяват Европейската комисия за планирани субсидии и други държавни помощи на промишлени отрасли или отделни предприятия преди тяхното отпускане. Целта е да се провери съвместимостта им с Договора за функционирането на Европейския Съюз (“Договора”) и да се избегне несправедливо даване на предимство спрямо техните конкуренти в други страни от Европейския Съюз.

Регламент (ЕО) № 994/98 по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ[2] упълномощава Комисията да обяви за съвместими с Договора, определени категории държавни помощи, ако те отговарят на определени условия, като по този начин ги освобождават от изискването за предварително уведомление и одобрение от Комисията. В резултат на тези разпоредби, известни като “Регламенти за групово освобождаване за държавна помощ”, държавите-членки могат да предоставят помощ, която отговаря на условията, предвидени в тези правила, без официална процедура за уведомяване и само да представят таблична информация за отпуснатата от тях помощ.

Регламент (ЕС) № 651/2014 е част от процеса на модернизирането на държавната помощ, започнат през 2012 г.[3] През 2013, Съветът прие Регламент (ЕС) № 733/2013 от 22 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98, с който дава на Комисията правомощия да разшири обхвата на груповото освобождаване с нови категории помощи, за които могат да бъдат определени ясни условия за съвместимост.

Регламент (ЕС) № 651/2014 представлява Общ регламент за групово освобождаване” и наследява изтеклия на 30 юни 2014г. Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора[4].

Регламент (ЕС) № 651/2014 прибавя към обхвата на груповото освобождаване следните нови категории помощи:

– помощи за иновативни клъстери и за иновативни процеси;

– помощи за поправяне на щетите от природни бедствия;

– помощи за транспорт за живеещите в отдалечени райони;

– помощи за широколентови инфраструктури;

– помощи за култура и опазване на културното наследство;

– помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури за отдих;

– помощи за местни инфраструктури.

Същевременно, категории включени в стария Общ регламент за групово освобождаване”, биват разширени:

– помощи за инфраструктури за научноизследователска и развойна дейност;

– по-широки възможности за помощи за рисково финансиране и за стартиращи фирми;

– по-широка дефиниция на понятието работник в неравностойно положение, така че да обхваща най-младите;

– допълнително категории помощи за околната среда.

Към този разширен обхват, новият ОРГО залага и по-високи прагове за уведомление и увеличен интензитет на помощта. Така например, праговете за уведомление на проекти в сферата на  научноизследователската и развойна дейност са удвоени. При помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури за отдих, тези стойности са 15 милиона евро или общите разходи превишаващи 50 милиона евро на проект, а при помощите за култура и опазване на културното наследство – 100 милиона евро на проект.

Като цяло, по предварителна оценка на Комисията, използваща данни от 2012 година, около три-четвърти от сегашните мерки по държавните помощи и две-трети от общата стойност на помощите ще са освободени според ОРГО режима.

 

 ***

 

[1]ОВ L 187/1 от 26.06. 2014 г.

[2]ОВ L 204 от 31.07.2013 г.

[3]COM(2012) 209, 8.05.2012 г.

[4]ОВ L 214 от 09.08.2008 г.