НОВ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Author

На 1 декември 2011 г. Европейският парламент одобри Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси[1]. Кодексът, който е част от Правилника за работа на Европейския парламент влезе в сила на 1 януари 2012г.

Водещият принцип на кодекса е прозрачността. Според разпоредбите му депутатите ще трябва да представят ясни декларации за всички свои дейности, несвързани пряко с работата им за Парламента, за които са получили възнаграждение или които могат да представляват конфликт на интереси. Кодексът въвежда и категорична забрана за получаване на плащания или други облаги, в замяна на оказване на влияние върху парламентарни решения. Въвеждат се и правила, свързани с приемането на подаръци, както и с ролята на бившите депутати, които работят като лобисти.

Ръководните принципи уредени в член 1 предвиждат, че членовете на ЕП в рамките на своя мандат трябва да се ръководят от и да спазват следните общи принципи на поведение: необвързаност с интереси, неприкосновеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане на репутацията на Парламента, както и да действат единствено в името на общия интерес и да не получават, нито се стремят да получат каквато и да е пряка или непряка финансова полза или друго възнаграждение.

Член 2 съдържа основните задължения на членовете на ЕП в рамките на техния мандат. Те не трябва да сключват споразумения, които предвиждат да действат или да гласуват в интерес на трети юридически или физически лица, което би могло да компрометира свободата на техния глас, посочена в член 6 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. и в член 2 от Устава на членовете на Европейския парламент. Членовете на ЕП не трябва да искат, да приемат и да получават никакви преки или непреки финансови ползи, нито каквото и да е друго възнаграждение за упражняване на влияние или подаване на глас по законодателни актове, предложения за резолюции, писмени декларации или въпроси, внесени в Парламента или някоя от неговите комисии, и надлежно гарантират избягването на всяка ситуация, която би могла да бъде свързана с корупция.

Член 3 на Кодекса предвижда, че конфликт на интереси е налице, когато член на ЕП има личен интерес, който би могъл неправомерно да повлияе на изпълнението на неговите функции като член на ЕП. Конфликт на интереси не е налице, когато член на ЕП извлича полза поради принадлежността си към населението като цяло или към голяма категория лица. Всеки член на ЕП, който установи, че е изложен на конфликт на интереси, трябва да взема незабавно необходимите мерки, за да го отстрани, в съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса. Същевременно, преди да се изкажат или да гласуват в пленарно заседание или в някой от органите на Парламента, или когато бъдат предложени за докладчици, членовете на ЕП трябва да оповестят публично всеки действителен или потенциален конфликт на интереси в зависимост от разглеждания въпрос.

Финансовите декларации са уредени в член 4, който предвижда, че членовете на ЕП трябва да декларират публично и он-лайн всяка професионална дейност, изпълнявана от тях през последните три години преди избирането им, както и принадлежността към управителни и надзорни органи на частни компании, неправителствени организации, и/или асоциации по време на този период или към настоящия момент. Всяка дейност, дори и епизодична, извършена по време на мандата, включително изнасяне на лекции, публикуване на текстови материали или даване на експертни консултации, за която са получили възнаграждение в размер от над €5,000 годишно, трябва да бъде направена публично достояние. Финансовата подкрепа, независимо под каква форма, както и всеки финансов интерес, който може да представлява конфликт на интереси, също трябва да бъдат обявявани. Всяка промяна в подлежащите на деклариране дейности следва да бъде отразена в рамките на 30 дена от настъпването й. Членовете на ЕП не могат да бъдат избрани да заемат длъжности в Парламента или неговите органи, да бъдат назначавани за докладчици или да участват в официални делегация, ако не са подали декларация за финансовите си интереси.

Съгласно член 5, всеки подарък или облага, на стойност над €150, получена от депутат по време на изпълнението на неговите или нейните задължения, трябва да бъде отказан или, в случай че членът на ЕП представлява институцията, предаден на Председателя на Парламента. Възстановяването на директни разходи не се приема за подарък, когато дадено събитие е посетено след официална покана.

Кодексът предвижда създаването на Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП (член 7). Тозикомитет ще предоставя напътствия на членовете на ЕП и ще съветва Председателя на ЕП по отношение на стъпките, които трябва да бъдат предприети в случай на нарушаване на кодекса.

В тези случаи са предвидени и санкции (член 8). С решение на Председателя на ЕП след консултация с Консултативния комитет, създаден от новия кодекс, отделен член на ЕП може да бъде санкциониран с порицание, конфискация, лишаване от дневното възнаграждение за период до десет дена, временно отстраняване от участие в дейностите на парламента (без отнемане на правото да участва в гласувания) за максимум 10 дена, и отнемане на статута на докладчик или на друга официална функция в ЕП. Всички подобни санкции ще бъдат публикувани на сайта на ЕП.

По отношение на бившите членове на ЕП, член 6 от кодекса предвижда, че в случаите в които те работят като лобисти в сфери директно свързани с дейността на ЕП, те няма да могат да се възползват от правата, които им се полагат като бивши депутати, докато се занимават с подобна дейност.

Бюрото на ЕП ще определи мерките за приложение на кодекса и най-вече по въвеждането на процедура за мониторинг през първата половина на 2012г.

 

***

 

[1]Европейски парламент, приети текстове P7_TA(2011)0540. Пълният текста на кодекса може да намерите тук: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0540+0+DOC+XML+V0//BG