НОВО НАЧАЛО ЗА ЕВРОПА: МОЯТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА

Author

Политически насоки за следващата Европейска комисия

Жан-Клод Юнкер; Страсбург, 15 юли 2014 г.

 

Този документ, представен пред Европейския парламент в контекста на избора на нов председател на Европейската комисия, е от особен интерес, тъй като задава основните насоки в работата на Комисията за периода 2014-2019 г. Тя ще се фокусира върху постигането на конкретни резултати в десет области на политиката. Държавите членки ще имат водеща роля в другите области на политиката, когато са в по-добра позиция да предприемат ефективни действия на национално, регионално или местно равнище, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност. Жан-Клод Юнкер обобщава, че иска Европейски съюз, който действа по-мащабно и е по-амбициозен по големите теми и предприема по-малко действия и е по-сдържан по темите от малък мащаб.

  1. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

Програмата отчита, че не правителствата или институциите на ЕС създават работни места, а предприятията. Въпреки това бюджетът на ЕС и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) могат да се използват, за да стимулират частните инвестиции в реалната икономика. Нужни са по-разумни инвестиции, по-добра насоченост, по-малко регулация и по-голяма гъвкавост, що се отнася до използването на тези публични средства. Предлага се мобилизирането на допълнителни публични и частни инвестиции в реалната икономика в размер до 300 милиарда евро през следващите три години. Следва да се обмисли възможността за допълнително увеличаване на капитала на ЕИБ, като акцентът при тези допълнителни инвестиции следва да се постави върху инфраструктурата.

Едновременно с това иновациите и конкурентоспособността не трябва да се възпрепятстват с разпоредби, които съдържат твърде много нормативни изисквания и са твърде подробни. Това е особено важно за малките и средните предприятия (МСП), които са гръбнакът на икономиката и създават над 85 % от новите работни места.

През първите три месеца от мандата на новата Комисия и в контекста на прегледа на стратегията „Европа 2020“ ще бъде приет пакет от мерки за работни места, растеж и инвестиции. В този контекст ще бъде идентифицирана бюрократичната тежест на европейско и национално равнище, която би могла бързо да се премахне.

  1. Свързан цифров единен пазар

Чрез създаването на свързан цифров единен пазар може да бъде генериран допълнителен растеж в Европа в размер до 250 милиарда евро през мандата на следващата Комисия и съответно стотици хиляди нови работни места, по-специално за по-младите. В рамките на първите шест месеца от мандата ще бъдат предприети амбициозни законодателни мерки в посока създаването на свързан цифров единен пазар, по-специално в областта на защитата на данните, далекосъобщенията; авторското право, както и защитата на потребителите за онлайн и цифрови покупки.

  1. Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

Предвижда се реорганизиране на енергийната политика на Европа в нов европейски енергиен съюз. Необходимо е обединяване на ресурсите, инфраструктурата (в т.ч. пренос в обратна посока при нужда) и възможностите си за въздействие при воденето на преговори по отношение на трети държави. Енергийните източници за ЕС следва да бъдат диверсифицирани, за да се намали силната енергийна зависимост на няколко от държавите членки.

В допълнение европейският енергиен съюз трябва да заеме първо място в света по отношение на енергията от възобновяеми източници. В контекста на срещата на ООН в Париж през 2015 г. ЕС трябва да утвърди водещата си роля в борбата с глобалното затопляне.

  1. По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

Делът на промишлеността в БВП на ЕС трябва да се върне от сегашните по-малко от 16 % до 20 % в срок до 2020 г., за да се запази водещата световна позиция в стратегически сектори с висока добавена стойност.

Набляга се на нуждата от по-строг контрол на банките посредством единен надзорен механизъм и единен механизъм за преструктуриране с единен фонд за преструктуриране, които ще бъдат изградени постепенно.

В допълнение трябва да се изгради Съюз на капиталовите пазари, който да осигури висока степен на интеграция и да подобри финансирането на европейската икономика.

Свободното движение на работници е икономическа възможност, а не заплаха, но националните органи имат правото да се борят със злоупотребите и измамите. Директивата за командироването на работници ще бъде внимателно прегледана, за да се предотврати социалния дъмпинг.

Борбата с укриването на данъци и данъчните измами ще бъде засилена чрез административно сътрудничество между данъчните органи и приемане на равнището на ЕС на обща консолидирана данъчна основа за облагане с корпоративен данък и на данък върху финансовите сделки.

  1. По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

Още през първата година на мандата ще бъдат предприети законодателни и незаконодателни инициативи, включващи преглед на т.нар. пакет от шест законодателни акта и пакет от два законодателни акта (както е предвидено в тези актове).

В средносрочен план е необходимо да бъде променено подпомагането за възстановяване на стабилността в страните от еврозоната, изпитващи затруднения. В бъдеще „тройката“ трябва да бъде заменена с по-демократична структура с по-голяма отчетност въз основа на европейските институции, като се упражнява по-голям парламентарен контрол. Също така в бъдеще за всяка програма за подпомагане и реформи следва да се извършва не само оценка на фискалната устойчивост, но и оценка на социалното въздействие.

  1. Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ

Търговско споразумение със САЩ трябва да бъде сключено в дух на взаимна полза и прозрачност. Въпреки това няма да бъдат пожертвани в името на свободната търговия стандартите за безопасност, здравните и социалните стандарти и защитата на данните в Европа, нито културното многообразие.

  1. Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

Комисарят, отговарящ специално за Хартата на основните права и върховенството на закона, ще има като задача и договарянето на присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за правата на човека, което представлява задължение съгласно Договора за ЕС.

Комисията ще се опита да убеди националните правителства да прекратят  сегашната си съпротива в Съвета срещу предложението за директива в областта на забраната на дискриминацията.

Допълнителни мерки ще бъдат приети в областта на защитата на личните данни, борбата с трансграничната престъпност и тероризма, съдебното сътрудничество, както и взаимното признаване на съдебните решения. Евроюст ще бъде укрепен и ще се търси напредък по новите инструменти като Европейската прокуратура.

  1. Към създаването на нова политика за миграцията

Комисията ще работи с държавите в тясно сътрудничество и в дух на солидарност, за да бъдат избегнати трагедии като тази в Лампедуза. Прилагането на национално равнище на общата политика по предоставяне на убежище трябва да се хармонизира.

Нова европейска политика за законната миграция ще помогне да се привлекат висококвалифицирани кадри в контекста на демографските предизвикателства пред ЕС. Европа трябва да бъде привлекателна дестинация за миграция поне колкото предпочитаните Австралия, Канада и САЩ и за целта ще бъде преразгледано законодателството относно Синята карта и незадоволителното му прилагане. Необходими са и по-твърди действия срещу незаконната миграция, което изисква повече ресурси от държавите членки, за да се подобри работата на FRONTEX.

  1. По-силен участник на световната сцена

Кризата в Украйна и тревожната ситуация в Близкия изток показват колко важно е Европа да бъде единна по отношение на външната си политика.

В областта на сигурността и отбраната, договорът от Лисабон предоставя възможност на държавите членки, които желаят, да обединят своя отбранителен капацитет под формата на постоянно структурирано сътрудничество. Освен това държавите членки трябва да създадат повече полезни взаимодействия по отношение на обществените поръчки в областта на отбраната, за да се избегне припокриването на програми.

ЕС трябва временно да спре с разширяването, за да може да консолидира постигнатото от 28-те държави членки, затова започнатите преговори ще продължат, но през следващите 5 години няма да има ново разширяване.

10. Съюз на демократична промяна

Комисията се ангажира с по-голяма прозрачност в контактите със заинтересованите страни и лобистите, като ще предложи на Парламента и Съвета междуинституционално споразумение за създаване на задължителен регистър на лобистите, общ за трите институции.

Също така ще бъде преразгледано законодателството в областта на разрешаването на генетично модифицирани организми, тъй като не е правилно, че съгласно настоящите правила Комисията е правно задължена да разрешава вноса и обработката на нови организми, въпреки че ясно изразено мнозинство от държави членки е против.