НОВИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА И В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНИЯ И ТВОРЧЕСКИ СЕКТОР

Author

На 23 ноември 2011 г. ЕК прие две съобщения, които придружават предложенията за два регламента относно от една страна образованието, младежта и спорта и от друга, културата и творческия сектор. Трябва да се има предвид, че тези програми за периода 2014 – 2020 са в процес на приемане от законодателя, който може да нанася промени по тях.

 Първата програма “Еразъм за всички” носи името на добилата голяма известност подпрограма за обмен Еразъм, а втората се нарича “Творческа Европа”. Трябва да се отбележи, че в секторите, засегнати от тези програми, се прилага принципа на субсидиарност и Съюзът може само да подпомага действията на държавите – членки. Хармонизация в тези сектори не е сред компетенциите, предвидени в ДФЕС.

 С цел оптимизация и рационализация, новото поколение програми обхваща области, които в настоящия момент са предмет на различни програми. Така “Еразъм за всички” обхваща настоящите “Учене през целия живот” (Решение 1720/2006) и “Младежта в действие” (Решение 1719/2006). Спортът влиза в компетенциите на Съюза с ДФЕС и не е бил предмет на програмни рамки до сега. “Творческа Европа” ще включва настоящите програми “Култура” (Решение 1855/2006) и “Медиа” (Решение 1718/2006).

 С оглед на успеха на настоящите програми (например до момента около 2,5 милиона души са се възползвали от подпрограмата Еразъм) бюджета за новите програми е увеличен значително. Предвиденият бюджет по първата е около 19 млрд евро, а за “Творческа Европа” тази сума е 1,8 млрд.

 Като цяло ключовите и най-ефикасни дейности по тези програми са запазени. Дейностите, чиито резултати не обосновават поддържането им или чиито обхват се застъпват с други инициативи, са изключени от новите програми. Основните цели на “Еразъм за всички” са мобилност с учебна цел, сътрудничество за иновации и добри практики между различните засегнати институции на държавите – членки и подкрепа на реформирането на политиката в областта на образованието. Към това се прибавя и инициативата “Жан Моне” и дейността в областта на спорта. Що се отнася до “Творческа Европа”м целите са запазването и насърчаването на европейското културно и езиково разнообразие, както и засилване на конкурентоспособността в културния и творчески сектор.

 Макар и тези актове да са извън основните области на компетентност на Съюза, те имат важно значение. Постигането на истински обединена Европа преминава не само през интегрирането на пазарите и премахване на националните граници, за което несъмнено е постигнато много откакто е създаден ЕС. Интеграцията се нуждае също и от сближаването между самите европейски граждани. Двете програми изпълняват именно тази цел, тъй като дейностите им са насочени към милиони европейци.